понеделник, 13 януари 2014 г.

Становище относно размера на осигурителния доход и промени в КСО


Нови промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 2014 г. .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/558

В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. са публикувани:
 • нов Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, като с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на закона се правят промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данък върху добавената стойност;
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с ПЗР на който се правят промени в Кодекса на труда и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
 • Закон за изменение и допълнение на Закон за хазарта, с ПЗР на който се правят промени в ЗКПО и редакционна поправка в Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с ПЗР на който са направени и промени в ЗЗО;
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, със ЗР на който се прави допълнение в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. 
 
 
Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
 техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС)
 
 
Целта на новия закон е:
 • недопускане дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс в противоречие с обществения интерес и
 • предотвратяване отклонението от данъчно облагане.
 
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (т. 2 от § 1 на ДР на закона).
 
Новият закон въвежда забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да участват в:
 • конкурси за обществени поръчки,
 • приватизационни сделки,
 • конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество,
 • процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и т.н. (чл. 3 от закона).

С цел предотвратяване отклонението от данъчно облагане в преходните и заключителни разпоредби на закона се правят промени в:
 
 • Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), като се разширява обхвата на дефиницията на свързани лица, в случаите, когато страна по сделката е чуждестранно лице.  В тази връзка отпада старата дефиниция, регламентирана в ал. 3 в чл. 116 от ДОПК, прилагана единствено в случаите на ревизионно производство, а се допълва общата разпоредба на § 1, т. 3 "свързани лица" от ДР на § 1 на ДОПК с букви "н" и "о".
Целта е сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици да попаднат в обхвата на санкциониращия режим на третиране на скрито разпределение на печалбата, регламентиран в Закона за корпоративното подходно облагане (§ 2 от ПЗР);
 • Закона за корпоративното подходно облагане (ЗКПО) - прередактирана е разпоредбата на чл. 12, ал. 9 от ЗКПО, третираща случаите, при които при сделки с чуждестранни юридически лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим винаги се дължи данък при източника (§ 4 от ПЗР);
 • Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - прередактирана е разпоредбата на чл. 8, ал. 11 от ЗДДФЛ, третираща случаите, при които при сделки с чуждестранни физически лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим винаги се дължи окончателен данък (§ 3 от ПЗР).
Освен това са направени изменения и в отделни разпоредби на:
 • Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - в § 39 от ПЗР на ЗИД на ЗАДС (ДВ, бр. 101 от 2013 г.) се променя срокът, в който влизат в сила новите ал. 10 и 11 на чл. 73б и новата ал. 3 на чл. 73г  от ЗАДС – от 01. 01. 2014 г. на 01. 04. 2014 г.  (§ 5 от ПЗР);
 • Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - в чл. 118, ал. 3 на ЗДДС се прецизира изречение второ, свързано с регламентиране начина на издаване на фискалния бон, в случаите на фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване (§ 6 от ПЗР).
 
Новият закон е в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проекто закона на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
 
 
Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД КСО)
 
 
Промените в КСО са следствие на промените в Кодекса на труда, с който се създаде нов вид отпуск - «Отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст» със съответната регулация. Това наложи този вид отпуск също да се включи в съответните разпоредби на КСО.
 
Регламентира се, че осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл. 53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване (§ 9 от ПЗР).
 
С преходни и заключителни разпоредби на закона са направени кореспондиращи промени и в разпоредби на:
 • Кодекса на труда (КТ) - в преходните разпоредби се създава § 3и: Лицето, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване (§ 10 от ПЗР);
 • Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - в чл. 40, ал. 1, т. 5 изречение първо се изменя така: "За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 11 от ПЗР).
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД КСО.
 
 
Закон за хазарта (ЗХ)
 
 
С преходни и заключителни разпоредби на ЗХ за хазарта са направени промени и в:
 • Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – направена е промяна в чл. 4, ал. 3, като се прави препратка към чл. 74, ал. 1 от ЗХ, с което се изисква организаторите на хазартни игри в казино да регистрират и идентифицират клиентите си (§ 27 от ПЗР);
 • Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с въвеждане на нови правила на облагане на дейността на организаторите на хазартни игри (§ 28 от ПЗР).Виж:
  -          чл. 1, т. 6, чл. 5, ал. 4, т. 1, чл. 176а - нов и промените в глава тридесет и втора от ЗКПО, както и
  -           чл. 30, ал. 3 - 9   от ЗХ – нови относно новите държавни такси, събирани по реда на ЗХ от организаторите на хазартни игри, както и чл. 92, ал. 2 и 3 от ЗХ - нови относно санкциите при неплащане на таксите.

Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектозакона на ЗИД ЗХ.
 
