неделя, 21 април 2013 г.

Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци


Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подава новата декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Новата декларация се подава и от фирми и самосигуряващи се лица, които плащат доходи по извънтрудови правоотношения или от наем на физически лица и са длъжни да удържат авансовия данък върху доходите. В тези случаи дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (като например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др. дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
От 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.
Повече информация може да намерите в процедура "Подаване на декларация за дължими данъци"

сряда, 10 април 2013 г.

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Източник: http://www.tita.bg/news
[05.04.2013]
В ДВ, бр. 33 от 05. 04. 2013 г. са обнародвани промени в шест нормативни акта, свързани с осигурителното законодателство, именно:
 • ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
 • ПМС № 79 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и на морските лица;
 • ПМС № 81 от 29. 03. 2013 г.  за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, както и
 • ПМС № 76 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси;
 • ПМС № 78 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане изплащане на парични обезщетения за безработица;
 • ПМС № 80 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 
 
ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване,
в сила от 01. 01. 2013 г.
 
Промени се разпоредбата на:
 • чл. 10 относно сроковете, в които се представят документите по чл. 3- 5 и 8 в съответните ТП на НОИ, а именно:
-         от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
-         от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4-5;
 • чл. 17, ал. 2 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица, изпълняващи управленски функции, като се конкретизира техният обхват – включват се: "управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества";
 • чл. 17, ал. 3 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица на изборни длъжности се прецизира (в изречения първо и второ думите "и получаващи доходи" се заличават;
 • чл. 17, ал. 4 относно месечното възнаграждение, от което се определя  нетното възнаграждение е с нова редакция, в сила от 01. 05. 2013 г.:
Направени са промени и в следните образци на документи, в сила от 01. 05. 2013 г.:
 
 • Приложение № 2 към чл. 4 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни);
 • Приложение № 3 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО);
 • Приложение № 4 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО);
 • Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 (ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО);
 • Приложение № 13 към чл. 4а (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни);
 • Приложение № 14 към чл. 4б (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни).
Направена е и промяна, в сила от 01. 05. 2013 г., в указанията за попълване на приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 - в т. 4 от указанието за попълване на колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" изречение трето се изменя така: "За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа."