сряда, 10 април 2013 г.

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Източник: http://www.tita.bg/news
[05.04.2013]
В ДВ, бр. 33 от 05. 04. 2013 г. са обнародвани промени в шест нормативни акта, свързани с осигурителното законодателство, именно:
 • ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
 • ПМС № 79 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и на морските лица;
 • ПМС № 81 от 29. 03. 2013 г.  за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, както и
 • ПМС № 76 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси;
 • ПМС № 78 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане изплащане на парични обезщетения за безработица;
 • ПМС № 80 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 
 
ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване,
в сила от 01. 01. 2013 г.
 
Промени се разпоредбата на:
 • чл. 10 относно сроковете, в които се представят документите по чл. 3- 5 и 8 в съответните ТП на НОИ, а именно:
-         от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
-         от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4-5;
 • чл. 17, ал. 2 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица, изпълняващи управленски функции, като се конкретизира техният обхват – включват се: "управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества";
 • чл. 17, ал. 3 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица на изборни длъжности се прецизира (в изречения първо и второ думите "и получаващи доходи" се заличават;
 • чл. 17, ал. 4 относно месечното възнаграждение, от което се определя  нетното възнаграждение е с нова редакция, в сила от 01. 05. 2013 г.:
Направени са промени и в следните образци на документи, в сила от 01. 05. 2013 г.:
 
 • Приложение № 2 към чл. 4 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни);
 • Приложение № 3 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО);
 • Приложение № 4 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО);
 • Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 (ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО);
 • Приложение № 13 към чл. 4а (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни);
 • Приложение № 14 към чл. 4б (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни).
Направена е и промяна, в сила от 01. 05. 2013 г., в указанията за попълване на приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 - в т. 4 от указанието за попълване на колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" изречение трето се изменя така: "За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа."

Няма коментари:

Публикуване на коментар