 
Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗИД МСУМА)
 
 
Със ЗИД МСУМА са направени промени в начина на определяне на възнагражденията на общинските съветници, като  с § 4 от ЗР на закона е направено допълнение в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. – текстът на т. 4 "Забележки" на Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 е допълнен в смисъл, че минималният осигурителен доход не се прилага и за общинските съветници.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (ЗИД ЗЗ)
 
 
С §15 от ПЗР на ЗИД на ЗЗ са направени промени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), свързани преди всичко със създаване в глава втора на закона на нов раздел ХІІ "Трансгранично здравно обслужване" с чл. 80д - чл. 80з.
 
Става въпрос за здравно обслужване, предоставено или предписано в държава - членка на Европейския съюз, различна от държавата членка по осигуряване.
 
Промените са в сила от 03. 01. 2014 г.
Прочетено 1 пъти 

Промени в ППЗДДС, ППЗАДС, Наредба № Н-8 .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/551

  ДВ, бр. 110 от 21. 12. 2013 г. са обнародвани:
 • Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС);
 • Правилникът за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС);
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.


Промени в ППЗДДС
 
Промените в Правилника отразяват преди всичко измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приети със:
Основните промени, въведени в ППЗДДС, могат да бъдат групирани като:
 • промени, свързани с въведения нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (глава шестнадесета "а" “Специален режим на касова отчетност на данк върху добавената стойност” с чл. 104а – 104и). С измененията  и допълненията в  ППЗДДС са:
-          създадени правила за регистрация, прекратяване и за прилагане на специалния режим (Раздел I “Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията” на глава шестнадесета с чл. 104а – 104г, както и чл. 115, ал. 11 - нова );
 
-         въведени са разпоредби за лице, което прилага специалния режим по отношение документиране на доставките, определяне размера на изискуемия данък, както и за определяне размера на данъчния кредит (Раздел ІІ “Документиране и отчитане на доставките от регистрирано лице, което прилага специалния режим” с чл. 104д – 104ж);
 
-         създадени са разпоредби и за регистрирано лице, което не прилага специалния режим, но е получател по доставка от лице прилагащо специалния режим, с цел яснота при отчитане на получените документи (Раздел ІІІ “Отчитане на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага специалния режим” с чл. 104з);
 
-         въведени са задължителни изисквания при отразяване в отчетните регистри във връзка с отчитането и декларирането на доставките, включени в обхвата на специалния режим на касова отчетност (Раздел ІV “Отчетни регистри” с чл. 104и);
 
 • промени по отношение на доставките на стоки при условията на финансов лизинг. Регламентирани са правила в случаите на промяна на договор за лизинг, както и при заместване на лизингополучател с нов лизингополучател (чл. 12 ал. 5чл. 13, ал. 1 и 6);
 • промени в правилата за определяне на данъчната основа при внос. Въведена е  нова разпоредба, уреждаща реда за корекция на начислен данък с издадени протоколи в случай на самоначисляване, както и необходимите документи за доказване, че са налице условията позволяващи прилагане на нулева ставка (чл. 36а);
 • промени в съществуващи приложения към правилника:
-         Приложение № 10 (дневника за продажби) - след колона 8 "Вид на стоката/услугата" се добавя колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС"; в колона 17 думите "7/9 %" се заменят с "9 %";
-          Приложение № 11 (дневника за покупки) - след колона 8 "Вид на стоката/услугата" се добавя колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС”;
-          Приложение 12 (параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител), с които регистрираните лица предоставят информацията относно всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които издават съгласно изискванията на закона и/или правилника;
 • създаване на нови приложения към правилника, свързани с прилагане на режима на касова отчетност:
 
Въведени са и преходни разпоредби (§ 24 и § 25 от ПЗР).
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектоправилника за изменение и допълнение на ППЗДДС
 
 
Промени в ППЗАДС
 
Промените, въведени в ППЗАДС са свързани с приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 101 от 22. 11. 2013 г.).
 
Основите промени са свързани с:
 • регламентиране на ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона – в глава втора се създава нов раздел Vб “Ред и начин за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона” с чл. 26з - 26н, с който се цели създаване на ясна и приложима процедура, както за лицата, така и за администрацията, в случаите на дейности с отпадъците от тютюн, както и ограничаване чрез превенция на възможността за използване на същите в нарушение на разпоредбите на ЗАДС. В тази връзка са създадени четири нови приложения:
 • регламентиране условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (чл. 32а – нов);
 • въвеждане на ред за разделяне на движението на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения (55б, ал. 4 – нов, в сила от 01. 04. 2014 г.). В тази връзка е създадено ново Приложение № 7х към чл. 55б, ал. 4. Както е посочено в Мотивите към проектоправилника мярката е насочена към лицата, които осъществяват дейности по доставка/снабдяване с корабни горива (бункероване) и цели да даде законодателно решение на случаите, при които заявено за доставка корабно гориво, изведено от данъчен склад под режим отложено плащане на акциз и поставено под режим износ не може да се получи от получаващия кораб поради липса на вместимост;
 • регламентиране на процедурата, в съответствие с предоставената в закона възможност освен лицензираните складодържатели, и регистрираните получатели да могат да получават енергийни продукти на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват стоките (чл. 55в, ал. 3 и 4 – доп.);
 • промяна във формулата за определянена размера на обезпечението по отношение на обезпеченията при режим отложено плащане на акциз от лицензираните складодържатели (чл. 58 - изм.);
 • регламентиране реда за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор - в глава четвърта се създава Раздел ІІІа “Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор” с чл. 72в - 72е. В тази връзка е създадено ново Приложение № 13а към чл. 72в;
 • регламентиране реда по отношение на заявяването на бандероли, когато на пазара се пуска нов продукт (чл. 63, ал. 1 – изр. второ ново, ал. 6 – нова);
 • въвеждане на допълнителна разпоредба, с цел постигане  яснота по процедурите, свързани с денатурирането по специален метод за целите на чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, както за митническите органи, така и за операторите (чл. 93, ал. 2 – нова);
   
