понеделник, 13 януари 2014 г.

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8 .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/551

  ДВ, бр. 110 от 21. 12. 2013 г. са обнародвани:
 • Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС);
 • Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС);
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.


Промени в ППЗДДС
 
Промените в Правилника отразяват преди всичко измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със:
Основните промени, въведени в ППЗДДС, могат да бъдат групирани като:
 • промени, свързани с въведения нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (глава шестнадесета "а" “Специален режим на касова отчетност на данк върху добавената стойност” с чл. 104а – 104и). С измененията  и допълненията в  ППЗДДС са:
-          създадени правила за регистрация, прекратяване и за прилагане на специалния режим (Раздел I “Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията” на глава шестнадесета с чл. 104а – 104г, както и чл. 115, ал. 11 - нова );
 
-         въведени са разпоредби за лице, което прилага специалния режим по отношение документиране на доставките, определяне размера на изискуемия данък, както и за определяне размера на данъчния кредит (Раздел ІІ “Документиране и отчитане на доставките от регистрирано лице, което прилага специалния режим” с чл. 104д – 104ж);
 
-         създадени са разпоредби и за регистрирано лице, което не прилага специалния режим, но е получател по доставка от лице прилагащо специалния режим, с цел яснота при отчитане на получените документи (Раздел ІІІ “Отчитане на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага специалния режим” с чл. 104з);
 
-         въведени са задължителни изисквания при отразяване в отчетните регистри във връзка с отчитането и декларирането на доставките, включени в обхвата на специалния режим на касова отчетност (Раздел ІV “Отчетни регистри” с чл. 104и);
 
 • промени по отношение на доставките на стоки при условията на финансов лизинг. Регламентирани са правила в случаите на промяна на договор за лизинг, както и при заместване на лизингополучател с нов лизингополучател (чл. 12 ал. 5чл. 13, ал. 1 и 6);
 • промени в правилата за определяне на данъчната основа при внос. Въведена е  нова разпоредба, уреждаща реда за корекция на начислен данък с издадени протоколи в случай на самоначисляване, както и необходимите документи за доказване, че са налице условията позволяващи прилагане на нулева ставка (чл. 36а);
 • промени в съществуващи приложения към правилника:
-         Приложение № 10 (дневника за продажби) - след колона 8 "Вид на стоката/услугата" се добавя колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС"; в колона 17 думите "7/9 %" се заменят с "9 %";
-          Приложение № 11 (дневника за покупки) - след колона 8 "Вид на стоката/услугата" се добавя колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС”;
-          Приложение 12 (параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител), с които регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника;
 • създаване на нови приложения към правилника, свързани с прилагане на режима на касова отчетност:
 
Въведени са и преходни разпоредби (§ 24 и § 25 от ПЗР).
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектоправилника за изменение и допълнение на ППЗДДС
 
 
Промени в ППЗАДС
 
Промените, въведени в ППЗАДС са свързани с приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 101 от 22. 11. 2013 г.).
 
Основите промени са свързани с:
 • регламентиране на ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона – в глава втора се създава нов раздел Vб “Ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона” с чл. 26з - 26н, с който се цели създаване на ясна и приложима процедура, както за лицата, така и за администрацията, в случаите на дейности с отпадъците от тютюн, както и ограничаване чрез превенция на възможността за използване на същите в нарушение на разпоредбите на ЗАДС. В тази връзка са създадени четири нови приложения:
 • регламентиране условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (чл. 32а – нов);
 • въвеждане на ред за разделяне на движението на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения (55б, ал. 4 – нов, в сила от 01. 04. 2014 г.). В тази връзка е създадено ново Приложение № 7х към чл. 55б, ал. 4. Както е посочено в Мотивите към проектоправилника мярката е насочена към лицата, които осъществяват дейности по доставка/снабдяване с корабни горива (бункероване) и цели да даде законодателно решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, изведено от данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под режим износ не може да се получи от получаващия кораб поради липса на вместимост;
 • регламентиране на процедурата, в съответствие с предоставената в закона възможност освен лицензираните складодържатели, и регистрираните получатели да могат да получават енергийни продукти на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват стоките (чл. 55в, ал. 3 и 4 – доп.);
 • промяна във формулата за определянена размера на обезпечението по отношение на обезпеченията при режим отложено плащане на акциз от лицензираните складодържатели (чл. 58 - изм.);
 • регламентиране реда за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор - в глава четвърта се създава Раздел ІІІа “Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор” с чл. 72в - 72е. В тази връзка е създадено ново Приложение № 13а към чл. 72в;
 • регламентиране реда по отношение на заявяването на бандероли, когато на пазара се пуска нов продукт (чл. 63, ал. 1 – изр. второ ново, ал. 6 – нова);
 • въвеждане на допълнителна разпоредба, с цел постигане  яснота по процедурите, свързани с денатурирането по специален метод за целите на чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, както за митническите органи, така и за операторите (чл. 93, ал. 2 – нова);
   
 • регламентиране на специален ред, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за гориво-смазочни материали на Министерство на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия (чл. 108б - нов);
 • промени в приложения:
-         Приложение № 9д към чл. 57, ал. 3. В тази връзка в § 30 от преходните разпоредби е посочено, че в срок до 1 април 2014 г. лицензираните складодържатели, предоставили обезпечение под формата на банкова гаранция, привеждат същата в съответствие с промените в Приложение № 9д към чл. 57, ал. 3.
 
Въведени са и други  промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г. освен промените в:
 
-         чл. 55б, ал. 4 – нова;
-         чл. 55е – доп. (допълнението в разпоредбата е свързано с добавен текст “както и съобщението за получаване по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона”),
-         чл. 76 – доп. (ал. 2, т. 3 се допълва , съответно: в буква "ж" след думите "електронния административен документ" се добавя "или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона"; в буква "з" след думите "електронния административен документ" се добавя "или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона"; в буква "н" накрая се добавя "или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13"; в буква "о" след думите "съобщението за получаване" се добавя "или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13 от закона"; в ал. 3 се създава т. 14; създават се ал. 9 и 10 – нови),
 
които влизат в сила от 01. 04. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектоправилника за изменение и допълнение на ППЗАДДС.
 
 

Промени в Наредба № Н-8
 
Промените са следствие на  направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО)
 • с § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 10. 12. 2013 г.);
 • с § 2 от ЗР на ЗИД на Кодекса на труда относно правото на обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (обн. ДВ, бр. 104 от 03. 12. 2013 г.).


   
Промените в Наредбата са свързани с:
 
 • регламентиране на възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват (чл. 2а и в приложение № 10 към чл. 2а);
 • промени в текстове във връзка с подавaне на декларация образец № 6 (чл. 3, ал. 3, т. 1 и 4);
 • прецизиране разпоредбата на чл. 3, ал. 14, като в обхвата й са включени и самоосигуряващите се лица;
 • промени в приложения към наредбата:
-          Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1  (декларация обр. № 1 ” Данни за осигуреното лице”)
-          Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 (декларация обр. № 3 ” Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет”)
-          промени в указанията към приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 (Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"). Въвеждат се специални правила за отразяването на данните за дължимия данък в декларация обр. 6.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Въведена е преходна разпоредба (§ 8) - за удържания до 31 декември 2013 г. включително данък по чл. 42, както и за авансовия данък, дължим до тази дата на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ се прилагат сроковете и редът за подаване и коригиране на декларация образец № 6 до 1 януари 2014 г. В тази връзка е коригиран § 18 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 (обн. ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
Виж Мотивите към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8.

Няма коментари:

Публикуване на коментар