вторник, 16 септември 2014 г.

Данъчна практика относно третиране по реда на ЗДДФЛ на депозит при сключен договор за наем .

Благодарение на : http://www.tita.bg/page/389

Въпрос: Дружество има сключен договор за наем с местно физическо лице. Въпросите са:
  1. При договорен дължим от наемателя депозит следва ли да се удържа данък при изплащането му и да се издава Сметка за изплатени суми и Служебна бележка?
  2. Този депозит явява ли се доход на физическото лице и подлежи ли на деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в годината на получаването му?
  3. Как следва да бъде документиран изплатеният депозит от гледна точка на ЗДДФЛ?

Отговор: В разяснение на приходните органи (разяснение № 96-00-475 от 25. 07. 2012 г. на Дирекция „ОУИ“ - Пловдив) при отговора на поставените въпроси е пояснено, че утвърдените в практиката предварителни плащания под формата на депозит при сключен договор за наем (в размер на един или два месечни наеми на наемодателя) имат гаранционна и обезщетителна функция, тъй като гарантират доброто изпълнение на договорните отношения и подлежат на връщане и/или гарантират покриване на разходи, направени във връзка с ползване на имуществото под наем и не платени от наемателя при изтичане на срока на договора.
  
Посочено е, че в данъчно правен аспект, депозитът към момента на плащането му на наемодателя:
  • не представлява доход за лицето - получател на наема и не подлежи на облагане с данък и
  • платецът не изготвя за него Сметка за изплатена сума и Служебна бележка,
но наемодателят - получател на депозита следва да издаде документ за сумата – квитанция, съдържаща реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ).
При изтичане на срока на договора в случаи, че не се налага с изплатения депозит да се покрият направени разходи от наемателя и същия остава като плащане на част или цяла наемна вноска, сумата по депозита ще се трансформира в облагаем доход и ще подлежи на облагане с данък на датата на извършеното прихващане или на датата на задължението за плащане на поредната наемна вноска като доход от наем, съгласно договора за наем и на основание чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ.
Забележка на редакцията. Третирането в случай, че с изплатения депозит се покриват направени разходи от наемателя е разгледано в следващия въпрос.
Въпрос: През 2013 г. дружество е сключило договор за наем с физическо лице, въз основа на който дружеството е заплатило депозит в размер на 600,00 лв. След изтичането на договора, лицето е отказало да върне депозита на дружеството, поради установена щета в имота на стойност 15,00 лв., както и да представи документи за направените разходи.
В тази връзка възниква следния въпрос - какъв е видът на изплатения доход за невърнатия депозит поради установена щета за целите на ЗДДФЛ и съответно скакъв код следва да се отчете в Справката за изплатени доходи на физически лица за 2013 г.?
Отговор: В разяснение на приходните органи (разяснение № 5-53-04-132 от 07.03.2014 г. на Дирекция „ОДОП“ – София) при отговора на поставения въпрос е посочено, че в конкретния случай, невъзстановеният от физическото лице депозит по договора за наем има характер на доход от други източници и по-конкретно на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, регламентиран в чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ и съответно следва да се посочи с код 115 "Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ" в кол. 8 на Част ІІ на Справката, докато самият наем се вписва с код 112 - "Доходи от наем на недвижимо имущество, вкл. вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост върху недвижимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ".


Виж целия текст на разяснение № 5-53-04-132 от 07.03.2014 г. на Дирекция „ОДОП“ – София.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар