неделя, 4 януари 2015 г.

Промените в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК, ЗДВЗП, ЗАДС

Благодарение на www.tita.bg


Представено е кратко резюме на промените в данъчното законодателство за 2015 г., въведени със ЗИД ЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 105 от 19. 12. 2014 г.
 
Подробни коментари на промените в отделните данъчни закони ще бъдат публикувани в първия брой на списание Данъци. Тита за 2015 г.
 
 
Промени в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
Промените в ЗДДС, както е посочено в Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС, са породени от необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и регламенти по прилагането в областта на косвеното облаганерегламенти в областта на минималната помощ, както и прецизиране на законови разпоредби с цел улесняване практическото им прилагане.
 
Основните промени в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2015 г., са свързани с:
 
-        далекосъобщителни услуги,
-        услуги за радио- и телевизионно излъчване и
-        услуги, извършвани по електронен път,
предоставяни от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лицаустановени в Европейския съюз (ЕС), ще се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, наричана държава членка по потребление.
 
В тази връзка се отменя досегашната глава осемнадесета "Облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз" и се създава нова глава осемнадесета с чл. 152 - 159и „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица“, в която са  регламентирани два режима за обслужване от типа „мини едно гише“ в зависимост от мястото на установяване на доставчика. Те не са задължителни, а доставчикът сам избира дали да ги прилага, като:
 
-        първият режим е „режим в Съюза“  и се прилага за доставчици, установени в държава членка на ЕС, която не е държавата членка по потребление на услугата. „Режим в Съюза“ е нов режим, съгласно който държавата за регистрация (държава по идентификация) е държавата членка по седалище и адрес на управление на доставчика или, когато доставчикът няма седалище и адрес на управление на територията на ЕС, държавата за регистрация е държавата членка по постоянен обект на тази територия;
 
-        вторият режим е „режим извън Съюза“ и се прилага за доставчици, които са установени в трети страни (държави извън ЕС). „Режим извън Съюза“ е действащ режим според досегашната глава осемнадесета от ЗДДС. Промяната е свързана с разширяване на обхвата на услугите, по отношение на които ще се прилага този режим, като се включат и далекосъобщителните услуги и услугите по радио- и телевизионно излъчване.
 
В  § 1 на ДР на закона се дефинират:
-        обхватът на услугите, попадащи в двата режима, а именно "далекосъобщителни услуги" (т. 13 – изм.)"; "услуги, извършени по електронен път" (т. 14 – изм.); "услуги за радио- и телевизионно излъчване" (т. 14а – нова);
 
-        термини, ползвани в глава осемнадесета: "лице, установено на територията на страната" (т. 11, изр. трето – ново);  "държава членка по потребление" (т. 79 - нова); "държава членка по идентификация" (т. 80- нова); „данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление" (т. 81 – нова).
 
Във връзка с промените в третирането на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, са направени промени и в други разпоредби на ЗДДС (чл. 21, ал. 5, т. 2, б. "з", "и" и "к" – отм., ал. 6 – изм., ал. 7 – отм.; чл. 70, ал. 4 - ново изр. второ; чл. 85а – нов, чл. 96 ал. 7 – изм.; чл. 97б – нов,  чл. 101, ал. 8 – доп., чл. 107, т. 5  - нова, чл. 108, ал. 1, т. 1 – доп., чл. 113, ал. 9 – изр. второ – ново, чл. 120, ал. 3  -  изм., чл. 125, ал. 1 – изм., чл. 133, ал. 5 – изм.; чл. 169, ал. 1, т. 4 – нова; чл. 175, ал. 3, т. 5 – отм.; чл. 179, ал. 1 - изм.,  ал. 2 – нова; чл. 180б – нова; чл. 181а - нова).
 
Уточнява се, че:
-        всички лица, които към датата на влизането в сила на този закон са регистрирани по реда на досегашната глава осемнадесета, се смятат за регистрирани по новата глава осемнадесета, раздел I. В тези случаи идентификационният номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС се запазва;
-        процедури по регистрация или прекратяване на регистрацията по досегашните чл. 152 и 153 се довършват по реда на новия чл. 154 (§ 29 от ПЗР на ЗИДЗДДС).
 
Във връзка с прилагане на променената глава осемнадесета са въведени и други преходни разпоредби (§ 28§ 30§ 31 и § 32 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).
 
Република България се е възползвала от възможността за преходен период от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г., в който лицата имат право да прилагат изискванията за минимална помощ по Регламент (ЕО) № 1998/2006.  
 
Със ЗИД ЗДДС се въвеждат новите условия за минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 (чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 4 – изм., ал. 3, т. 6 - изм. и т. 7ал. 4 - нова, досегашната ал. 4 става ал. 5 – изм., ал. 6 - 10 – отм., ал. 11 - нова, чл. 167 - изм.). С § 33 от ПЗР на ЗИДЗДДС е регламентирано, че за издадено преди 1 юли 2014 г. разрешение по досегашния чл. 166, ал. 5, срокът на което не е изтекъл към датата на влизането в сила на този закон, лицето, получило разрешението за прилагане на специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок, подава за остатъка от срока информацията относно изпълнението на инвестиционния проект в Министерството на финансите в сроковете по чл. 166, ал. 11);
 • по отношение на облагането с ДДС Майот придобива статус като на останалите френски най-отдалечени региони: Гваделупа, френска Гвиана, Мартиника, Реюнион и Сен Мартен, които са изключени от териториалния обхват на Директива 2006/112/ЕО на Съвета (т. 2, б. "а", подбуква "гг" от § 1 на ДР на ЗДДС);
 
Всички промени са в сила от 0. 01. 2015 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС.
 
 
 Промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
Промените, въведени с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, могат да бъда групирани в следните групи:
Във връзка с направените промени са изменени съществуващи и са въведени нови дефиниции в § 1 на ДР на ЗКПО (т - 30 - изм., т. 31 – изм., т. 45 - изм., т. 71 - 74 - нови). 
 
Тези промени следва да се имат предвид при ползване на преотстъпване на данък по реда на глава двадесет и втора, раздел IV за 2014 г., ако Европейската комисия (ЕК) до 31 март 2015 г. постанови положително решение. Доколкото е налице промяна в разпоредбите за преотстъпване на данък с обратна сила, данъчно задължените лица, които не отговарят на новите условията за прилагане на чл. 184 във връзка с чл. 188 относно  минимална помощ, но са ползвали преотстъпване на авансовите вноски през 2014 г., доколкото в този случай не се искаше разрешение на ЕК, няма да дължат лихва (§ 40 от ПЗР на ЗКПО).
 
Регламентира се, че при условие че до 31 март 2015 г. ЕК постанови положително решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 189 от ЗКПО се подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014 г., в случай че изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди постановяване на положителното решение (§ 41 от ПЗР на ЗКПО).
 
Регламентира се възможност данъчното облекчение  по чл. 189б от ЗКПО да се прилага и за данъчните периоди от 2015 г. до 2020 г. при условие на постановяване на положително решение от страна на ЕК (§ 14 и § 17 от ПЗР на ЗИД ЗКПО);
 • въвеждане от 01. 01. 2015 г. на данък върху допълнителните разходи на народните представители (нова глава тридесета „а“чл. 217а -217д). Данъчнозадължено лице е Народното събрание. Данъкът се внася до 31 декември на съответната година.  Размерът на данъка е 10 на сто. Допълнителните разходи на народните представители се изчисляват на база на финансови правила за бюджета на Народното събрание от  Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (т. 75 от § 1 на ДР на ЗКПО).
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС (стр. 7-11).
 
 
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
Промените, въведени с § 42 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, са свързани с:
 • прецизиране на разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ относно преотстъпване на данък на  ЕТ – земеделски производител с цел преотстъпването на данък да се извършва въз основа на всички разпоредби, регламенитрани в глава двадесет и две на ЗКПО за преостъпване на данък, а не само на основание на разпоредбите на чл. 189б от ЗКПО, както бе в досегашния текст, като е въведена и нова дефиниция на понятието „предприятие в затруднение“ (т. 60 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ). Корекцията влиза с обратна сила от 01. 01. 2014 г.  Срокът за ползване на облекчението, ако се одобри от ЕК, се удължава до 2020 г. (§ 13 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ (ДВ, бр. 100 от 2013 г.));
 • третирането на лихвите по сметки в търговски банки. От 01. 01. 2015 г. обект на облагане с окончателен данък са всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни, а не само лихвите по депозитни сметки. Данъчният размер върху лихвите по сметки в търговски банки на местни лица е фиксиран от 01. 01. 2005 г. на 8 на сто без възможност за поетапно годишно намаляване (чл. 11, ал. 5 – изм., чл. 13, ал. 1, т. 8 – отм., чл. 38, ал. 13 - изм, чл. 46, ал . 4 - изм., чл. 73, ал. 1, т. 4 - изм.);
 • отпадане на въведеното през 2014 г. данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата - разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ е отменена. Облекчението обаче за пръв и последен път ще се ползва за доходи реализирани през 2014 г.;
 • въвеждане на две нови данъчни облекчения:
-        за деца  -  200 лв. - за едно дете, 400 лв. -  за две деца и 600 лв.-  за три и повече деца (чл. 22в);
-        за деца с увреждания 50 и над 50 на сто - в размер на 2000 лв. годишно (чл. 22г );
 • промени в авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем и друго възмездно ползване на имущество, изплатени в полза на местни физичски лица от предприятия и самооосигураващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигураване през четвъртото тримесечие. От 01. 01. 2015 г. се дава възможност, когато лицето, придобиващо доход от:
-        друга стопанска дейност или
-        наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащи на авансово облагане по реда чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато
 
писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице по смисъла на КСО – платец на дохода, че желае удържане на данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година. При липса на писмено волеизлияние данък не се удържа (чл. 65, ал. 12 - изм., ал. 13 - нова);
 • промени в условията, при които може да се ползва  5 на сто отстъпка спрямо декларираното данъчно задължение, подлежащо на внасяне в бюджета. От 01. 01. 2015 г. отпада възможността да се ползва 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при подаване до 10 февруари на следващата година. Единствената възможност за ползване на отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подаване на декларацията по електронен път до 31 март на следващата година (а не 30 април) и внасяне на данъка до 30 април. Отстъпката се ползва само, ако лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ);
 • регламентиране (както винаги) с преходна разпоредба (в случая § 9а от ПЗР на ЗИД ЗДДС), че доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години;
Всички промени са в сила от 0. 01. 2015 г., с изключение на промените, свързани  с условията за ползване на преотстъпване на данък от ЕТ, регистрирани като земеделските производители, които влизат в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Промени в ЗМДТ
 
 
Основните промените в ЗМДТ, въведени с § 43 от ПЗР на ЗИД ЗДДС са свързани с:
 • възможност данъчните декларации по ЗМДТ да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 3, ал. 2 - нова);
 • задължение за общините за предоставяне на ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите (чл. 5а – нов);
 • облекчаване изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество (чл. 48, ал. 2 - изм., чл. 49, ал. 4 - нова);
 • регламентиране изискване данъкът върху недвижимите имоти да се съобщава на лицата до 1 март на същата година (чл. 19, ал. 1 - доп.);
 • задължение на органите на Министерството на вътрешните работи да предоставят ежедневно по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория (чл. 51, ал. 2 – нова):
 • промени в процедурата на определяне на данъка върху пътните правозни средства и начина на деклариране на притежаваните превозни средства от собствениците им (чл. 54 – изм.);
 • освобождаване от данък  освен на електрическите автомобили и на електрическите мотоциклети и мотопеди (чл. 58, ал. 2 – доп.).
Промените са в сила от 01. 01. 2015 г.
 
С преходни разпоредби към ЗМДТ прилагането на новия ред за определяне на таксата за битови отпадъци се отлага за 2016 г. (§ 13 от ПЗР на ЗМДТ- изм., §13а – нов)
 
 
Промени в  ДОПК
 
 
Промените в ДОПК, въведени с § 44 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, са свързани с три разпоредби:
 
 • чл. 73, ал. 2, т. 4 нова - регламентира се неприлагане на разпоредбите за опазване на данъчно-осигурителна информация, в случаите на получаване на държавна и минимална помощ; 
 • чл. 102, ал. 1доп., ал. 3изм., ал. 5нова  - изменени и допълнени са текстове относно подаване и приемане на документи по електронен път. Дава се възможност за подаване на документи по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК);
 • § 6а от ПЗР на ДОПК – регламентира се, че за неплатените публични задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4, 5 и 6 от ДОПК се прилагат след писмено заявление от страна на длъжника.
Промените са в сила от 01. 01. 2015 г.

Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС (стр. 11 - 12).
 
 
Промени в ЗДВЗП
 
 
С § 45 от ПЗР на ЗИД ЗДДС са направени следните основни промени в ЗДЗП, в сила от 01. 01. 2015 г.:
 • данъчният период за определяне на дължимия данък от месечен става тримесечен (чл. 11 – изм.);
 • дължимият данък за данъчния период се внася от данъчно задължените лица в срок до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се дължи (чл. 15 ал. 1  - изм.) Регламентира се, че дължимият данък за последния данъчен период на 2014 г. се внася в срок до 31 януари 2015 г. (§ 3a от ПЗР на ЗДВЗП).
 
Промени в Закона ЗАДС
 
 
Промените в ЗАДС, въведени с § 34 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, както е посочено в Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС, са породени  от необходимостта от отстраняване на несъответствия на българското акцизно законодателство с европейското законодателство, както и прецизиране на законови разпоредби с цел улесняване практическото им прилагане от митническите органи.
 