 • регламентиране на специален ред, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за гориво-смазочни материали на Министерство на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия (чл. 108б - нов);
 • промени в приложения:
-         Приложение № 9д към чл. 57, ал. 3. В тази връзка в § 30 от преходните разпоредби е посочено, че в срок до 1 април 2014 г. лицензираните складодържатели, предоставили обезпечение под формата на банкова гаранция, привеждат същата в съответствие с промените в Приложение № 9д към чл. 57, ал. 3.
 
Въведени са и други  промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г. освен промените в:
 
-         чл. 55б, ал. 4 – нова;
-         чл. 55е – доп. (допълнението в разпоредбата е свързано с добавен текст “както и съобщението за получаване по смисъла на чл. 73б, ал. 10, т. 3 от закона”),
-         чл. 76 – доп. (ал. 2, т. 3 се допълва , съответно: в буква "ж" след думите "електронния административен документ" се добавя "или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона"; в буква "з" след думите "електронния административен документ" се добавя "или митническата декларация за износ, в случаите по чл. 73б, ал. 12 от закона"; в буква "н" накрая се добавя "или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13"; в буква "о" след думите "съобщението за получаване" се добавя "или дата на съобщението "Резултати при напускане", в случаите по чл. 73б, ал. 13 от закона"; в ал. 3 се създава т. 14; създават се ал. 9 и 10 – нови),
 
които влизат в сила от 01. 04. 2014 г.
 
Виж Мотивите към проектоправилника за изменение и допълнение на ППЗАДДС.
 
 

Промени в Наредба № Н-8
 
Промените са следствие на  направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО)
 • с § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 10. 12. 2013 г.);
 • с § 2 от ЗР на ЗИД на Кодекса на труда относно правото на обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст (обн. ДВ, бр. 104 от 03. 12. 2013 г.).


   
Промените в Наредбата са свързани с:
 
 • регламентиране на възможност на самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват (чл. 2а и в приложение № 10 към чл. 2а);
 • промени в текстове във връзка с подавaне на декларация образец № 6 (чл. 3, ал. 3, т. 1 и 4);
 • прецизиране разпоредбата на чл. 3, ал. 14, като в обхвата й са включени и самоосигуряващите се лица;
 • промени в приложения към наредбата:
-          Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1  (декларация обр. № 1 ” Данни за осигуреното лице”)
-          Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 (декларация обр. № 3 ” Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет”)
-          промени в указанията към приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 (Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"). Въвеждат се специални правила за отразяването на данните за дължимия данък в декларация обр. 6.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
Въведена е преходна разпоредба (§ 8) - за удържания до 31 декември 2013 г. включително данък по чл. 42, както и за авансовия данък, дължим до тази дата на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ се прилагат сроковете и редът за подаване и коригиране на декларация образец № 6 до 1 януари 2014 г. В тази връзка е коригиран § 18 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 (обн. ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 
Виж Мотивите към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8.

Информация на НАП за самосигуряващите се лица .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/547

На Интернет страницата на НАП е акцентирано върху една от последните промени в Кодекса за социално осигуряване, въведени с преходна разпоредби на ЗИД ДОПК -  възможноста самоосигуряващите се лица да  могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения, например, за данъци (ал. 5, на чл. 7 от КСО).

Обръща се внимание, че за да бъде отнесено плащането за осигурителните вноски за ДОО, самоосигурявнащите се лица, задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното ведомство.
 Информация на НАП относно законодателните промени през 2014 г.

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/545

НАП е изготвила за данъкоплатците три информационни материала относно промените  в данъчното и осигурителното законодателство през 2014 г:Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/544

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 29-00-230 от 12. 12. 2013 г. относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица, в сила от 01.01.2014 г.

ЗБДОО за 2014 г., ЗБНЗОК за 2014 г., промени в КСО, ЗЗО и ДОПК .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/543

В ДВ, бр. 106 от 10. 12. 2013 г. е обнародван:
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., с преходни разпоредба на който са направени промени и в:
-          Кодекса за социално осигуряване и
-          Данъчно осигурителния-процесуален кодекс;
 • Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г., с преходна разпоредба на който са направени промени и в Закона за здравното осигуряване.
 
