вторник, 16 септември 2014 г.

Специална регистрация по ДДС в НАП от 01. 01. 2015 г. за българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги, предоставяни на лица от други държави-членки на ЕС.

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно излъчване и електронни услуги ще се облагат според мястото, където е установен получателят. За да се гарантира правилното данъчно облагане на тези услуги, предприятията от Европейския съюз (ЕС) и от държави извън ЕС ще трябва да определят статуса на техния клиент (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и мястото, където е установен този получател (в коя държава от ЕС или извън ЕС). Промяната на практика задължава доставчиците на изброените услуги да се регистрират по ДДС във всяка една държава членка на ЕС, в която доставят такива услуги на данъчно незадължени лица. Това се налага във връзка с промени, приети през 2008 г. на ниво ЕС като част от специализираното европейско законодателство (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета и Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета) или т.нар. „Европейски ДДС пакет“.

За да избегнат тази административна тежест, българските доставчици на обхванатите от промяната услуги могат да се регистрират за ползване на специален режим за деклариране на дължимия към другите държави-членки ДДС за предоставени от тях услуги на данъчно незадължени лица на тяхна територия. Това ще става чрез специална информационна система MOSS (Mini-One-Stop-Shop). Държавата-членка, където ще се регистрират доставчиците (за българските доставчици, това е България), се нарича държава членка по идентификация и тя ще бъде мястото за идентификация по ДДС за целите на специалния режим, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия към всички държави членки по потребление ДДС. Заявления за регистрация по MOSS ще могат да се подават от 01. 10. 2014 г., като регистрацията ще влиза в сила от 01. 01. 2015 г. Подаването на заявления за регистрация по MOSS, както и тримесечни справки декларации за деклариране на дължимия за предоставените услуги ДДС ще се извършва изцяло по електронен път, чрез електронните услуги на НАП, които са достъпни с електронен подпис.

Промяната не засяга доставките на изброените по-горе услуги от български доставчици към крайни клиенти, установени на територията на България. Други сделки, които не са засегнати от промените, влизащи в сила от 2015 г.:

1) доставката на стоки (включително дистанционните продажби), когато електронни системи се използват само за даване на поръчката, и
2) доставката на услуги, различни от далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги.

Повече информация може да прочетете на интернет страницата на НАП на адрес: http://www.nap.bg/page?id=340 , както и да получите чрез infocenter@nra.bg.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net


Няма коментари:

Публикуване на коментар