петък, 9 януари 2015 г.

ЗДБРБ 2015 г., ЗБДОО 2015 г. и ЗБНЗОК 2015 г. .

Благодарение на: http://www.tita.bg/news/676

Представено е кратко резюме на обнародваните в ДВ, бр. 107 от 24. 12. 2014 г. (извънреден):
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ 2015 г.),
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО 2015 г.),
 • Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2015 г. (ЗБНЗОК 2015 г.),
както и промените в разпоредби на данъчното и осигурителното законодателство, направени с преходните и заключителните им разпоредби, а именно в:
-        Закона за ограничаване на плащанията в брой,
-        Закона за данъка върху добавената стойност,
-        Закона за корпоративното подоходно облагане и
-        Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
-        Кодекса за социално осигуряване,
-        Закона за административните нарушения и наказания и
-        Закона за здравното осигуряване, както и
-        Наказателния кодекс.
 
Подробен коментар относно промените в задължителни вноски за 2015 г., породени от промените в ЗБДОО 2015 г. и Кодекса за социалното осигуряване (КСО), ще бъде публикуван в първия брой на списание Данъци. Тита за 2015 г.
 
 
Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
 
 
С разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (ЗДБРБ 2015 г.) се:
 • увеличава минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител – от 360 лв. на 380 лв (чл. 59);
 • увеличава базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - от 376 лв. на 380 лв. (чл. 60);
 • запазва размерът на дължимите помощи по ЗСПД при:
- месечните помощи за за първо и трето и всяко следващо дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за децa - 35 лв. и за второ50 лв. (чл. 61, ал. 2), както и коефициент от 150 на сто при едновременно раждане от майката на две и повече деца спрямо по-високия размер, определен за второ дете (чл. 61, ал. 3);
 еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца - 150 лв. (чл. 61, ал. 6);
 
- еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, както следва: 1. за първо дете - 250 лв.2. за второ дете - 600 лв.; 3. за трето и всяко следващо дете - 200 лв. (чл. 61, ал. 7);
 
- еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания - 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв. (чл. 61, ал. 8);
 
- месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 100 лв. (чл. 61, ал. 9);
 
- еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - 1200 лв. за всяко дете (чл. 61, ал. 10);
 
 
- обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2013 г. - 340 лв. (чл. 61, ал. 13);
 • запазва максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията както следва: 1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв. (чл. 62);
 • запазва задължението на държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско, участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, да дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет (чл. 92).
С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени промени и в други закони, сред които са:
 • Законът за ограничаване на плащанията в брой (§ 12 от ПЗР) – въведена е специалана разпоредба относно прилагането на закона от бюджетните организации (чл. 4, ал. 1 - изм., чл. 4а – нов);
 • Законът за корпоративното подоходно облагане (§ 16 от ПЗР) - регламентира се освобождаване от облагане с данък при източника на доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата и общините, допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на ЕС (Европейския съюз) или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и доходите от лихви по заем, по който не се издават облигации и по който държавата или общините са заемополучател (чл. 195, ал. 6, т. 1 - доп., т. 4 – нова);
 • Законът за данъците върху доходите на физическите лица (§ 17 от ПЗР) - регламентира се освобождаване от облагане с окончателен данък лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна от ЕИП (чл. 37, ал. 1, т. 3 – доп.).
Промените са в сила от 01. 01. 2015 г.
 
 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
 
 
С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО 2015 г.):
 • се увеличават минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии, регламентирани в Приложение № 1  (съгласно Мотивите към проектозакона нарастването е средно с 4,4 на сто за 2015 г. в сравнение с 2014 г). Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 360 лв. - размерът на минималната работна заплата за 2015 г. (чл. 8, ал. 1, т. 1); 
 • се запазва минималната и максималната граница (0,1- 0,4 на сто) на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение № 2 (чл. 13);
 • се запазва същият диференциран размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2013 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 2);
 • се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г. съответно 420 лв. (чл. 8, ал. 2). Този доход, както и досега, се ползва и от лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (чл. 8, ал. 3);
 • се увеличава минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – от 240 лв. на 300 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3);
 • се увеличава максималният месечен размер на осигурителния доход от 2400 лв. на 2 600 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 4);
 • се запазва нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като максималният размер на обезщетението се запазва на 1200 лв. (чл. 14, ал. 1 и 2);
 • се запазва минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 0.1 01. 2015 г. на 154, 50 лв., като от 1 юли 2015 г. се увеличава на 157, 44 лв. (чл. 9);
 • се запазва минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. (чл. 10);
 • се запазва размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв. (чл. 11);
 • запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. (чл. 12).
 
Промени в Кодекса за социално осигуряване
С § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. се правят промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че:
 • се запазват размерите и съотношенията на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”:
- 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и
- 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 : 5,7, както и размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от КСО (чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 3);
 
 • се запазва съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2015 г. техните размери са, както следва:
- фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
- фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
- фонд „Трудова злополука и професионална болест” - от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя (чл. 4а, ал. 3, т. 3, 4, 5 и чл. 6, ал. 1, т. 4, 5 и 6);
 • не се променят размерите и съотношенията между работодател и работник за вноските за:
- ДЗПО в УПФ, съответно 5 на сто в съотношение 2, 8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника (чл. 157, ал. 1, т. 1, б. "в" и ал. 3), както и
- за професионален пенсионен фонд - съответно 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд) (чл. 157, ал. 1, т. 2);
 
се запазва периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност (18 календарни месеца) и безработица (24 месеца), а при бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 календарни месеца (чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 и чл. 54б);
 • се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни (чл. 50, ал. 1);
 • се запазва режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.
Освен промени, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, са направени и промени в други текстове на КСО, като по-важните са:
 
 • уеднаквяване режимът на осигуряване на всички лица, работещи по трудови правоотношения (повече или не повече от 5 работни дни (40 часа) или втори или допълнителен трудов договор). Счита се, че промяната ще доведе и до до намаляване на административната тежест за работодателите във връзка с попълването на данните, които те подават в информационната система на НАП (отпада специалната разпоредба на т. 6  на ал. 1 на чл. 4  относно осигуряването на лица на втори и допълнителен трудов договор; отпада ал. 2 на чл. 4, регламентираща ограничения обхват на осигуряването на работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни и едновремемно с това отпада уточнението в разпоредбата на т. 1 на ал. 1 на чл. 4, че текстът й се отнасят само за лица наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец;);
 • включване в обхвата на лицата, осигурявани по реда на лица наети по договор за управление и контрол и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон (чл. 4, ал. 1, т. 7 – доп.);
 • въвеждане на възможност лицата, родени след 31 декември 1959 г. да избират дали да се осигуряват в универсален пенсионен фонд или във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд. Промяната е регламентирана с нова разпоредба „Избор на осигуряване“ (чл. 4б), нова т. 4 в чл. 6, ал. 1 относно размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б, както и промяна в разпоредби на част втора „Допълнително пенсионно осигуряване (чл. 124, ал. 1 и 2 – изм., ал. 3 – нова; чл. 125, ал. 1, т. 1 – доп.; чл. 127, ал. 1 и ал. 3 – доп., ал. 6, 7 и 8 – нови; чл. 137, ал. 3 и 4 – изм.);
 • промени в разпоредбата на чл. 5 - ал. 7 (отпада задължението на осигурителя за издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при прекратяване на трудови или служебни правоотношения), както и ал. 11 (относно предаване на разплащателните ведомости в случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество в което едноличен собственик на капитала е държавата или община);
 • въвеждане на задължение за самоосигуряващите се лица, които през годината са се осигурявали за рисковете болест и майчинство, да извършват годишно изравняване на осигурителния си доход не само за фонд “Пенсии”, но и за фонд “Общо заболяване и майчинство” (чл. 6, ал. 8 - доп. ). Промяната е в сила от 01. 01. 2016 г.;
 • регламентиране размера на максималния осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец (чл. 6, ал. 15 – нова);