Основните промени в ЗАДС са свързани с:
 • прецизиране определението за „частни развлекателни полети и плаване" (чл. 4, т. 15 – доп.);
 • регламентиране по-ясна процедура за предаване на отпадъците от тютюн за унищожаване, с цел улесняване контрола на митническите органи по правилното проследяване на отпадъците от тютюн (чл. 12, ал. 4, т. 1 - изм., т. 2 - отм., ал .5, т. 4 - нова, ал. 6 - нова, ал. 8 - нова);
 • предоставяне възможност вино, произведено от обект за винопроизводство на малък винопроизводител, да може да се изпраща и до лицензиран складодържател в друга държава-членка на ЕС (чл. 20, ал. 2, т. 1а);
 • прецизиране на разпоредби при случаите на прекратяване на действието на издадено удостоверение при освободени от акциз крайни потребители относно заплащане на акциз за стоките налични в обекта (чл. 20, ал. 2, т. 10 и 19 - изм.);
 • отмяна на възстановява на платения акциз за електрическа енергия  на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура  за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност, с цел да се избегне нарушаване разпоредбите на европейското законодателство в областта на държавните помощи (чл. 24ж, т. 3 и свързания с него § 46 от ПЗР на ЗИД на ЗАДС – отм.);
 • поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите (чл. 39,  в сила от 01. 01. 2016 г.);
 • регламентиране условията, при които дължимият акциз се внася в държавния бюджет, в случаите на установени с ревизионен акт задължения (чл. 44, ал. 1, т. 8 - нова);
 • заличаване думите  „пълна функционалност за преглед“ в чл. 47, ал. 1, т. 9, т.е. интернет достъпа на митническите органи до автоматизираната система за отчетност на лицата е възможен без да е необходим достъп до пълната функционалност на системата;
 • при издаване на лиценз за управление на данъчен склад вече не се прилагат годишните финансови отчети за предходните три години (чл. 48, т. 10 – отм.);
 • предоставяне възможност в случаите на подадено искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение като регистриран получател или за задължителна регистрация, лицата подали съответното искане да могат да поискат спиране на производството по издаване на лиценз или удостоверение за регистрация, когато е необходимо изясняване на факти и обстоятелства от значение за съответното производство, за да не се издава решение за отказ и образуване на ново производство. В случаите, когато е необходимо становище или издаване на документ от друг орган в производството по издаване на лиценз или удостоверение за регистрация, срокът за произнасяне на митническите органи се удължава, но с не-повече от три месеца (чл. 49, ал. 5 - 7 – нови, чл. 55г, ал. 5 - 7 - нови, чл. 57б, ал. 8 – 10 -  нови, чл. 57в, ал. 9 – 11 - нови);
 • предоставяне възможност за хранителни добавки, съдържащи етилов алкохол за който платен акциза, опаковани в малки опаковки (до 50 мл), да не се поставя акцизен бандерол (чл. 64, ал. 19 - нова);
 • въвеждане  на изискване за задължително посочване на продажната цена (за цигарите), вместимост на опаковката и брой опаковки в данъчните документи по смисъла на ЗАДС (чл. 84, ал. 6, т. 9 - доп.) Новото изискване е в сила от 01. 07. 2015 г.;
 • регламентиране възможност на лица нарушили разпоредби на ЗАДС и сключили споразумение с митническите органи да получат разрешение за продажба на тютюневи изделия (чл. 90а, ал. 2, т. 8 – доп.);
 • ограничаване възможността за неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение (чл. 94, ал. 1, т. 3 - нова);
 • регламентиране възможност за налагане на административнонаказателна санкция на лицата, получили или разпоредили се неправомерно с маркирано гориво за отопление (чл. 94а - нов и чл. 117, ал. 1 - доп.);
 • регламентиране е възможност за процесуалните действия на митническите органи спрямо физически лица, неправомерно държащи акцизни стоки  (чл. 102, ал. 2 - доп.);
 • промени в реда за обжалване на решенията, с които се определят задължения за акциз (чл. 107ж, ал. 3 - нова);
 • предоставяне възможност енергийни продукти отнети в полза на държавата, да може да се предоставят безвъзмезно на определен кръг лица (чл. 124, ал. 8 - нова);
 • дефиниране на понятията "средства за измерване и контрол",  "оразмерен съд", "окончателно формиран нарязан тютюнев бленд"  (чл. 4, т. 55, т. 56 и т. 57 - нови), както и въвеждане на нови разпоредби, свързани със средствата за измерване и контрол (чл. 103а - изм., чл. 103б - нов). Промените са в сила след постановяване на положително решение от ЕК по процедура по нотификация (§ 46, т. 2 от ПЗР на ЗИД ЗДДС).
Във връзка с промените са въведени преходни и заключителни разпоредби.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗДДС (стр. 4 -7).

Няма коментари:

Публикуване на коментар