понеделник, 13 януари 2014 г.

Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г. .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/558

В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. са публикувани:
 • нов Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона се правят промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък върху добавената стойност;
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с ПЗР на който се правят промени в Кодекса на труда и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
 • Закон за изменение и допълнение на Закон за хазарта, с ПЗР на който се правят промени в ЗКПО и редакционна поправка в Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с ПЗР на който са направени и промени в ЗЗО;
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, със ЗР на който се прави допълнение в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. 
 
 
Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
 техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
 
 
Целта на новия закон е:
 • недопускане дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс в противоречие с обществения интерес и
 • предотвратяване отклонението от данъчно облагане.
 
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (т. 2 от § 1 на ДР на закона).
 
Новият закон въвежда забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да участват в:
 • конкурси за обществени поръчки,
 • приватизационни сделки,
 • конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество,
 • процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и т.н. (чл. 3 от закона).

С цел предотвратяване отклонението от данъчно облагане в преходните и заключителни разпоредби на закона се правят промени в:
 
 • Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), като се разширява обхвата на дефиницията на свързани лица, в случаите, когато страна по сделката е чуждестранно лице.  В тази връзка отпада старата дефиниция, регламентирана в ал. 3 в чл. 116 от ДОПК, прилагана единствено в случаите на ревизионно производство, а се допълва общата разпоредба на § 1, т. 3 "свързани лица" от ДР на § 1 на ДОПК с букви "н" и "о".
Целта е сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици да попаднат в обхвата на санкциониращия режим на третиране на скрито разпределение на печалбата, регламентиран в Закона за корпоративното подходно облагане (§ 2 от ПЗР);
 • Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО) - прередактирана е разпоредбата на чл. 12, ал. 9 от ЗКПО, третираща случаите, при които при сделки с чуждестранни юридически лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим винаги се дължи данък при източника (§ 4 от ПЗР);
 • Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - прередактирана е разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ, третираща случаите, при които при сделки с чуждестранни физически лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим винаги се дължи окончателен данък (§ 3 от ПЗР).
Освен това са направени изменения и в отделни разпоредби на:
 • Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - в § 39 от ПЗР на ЗИД на ЗАДС (ДВ, бр. 101 от 2013 г.) се променя срокът, в който влизат в сила новите ал. 10 и 11 на чл. 73б и новата ал. 3 на чл. 73г  от ЗАДС – от 01. 01. 2014 г. на 01. 04. 2014 г.  (§ 5 от ПЗР);
 • Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - в чл. 118, ал. 3 на ЗДДС се прецизира изречение второ, свързано с регламентиране начина на издаване на фискалния бон, в случаите на фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване (§ 6 от ПЗР).
 
Новият закон е в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проекто закона на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
 
 
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО)
 
 
Промените в КСО са следствие на промените в Кодекса на труда, с който се създаде нов вид отпуск - «Отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст» със съответната регулация. Това наложи този вид отпуск също да се включи в съответните разпоредби на КСО.
 
Регламентира се, че осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл. 53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване (§ 9 от ПЗР).
 
С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени кореспондиращи промени и в разпоредби на:
 • Кодекса на труда (КТ) - в преходните разпоредби се създава § 3и: Лицето, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване (§ 10 от ПЗР);
 • Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - в чл. 40, ал. 1, т. 5 изречение първо се изменя така: "За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 11 от ПЗР).
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД КСО.
 
 
Закон за хазарта (ЗХ)
 
 
С преходни и заключителни разпоредби на ЗХ за хазарта са направени промени и в:
 • Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – направена е промяна в чл. 4, ал. 3, като се прави препратка към чл. 74, ал. 1 от ЗХ, с което се изисква организаторите на хазартни игри в казино да регистрират и идентифицират клиентите си (§ 27 от ПЗР);
 • Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на нови правила на облагане на дейността на организаторите на хазартни игри (§ 28 от ПЗР).Виж:
  -          чл. 1, т. 6, чл. 5, ал. 4, т. 1, чл. 176а - нов и промените в глава тридесет и втора от ЗКПО, както и
  -           чл. 30, ал. 3 - 9   от ЗХ – нови относно новите държавни такси, събирани по реда на ЗХ от организаторите на хазартни игри, както и чл. 92, ал. 2 и 3 от ЗХ - нови относно санкциите при неплащане на таксите.

Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗХ.
 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗИД МСУМА)
 
 
Със ЗИД МСУМА са направени промени в начина на определяне на възнагражденията на общинските съветници, като  с § 4 от ЗР на закона е направено допълнение в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. – текстът на т. 4 "Забележки" на Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 е допълнен в смисъл, че минималният осигурителен доход не се прилага и за общинските съветници.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (ЗИД ЗЗ)
 
 
С §15 от ПЗР на ЗИД на ЗЗ са направени промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), свързани преди всичко със създаване в глава втора на закона на нов раздел ХІІ "Трансгранично здравно обслужване" с чл. 80д - чл. 80з.
 
Става въпрос за здравно обслужване, предоставено или предписано в държава - членка на Европейския съюз, различна от държавата членка по осигуряване.
 
Промените са в сила от 03. 01. 2014 г.
Прочетено 1 пъти 

Няма коментари:

Публикуване на коментар