 • изрично регламентиране, че самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно (чл. 7, ал. 8 - доп.);
 • отпадане на възнаграждението на членовете на Надзорния съве на НОИ за участието си в заседание на Надзорния съвет (чл. 36, ал. 2 - изм.);
 • прецизиране случаите за спиране на производствотопо отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете (чл. 40, ал. 4 - изм.);
 • намаляване на периода, в който Агенцията по заетостта предоставя на НОИ информация, необходима за отпускане, изплащане, спиране, прекратяване или изменяне на обезщетенията за безработица от ежемесечен на ежедневен (чл. 54з, ал. 1 – изм.). Цели се привеждане на разпоредбата в съответствие с фактическото положение на ежедневен обмен на информацията между НОИ и Агенцията по заетостта;
 • регламентиране преизчисляването на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (чл. 54м – нова, в сила от 01. 01. 2016 г.). Въведено е нормативно основание за събиране на добросъвестно получени в по-голям размер суми от самоосигуряващи се лица след преизчисляването на изплатените им парични обезщетения въз основа на данните за окончателния осигурителен доход, определен въз основа на подадената годишна данъчна декларация (чл. 114, ал. 2 – доп, в сила от 01. 01. 2016 г.);
 • отпада изискването осигурителят да изпраща в териториалното поделение на НОИ копие от първичния болничен лист за трудова злополука или професионална болест (чл. 66, т. 3 – отм.);
 • промени в задължителното пенсионно осигуряване, като по – важните са:
-        промени, свързани с право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване с цел ограничаване на достъпа до дългосрочни осигурителни плащания, каквито са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, на лица, които нямат никакъв осигурителен принос в осигурителната система (чл. 74, ал. 2 – нова, предишна ал. 2, става ал. 3 – изм.). В тази вързка се дефинира понятието „действителен стаж“, ползвано в чл. 74, ал. 2 ( т. 12 – нова от § 1 на ДР на КСО);
-        прецизиране на разпоредбата за осъвременяването на пенсиите с оглед приложимостта й в случай на дефлация (чл. 100, ал. 2 – нова). С цел недвусмисленото прилагане на ал. 1 на чл. 100 се дефинира на понятието „индексът на потребителските цени“ ( т. 4а – нова от § 1 на ДР на КСО);
-        отпадане възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия (чл. 101, ал. 1, т. 4а – доп., ал. 3а – изр. второ отм.);
-        увеличаване с 4 месеца осигурителния стаж за 2015 г. - право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж (§ 6б, ал. 2 - нова от ПЗР на КСО)
-        удължаване до края на 2015 г. срокът на § 4 от ПЗР на КСО относно право на пенсиониране при лица лица, работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд.
 
 
Промени в други закони
 
 
С ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. се правят промени и в други закони след които са и:
 • Наказателния кодекс (§ 5 от ПЗР) - въвеждане на изрична санкция за укриване на задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери (т. 29 от чл. 93, чл. 255б – нови);
 • Законът за административните нарушения и наказания (§ 6 от ПЗР) – включване в обхвата на санкционращата норма на чл. 83а и нововъдената санкция на чл. 255б от Наказателния кодекс (чл. 83а, ал. 1);
 • Законът за здравното осигуряване (§ 8 от ПЗР) - синхронизиране на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 с промените в чл. 4 от КСО, свързани с уеднаквяването в осигуряване на лица по трудови правоотношения.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2015 г.
 
Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
 
 
Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2015 г.
 
 
Със Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2015 г. (ЗБНЗОК за 2015 г.) се запазва размера на здравноосигурителната вноска - и през 2015 г. той е 8 на сто (чл. 2). 
 
 
С § 10 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г. са направени промени и в отделни разпоредби на Закона за здравното осигуряване ( чл. 15, ал. 1, т. 5 – доп., чл. 24, т. 4 - отм., т. 5 – изм., чл. 29, ал. 3, т. 5 – изм., т. 5а – доп., т. 6а – нова, чл. 71 – доп., чл. 72, ал. 2 - доп., чл. 73, ал. 5 и 6 – нови).
 
Промените са в сила от 01. 01. 2015 г.

Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2015 г.Няма коментари:

Публикуване на коментар