 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 
 
С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО 2014 г.):
 • се увеличават минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии, регламентирани в Приложение № 1 (съгласно Мотивите към проектозакона нарастването е средно с 2,6 % за 2014 г. в сравнение с 2013 г.). Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 340 лв. - размерът на минималната работна заплата за 2014 г. (чл. 8, ал. 1, т. 1);
 • се запазва минималната и максималната граница (0,1- 0,4 на сто) на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно Приложение № 2 (чл. 13);
 
 • се запазва същият диференциран размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 2);

 • се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2012 и 2013 г. съответно 420 лв. (чл. 8, ал. 2). Този доход, както и досега, се ползва и от лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (чл. 8, ал. 3);
 
 • се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 3);
 
 • се увеличава максималният месечен размер на осигурителния доход от 2200 лв. на 2 400 лв. (чл. 8, ал. 1, т. 4);
 
 • се запазва нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, като максималният размер на обезщетението се увеличава на 1200 лв. (чл. 14, ал. 1 и 2);
 
 • се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2014 г. от 150 лв. на 154, 50 лв. (чл. 9);
 
 • се запазва минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. (чл. 10);
 
 • се увеличава размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв. ( 240 лв.през 2013 г.) (чл. 11);
 
 • запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв. (чл. 12).
 
Промени в Кодекса за социално осигуряване

С § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. се правят промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че:
 
 • се запазват размерите и съотношенията на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”:
-         17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и
-         12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 : 5,7, както и размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от КСО (чл. 4а, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 3);
 
 • се запазва съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2014 г. техните размери са, както следва:
-         фонд „Общо заболяване и майчинство”3,5 на сто;
-         фонд „Безработица”1,0 на сто;
-         фонд „Трудова злополука и професионална болест” - от 0,4 до 1,1 – за сметка на работодателя (чл. 4а, ал. 3, т. 3, 4, 5 и чл. 6, ал. 1, т. 4, 5 и 6);
 
 • не се променят размерите и съотношенията между работодател и работник за вноските за:
   
-         ДЗПО в УПФ, съответно 5 на сто в съотношение 2, 8 за сметка на работодателя на 2,2 за сметка на работника (чл. 157, ал. 1, т. 1, б. "в" и ал. 3), както и
-         за професионален пенсионен фонд - съответно 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд) (чл. 157, ал. 1, т. 2);
 
 • се запазва периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност (18 календарни месеца) и безработица (24 месеца), но се намалява при бременност и раждане -  от 24  на 18 месеца (чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 и чл. 54б);

 • се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни (чл. 50, ал. 1);

 • се запазва режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.
 
Освен промени, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, са направени и промени в други текстове на КСО, като по-важните са:
 
 • включване на управителите на клонове на търговски дружества в обхвата на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО;
 
 • регламентиране срока, в който оситурителите внасят сигурителните вноски за периодите по чл. 9, ал. 3 от КСО, т.е. случаите на незаконно уволнение, незаконно недопускане или отстраняване от работа и т.н.  (чл. 7, ал. 12 – нова);

 • промени в задължителното пенсионно осигуряване:
-         осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли на съответната година с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година (чл. 100);
-         удължаване действието на т.нар. „таван на пенсиите” с 5 години – до 31 декември 2018 г. (§ 6 от ПЗР);
-         изрично регламентиране, че през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж (§ 6б от ПЗР на КСО);

 • създаване на нова разпоредба в КСО, изискваща НОИ да създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (чл. 33, ал. 5, т. 12 – нова). В тази връзка се урежда използването на вписваните в него данни при отпускане на парични обезщетения за болест и майчинство, като са направени промени в структурирането и съдържанието на глава четвърта „Обезщетения”;

 • промени в текстове от глава петаОсигуряване на трудова злополука и професионална болест” с цел синхронизирането им с изменения в Кодекса на труда и други нормативни актове;
 
 • промени в текстове от глава седмаКонтрол” (чл. 107, ал. 2 – нова, чл. 110, ал. 5 - изм., ал. 8 – изм., чл. 113, ал. 1 – изм., чл. 114 , ал. 3 – доп., ал . 4 – нова, ал. 4 стара - изм. , стара ал. 5 – отм., чл. 114а, ал. 1 и 2 – доп., чл. 115, ал  5 – нова, чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "ж" – изм., ал. 3 - изм.). Както е посочено в Мотивите към проекто закона, целта е повишаване ефективността на упражнявания от органите на НОИ контрол по спазването на нормативните актове по държавното обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на НОИ, и подобряване събираемостта на вземанията на НОИ за неоснователно извършени осигурителни плащания.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Промени в Данъчно осигурителния-процесуален кодекс
 
 
С § 5 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. е променена и разпоредба в Данъчно осигурителния-процесуален кодекс (ДОПК) - чл. 209, ал. 2, т. 7 от ДОПК. Целта е синхронизрането й с промените в глава седма “Контрол” от КСО.
 

Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 
 
Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
 
 
 
Промени в Закон за  бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.
 
 
 Със Закона за  бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г. (ЗБНЗОК за 2014 г.) се запазва размера на здравноосигурителната вноска - и през 2014 г. той е 8 на сто (чл. 2).
 
С § 16 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2014 г. са направени промени и в отделни разпоредби на Закона за здравното осигуряване:
 • нови ал. 2 и 6 на чл. 37, регламентиращи по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и  

 • отмяна на въведените през 2013 г. т. 16 и 17 - на чл. 45, ал. 1, свързани със заплащане от здравната каса на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации и асистирана репродукция.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
 

Виж Мотивите към проекта на Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2014 г.

Промени в КТ, КСО и ЗДДС .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/541

 ДВ, бр. 104 от 03. 12. 2013 г. са  обнародвани:
 • Законът за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, с § 6 от Заключителните разпоредби на който началната дата на прилагане на специалния механизъм на обратно начисляване на ДДС при зърнопроизводителите се отлага за 01. 01. 2014 г.;
 • Законът за допълнение на Кодекса на труда, с който се въвежда нова разпоредба (164б),  регламентираща правото на отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.  Със заключителна разпоредба на закона е създадена и кореспондираща разпоредба в Кодекса за социално осигуряване (чл. 53а) относно правото на обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Промените са в сила от 01. 01. 2014 г.
СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net

Обнародвани ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗАДС. Нова СИДДО с Швейцария. .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/536

В ДВ, бр. 101 от 22. 11. 2013 г. са обнародвани:
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС);
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ),
регламентиращи законовите промени в сила от 01. 01. 2014 г.
Обнародване е и новата Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Според мотивите към проекта на ЗИД ЗДДС целта на измененията и допълненията е:
 • хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на на Европейския съюз (СЕС) в областта на косвеното облагане, както и
 • прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
Промени, свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви
Промените са свързани с:

-          е въведен нов специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност (ДДС). Този режим се прилага по избор от лица с максимален праг на облагаем оборот за не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Той позволява отчитането на ДДС към бюджета да става при плащането по доставката от клиента, като правото на приспадане на данъчен кредит възниква от момента, в който е заплатен ДДС върху доставените им стоки или услуги на доставчиците си. Този режим се прилага само за доставките с място на изпълнение в страната, при условие, че съответното лице няма влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС, ккато и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения е предоставило обезпечение или му е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. За прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите. (Глава седемнадесета "а" “Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност» с чл. 151а – чл. 151д, чл. 68, ал. 6 – нова, чл. 71, т. 8 и 9 - нови).
-          е въведено ново правило за определяне на данъчното събитие и данъчната основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец - при тях данъчното събитие възниква в края на всеки календарен месец (чл. 63, ал. 6 - нова, чл. 64, ал. 5 – нова);
-          е въведено задължение за съхраняване на данъчните документи в оригиналния им вид до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение (чл. 121, ал. 1 – доп.).
 • елиминиране на несъответствия на разпоредби на ЗДДС с Директива 2006/112/ ЕС:
-          изменения на разпоредбите, които приравняват на възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 3, т. 1 – изм., чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 – изм., чл. 27, ал. 2 -  изр. първо);
-          изменение на правилата за определяне на данъчната основа при внос, като се предвижда, че облагаемата стойност е митническата стойност, която се увеличава с присъщи на вноса разходи, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната, доколкото не са били включени в нея (чл. 55, ал. 1 – изм.). Въведена е дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната (т. 72 от § 1 на ДР). Във връзка с това е въведена нова разпоредба за доставка на свързани с внос услуги. Доставките на услуги, свързани с внос, ще се облагат с нулева ставка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС (чл. 36а – нова);
 • дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС с цел улесняване на пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II. Въведен е особен режим на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин Калафат“. Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България. Доставките по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната или на Румъния в зависимост от това, на коя териториална част се извършват (чл. 20а - нов).
Промени, обусловени от решения на СЕС, в областта на косвеното облагане
Промените са свързани с:
 • доставките на стоки при условията на финансов лизинг, като са регламентирани критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив (чл. 6, ал. 2, т. 3 – изм.). (Решение на СЕС по дело C - 118/2011 „ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД);
нови правила за определяне на данъчната основа:
-          при бартер - когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа нe може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл. 26, ал. 7 – изм. и ал. 8 - нова). (Решение на СЕС по дело C‑549/11 „Орфей България“ ЕООД);
-          при дерегистрация - данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 3, т. 2 – отм., ал. 5 – нова). (Решение на СЕС по дело C‑142/12 „Христомир Маринов“);
-          промени в срока, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи - от тримесечен срокът се променя на 12-месечен с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС (чл. 75, ал. 2 – изм. и чл. 77, ал. 2 – изм.). (Решение на СЕС по дело С-385/09 „Nidera Handelscompagnie“).
Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона
Промените са свързани с:
 • допълване на случаите, при които не е налице доставка при предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за народната просвета - не е налице доставка и при последващото преминаване на имотите към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата (чл. 10 ал. 1, т. 5 - нова);
 • изясняване, че при преминаване на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози не е налице доставка за целите на ЗДДС (чл. 6, ал. 5  - нова);
 • промяна на правилото за определяне на данъчната основа на безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем. Данъчната основа на доставката е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена (чл. 27, ал. 2 - изм., изр. второ);
 • ограничаване на изискването за корекции на ползван данъчен кредит при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали (чл. 80, ал. 2, т. 3 – изм.);
 • премахване на разпоредбата относно поредността при прихващане на задължения от органа по приходите и регламенитране на процедурата на възстановявяне на данък по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС при възложена проверка и ревизия (чл. 92, ал. 6 - отм. и чл. 92, ал. 11 – нова);
 • ввеждане на изрична разпоредба относно документиране с фискален бон в случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване - фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ (чл. 118, ал. 3, изр. второ - ново). Допълнението е в сила от 22. 11. 2013 г.;
 • промени в разпоредбите, свързани с освобождаванията на внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, както и на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на ЕС. Вече няма да се прилага нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата (чл. 172, ал. 1 – изм. и чл. 173, ал. 1 – изм.);
Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗДДС.
Коментари върху промените, въведени със ЗИД ЗДДС, ще бъдат публикувани в първи брой на списанието за 2014 г.

Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Промените са свързани с:
 • прецизиране на нормите за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност - изрично се установява, че то се извършва за максимален срок от 10 години след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност (чл. 24, ал. 6 - нова);
 • обвързване на данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства с екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове, а именно:
-          за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък (чл. 59, ал. 2 - нова);
-          за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък (чл. 59, ал. 3 - изм.);
-          дадена е и възможност за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 данък за съответната година да се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет (чл. 59, ал. 1 - изм.).
Създадени са разпоредби във връзка с установяване на екологичните категории (чл. 59, ал. 5 – нова и чл. 51, ал. 1 - доп. и § 11 от ЗР);
 • отпадане на възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена (чл. 67, ал. 2 –доп. и § 13, ал. 2 от ЗР). Тази възможност е в сила от 2015 г.;
 • освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота (чл. 71, ал. 1 – доп.);
   
 • освобождаване от облагане с: данък при придобиване на имущества, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение - собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната, както и на поземлените имоти, върху които са построени (чл. 24, ал. 1, т. 9 – изм., чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „ж“ – нова, чл. 71а - нов, т. 36 и т. 37 от § 1 на ДР – нови):
 • прецизиране на санкцията във връзка с нарушения, свързани с декларацията по чл. 14 от ЗМДТ – санкцията за едноличните търговци се изравнява с тази за юридическите лица (чл.123, ал. 1 - изм.);
 • приравняване на студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование на жилищни имоти за целите на ЗМДТ (§ 1а от ДР - нов).
Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗМДТ.
Коментари върху промените, въведени със ЗИД ЗМДТ, ще бъдат публикувани в първи брой на списанието за 2014 г.


Промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
Най важните промени са свързани с:
 • увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива:
-         за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул (чл. 32, ал. 1, т. 6 - изм.). Като е посочено в Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС до Европейската комисия (ЕК) е изпратена нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво, в размер 0,85 лв. за 1 гигаджаул за период 6 години считано от 1 януари 2014 г. Във връзка с това е регламенитрано, че при одобрение от ЕК до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ приложимата акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 begin_of_the_skype_highlighting 2711 11 00 FREE  end_of_the_skype_highlighting и 2711 21 00 begin_of_the_skype_highlighting 2711 21 00 FREE  end_of_the_skype_highlighting ще се запази на 0,85 лв. за 1 гигаджаул (чл. 32, ал. 11 – нова);
-         за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг. (чл. 32, ал. 1, т. 10 - изм.);
-         за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул (чл. 33, ал. 1, т. 6 - изм.);
 • регламентиране на ред за лицата, извършващи дейности с „отпадъци от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия), тъй като отпадъците от тютюн не са в обхвата на ЗАДС до момента, в който не се установи предлагането им на пазара за продажба на дребно и това даваше възможност за злоупотреби (чл. 12, ал. 1, т. 2 - изм., ал. 4 – 6 – нови). Въведена е и наказателна разпоредба за неспазване на регламентирания ред (чл. 123б – нова):
 • регламентиране на възможност на малките винопроизводители в случаите, когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната да прилагат режима отложено плащане на акциз (чл. 20, ал. 2, т. 1а – доп.);
 • обезпеченията при режим отложено плащане на акциз :
-         размерът на обезпечението се определя така, че във всеки момент да покрива размера на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне, или е установен при прилагането на режим отложено плащане на акциз (чл. 77, ал. 1 и ал .2 - изм., ал. 3 и 4 – нови);
-         намалява се и размерът на обезпечението по чл. 77: за средномесечното количество на складираните стоки - по видове стоки - от 30 на сто на 20 на сто; за средномесечното количество на складираните стоки за количествата съхраняван дестилат или за задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, складирани в лицензиран данъчен склад - от 10 на 0 на сто; за средномесечното количество на освободените за потребление стоки - от 150 на 100 на сто (чл. 78, ал. 1, т. 1-3 - изм.);
-         допълват се изискванията по отношение на уреждане на обезпечението по чл. 77 с банкова гаранция (чл. 80, ал. 4 – нова);
 • намаляване сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия (чл. 90г, ал. 1, ал. 2 и ал .4 – изм.) – когато предоставените документи отговарят на изискванията и предоставената информация е достатъчна, митническите органи ще издават разрешението в 14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега в едномесечен срок;
 • допълване на разпоредби, свързани с документиране на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (чл. 73б, ал. 10, 11, 12 и 13 – нови, чл. 73г, ал . 3 – нова);
 • допълване на разпоредби, свързани с определяне на броя на предоставените на лицензираните складодържатели и лицата по чл. 64 , ал. 2 и 3 от ЗАДС количество бандероли (чл. 64, ал . 8, т. 1 - изм. и ал .9 – доп.);
 • отпадане на изискването за липса на ликвидни и изискуеми публични задължения по отношение на лицензирани складодържател или регистрирано лице в ЗАДС (§ 36 от ДР). Както е посочено в Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС, отпадането на посоченото изискването е породено от обстоятелството, че съгласно действащата към настоящия момент правна уредба данъчно задължените лица, които имат обезпечени вземания по реда на ДОПК, не отговарят на изискванията за лицензиран складодържател или регистрирано лице в ЗАДС, а наличието на обезпечени вземания не следва да създава пречки пред икономическите оператори да продължат да извършват търговската си дейност и това обстоятелство да не бъде предпоставка за прекратяване на разрешителните или лицензионните режими;
 • създаване на раздел VІ «Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор» с чл. 45а – 45г в глава трета на ЗАДС. Едновремнно с това с § 38 от ПЗР на ЗАДС в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) се създава и нова глава четвърта «а» «Ваучери за гориво» с чл. 47а – 47о, като в т. 46 – 51 от ДР на ЗПЗП са въведени дефиниции на ползваните понятия. Посочените взаимосвързани разпоредби и в двата закона влизат в сила след постановяване на решение на ЕК за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ (§ 39 от ПЗР);
 • въвеждане на нов раздел ІІа „Лицензиране при особени случаи”с чл. 55б – 55з, съгласно който на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се предоставя възможност да се лицензира по реда на ЗАДС за осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, тчитане, финансиране и контролиране. По този начин агенцията ще има възможност да съхранява в складовите бази, които са й предоставени за управление, акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
 • въвеждане на разпоредба, съгласно която не се инсталира глобална система за позициониране, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за горивно-смазочни материали на Министерството на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. Транспортирането на тези енергийни продукти ще ставапо специален ред (чл. 93, ал. 8 – нова във връзка с ал. 6):
 • правомощията на митническите органи като органи по приходите в производствата по чл. 77 и чл. 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) - при откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на предприятие данъчно задължените лица, да уведомяват и тях (чл. 104, ал. 5 и 6 – нови).

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗАДС.


Нова Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Новата Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария (СИДДО) влиза в сила от 18 октомври 2013 г.
Съгласно чл. 28 , пар. 2  разпоредбите на новата СИДДО се прилагат по отношение на:
 • данъците, удържани при източника, за суми, изплатени или начислени на или след 1 януари на календарната година, следваща влизането в сила на Спогодбата;
 • другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари на календарната година, следваща влизането в сила на Спогодбата;
Действащата до момента СИДДО, подписани в Берн на 28 октомври 1991 г., ще прекрати своето действие при влизане в сила на новата Спогодба, като разпоредбите й ще продължат да се прилагат за данъчни години и периоди, които са приключили преди момента, в който разпоредбите на новата СИДДО стават приложими (чл. 28 , пар. 3).
Виж новата СИДДО между Република България и Конфедерация Швейцария.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net

Обнародвани ЗД ЗСч, ЗИД ЗДДФЛ и ЗИД ЗКПО

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/535

В ДВ, бр. 100 от 19. 12. 2013 г. са обнародвани:
Закон за допълнение на Закона за счетоводството (ЗСч)
Допълнението е свързано с разпоредбата на чл. 7 от ЗСч, като се регламентира, че при съставяне на вътрешни първичните счетоводни документи чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ (ал.10 - нова). Понятието „цифров или друг идентификатор” е уточнено с  допълнителна разпоредба (т.18 от § 1 на ДР - нова). Промяната влиза в сила от 01. 01. 2014 г.
Виж Мотивите към проекта на ЗД ЗСч.

Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД ЗДДФЛ)
Промените са свързани с:
 • разширяване обхвата на данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ. Облекчението ще може да се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) (ал. 5 на чл. 22а – нова). Във връзка с документалното доказване на правото на облекчение за посочените лица в разпоредбата на чл. 23 от ЗДДФЛ е допълнена т. 5 – (изр. второ - ново) и е създадена нова т. 7. Промяната е породена от открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия (ЕК). Според ЕК данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз.
 • отпадане на  термина „тютюнопроизводители” ползван в разпоредби на закона (чл. 13, ал. 5 – изм., чл. 29, ал. 1, т. 1 - изм. § 1, т. 56 от ДР – изм.). Промяната е породена от промяна в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно която отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители. На основание чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Така, че терминът „регистриран земеделски производител”, включва вече и тютюнопроизводителите;
 • промяна в процедурата на избор на облагане по реда на чл. 26 и чл. 28 от ЗДДФЛ, приложим за едноличните търговци (ЕТ) за физическите лица, регистрирани като земеделски производител. Отпада изискването регистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като земеделски производители, задължително да прилагат механизма на облагане, приложим за ЕТ (чл. 29а – изм.). В тази връзка е въведена преходна разпоредба (§ 11 от ПЗР на ЗИД ЗДДДФЛ);
 • поетапно намаляване на данък върху лихвите по депозитни сметки в търговски банки местни физически лица, като за доходите, придобити през 2014 г. данъкът се намалява от 10 на 8 на сто (чл. 46, ал. 1- изм. и ал. 4 – нова).
 • изрично регламентиране, че декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон (чл. 55, ал. 4 – нова);
 • прецизиране текстове на закона - изрично се уточни, че преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лицата извършващи стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ - доп.);
 • въвеждане на преходни разпоредби във връзка със:
-          субсидиите, изплатени през 2013 г. на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработена растителна и животинска продукция за 2009 г. или за предходни години (§ 12 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ) и
-         прилагане на данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (§ 13 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ).
Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗДДФЛ.
Закон за изменение и допълнение на Закона за кор­поративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО)
По-важните промени са са свързани с:
 • признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания. Промяната е свързана с чл. 37 от ЗКПО и включва:
-          даване на възможност обръщането на формираните по реда на чл. 34 от ЗКПО временни разлики от непризнати разходи от обезценки и отписвания на вземания да не става единствено точно на годината, в която е настъпило едно от шестте събития, посочени в чл. 37 от ЗКПО, но да може да се отложи и за по-късен период (чл. 37, ал. 1 – изм.);
-          изрично се регламентира срокът на обръщане на вземания с тригодишен давностен срок по смисъла на чл. 111 от Закона за задълженията и договорите (чл. 37, ал. 1, т. 1 и 5). В тази връзка се направиха кореспондиращи промени и в разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО относно данъчно третиране на неотписани задължения (чл. 46, т. 1 и 5);
-          регламентира се изрично начинът на третиране на непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки, когато вземането е уредено ( чл. 37, ал. 2 – нова)]
 • разширяване и прецизиране на разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗКПО, регулираща разходите, представляващи доходи на местни физически лица, по отношение на случаите, при които те се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, а именно:
-         прецизиране на обхвата на случаите на признаване на доходите от допълнителни трудови възнаграждения (чл. 42, ал. 2, т. 2 - нова);
-         включване в обхвата на признатити разходи неизплатени обезщетения, определени като задължителни с нормативен акт (чл. 42, ал. 2, т. 3 - нова);
 • възможност за прилагане на намалената данъчна ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в полза на лица он ЕС и ЕИП и преди да е изтекъл срокът за притежаването на изискуемия минимум от капитала. Това е възможно в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато. В случай че притежаването на изискуемия минимум от капитала е прекъснато, преди да са изтекли двете години, за начислените доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения дължимият данък при източника се коригира, като се прилага данъчната ставка в размер 10 на сто и се дължи лихва за периода от датата, на която е следвало да бъде внесен данъкът при източника, до датата на внасянето му (чл. 200а, ал. 2 и 3 - нови).
 • промяна на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ, като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък - като община с висока безработица приема община, в която за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период, а не 35 на сто, както бе досега. Едновременно с тази промяна се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за предходната година преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. (чл. 184, т. 1 - изм., т.  2 и 3 - нови, чл. 189, ал. 1, т. 3 - изм.). Въведени са преходни разпоредби относно ползване на държавните помощи (§14, § 15 и § 16 от ПЗР на ЗИД ЗКПО).
 • освобождаване от облагне с данък при източника на:
-          доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
-          доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато са изпълнени едновременно следните условия: а) емитентът е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; б) емитентът е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне на постъпленията от тях назаем на местно юридическо лице; в) облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 195, ал. 6 и т. 70 от §1 на ДР на ЗКПО - нова).
Промените влизат в сила от 01. 01. 2014 г.

Виж Мотивите към проекта на ЗИД ЗКПО.

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net