понеделник, 13 януари 2014 г.

Обнародвани ЗД ЗСч, ЗИД ЗДДФЛ и ЗИД ЗКПО

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/535

В ДВ, бр. 100 от 19. 12. 2013 г. са обнародвани:
Закон за допълнение на Закона за счетоводството (ЗСч)
Допълнението е свързано с разпоредбата на чл. 7 от ЗСч, като се регламентира, че при съставяне на вътрешни първичните счетоводни документи чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ (ал.10 - нова). Понятието „цифров или друг идентификатор” е уточнено с  допълнителна разпоредба (т.18 от § 1 на ДР - нова). Промяната влиза в сила от 01. 01. 2014 г.
Виж Мотивите към проекта на ЗД ЗСч.

Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД ЗДДФЛ)
Промените са свързани с:
 • разширяване обхвата на данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ. Облекчението ще може да се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) (ал. 5 на чл. 22а – нова). Във връзка с документалното доказване на правото на облекчение за посочените лица в разпоредбата на чл. 23 от ЗДДФЛ е допълнена т. 5 – (изр. второ - ново) и е създадена нова т. 7. Промяната е породена от открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия (ЕК). Според ЕК данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз.
 • отпадане на  термина „тютюнопроизводители” ползван в разпоредби на закона (чл. 13, ал. 5 – изм., чл. 29, ал. 1, т. 1 - изм. § 1, т. 56 от ДР – изм.). Промяната е породена от промяна в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно която отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители. На основание чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Така, че терминът „регистриран земеделски производител”, включва вече и тютюнопроизводителите;
 • промяна в процедурата на избор на облагане по реда на чл. 26 и чл. 28 от ЗДДФЛ, приложим за едноличните търговци (ЕТ) за физическите лица, регистрирани като земеделски производител. Отпада изискването регистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като земеделски производители, задължително да прилагат механизма на облагане, приложим за ЕТ (чл. 29а – изм.). В тази връзка е въведена преходна разпоредба (§ 11 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ);
 • поетапно намаляване на данък върху лихвите по депозитни сметки в търговски банки местни физически лица, като за доходите, придобити през 2014 г. данъкът се намалява от 10 на 8 на сто (чл. 46, ал. 1- изм. и ал. 4 – нова).
 • изрично регламентиране, че декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон (чл. 55, ал. 4 – нова);
 • прецизиране текстове на закона - изрично се уточни, че преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лицата извършващи стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ - доп.);
 • въвеждане на преходни разпоредби във връзка със:
-          субсидиите, изплатени през 2013 г. на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработена растителна и животинска продукция за 2009 г. или за предходни години (§ 12 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ) и
-         прилагане на данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (§ 13 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ).
Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗДДФЛ.
Закон за изменение и допълнение на Закона за кор­поративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО)
По-важните промени са са свързани с:
 • признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания. Промяната е свързана с чл. 37 от ЗКПО и включва:
-          даване на възможност обръщането на формираните по реда на чл. 34 от ЗКПО временни разлики от непризнати разходи от обезценки и отписвания на вземания да не става единствено точно на годината, в която е настъпило едно от шестте събития, посочени в чл. 37 от ЗКПО, но да може да се отложи и за по-късен период (чл. 37, ал. 1 – изм.);
-          изрично се регламентира срокът на обръщане на вземания с тригодишен давностен срок по смисъла на чл. 111 от Закона за задълженията и договорите (чл. 37, ал. 1, т. 1 и 5). В тази връзка се направиха кореспондиращи промени и в разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО относно данъчно третиране на неотписани задължения (чл. 46, т. 1 и 5);
-          регламентира се изрично начинът на третиране на непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки, когато вземането е уредено ( чл. 37, ал. 2 – нова)]
 • разширяване и прецизиране на разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗКПО, регулираща разходите, представляващи доходи на местни физически лица, по отношение на случаите, при които те се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а именно:
-         прецизиране на обхвата на случаите на признаване на доходите от допълнителни трудови възнаграждения (чл. 42, ал. 2, т. 2 - нова);
-         включване в обхвата на признатити разходи неизплатени обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт (чл. 42, ал. 2, т. 3 - нова);
 • възможност за прилагане на намалената данъчна ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в полза на лица он ЕС и ЕИП и преди да е изтекъл срокът за притежаването на изискуемия минимум от капитала. Това е възможно в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато. В случай че притежаването на изискуемия минимум от капитала е прекъснато, преди да са изтекли двете години, за начислените доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения дължимият данък при източника се коригира, като се прилага данъчната ставка в размер 10 на сто и се дължи лихва за периода от датата, на която е следвало да бъде внесен данъкът при източника, до датата на внасянето му (чл. 200а, ал. 2 и 3 - нови).
 • промяна на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ, като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък - като община с висока безработица приема община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период, а не 35 на сто, както бе досега. Едновременно с тази промяна се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. (чл. 184, т. 1 - изм., т.  2 и 3 - нови, чл. 189, ал. 1, т. 3 - изм.). Въведени са преходни разпоредби относно ползване на държавните помощи (§14, § 15 и § 16 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).
 • освобождаване от облагне с данък при източника на:
-          доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
-          доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато са изпълнени едновременно следните условия: а) емитентът е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; б) емитентът е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне на постъпленията от тях назаем на местно юридическо лице; в) облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 195, ал. 6 и т. 70 от §1 на ДР на ЗКПО - нова).
Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗКПО.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net


Няма коментари:

Публикуване на коментар