петък, 15 ноември 2013 г.

Нов размер на минималната работна заплата

Източник Данъци Tita.bg
http://www.tita.bg/news/531

Нов размер на минималната работна заплата


В ДВ, бр. 97 от 08. 11. 2013 г. е обнародвано ПМС № 249 от 31. 10. 2013 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

От 01. 01. 2014 г. се определя нов размер на минималната:
 • месечна работна заплата за страната 340 лв. и
 • часова работна заплата 2,03 лв.
при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Виж цялото постановление.

Промени в ДОПК, ЗДДС, КСО - Промените са в сила от 01. 12. 2013 г.

Източник Данъци Tita.bg
http://www.tita.bg/news/532

В ДВ, бр. 98 от 12. 11. 2013 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК).
Промените целят:
 • усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, а именно:
-          при прилагането на чл. 169, ал. 4 от ДОПК се регламентира, че към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията (ал. 5 на чл. 169 – нова). Целта е да се спре начисляването на лихви и да се предотврати натрупването на нови задължения;
-          регламентира се, че с недължимо платени до влизането в сила на този закон суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 и 5, освен ако до влизането в сила на този закон е подадено искане по чл. 129, ал. 1 (§ 5 от ПЗР на ЗИД ДОПК);
-          отлага се с една година (до 2015 г.) прилагането на реда по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публичните задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 1 януари 2008 г. (§ 46 от ПЗР на ЗИД ЗДДС, ДВ, бр. 94 от 2012 г.- изм.);
 • въвежда се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения (т. 3 на чл. 229, ал. 3 - нова);

 • уточняват се сроковете, в които следва да се предостави:
-          протоколът, съставен от орган по приходите или служител при изпълнение на правомощията му на проверяваното лице чл. 50, ал. 3 от ДОПК – доп.);
-          заключението, изготвено от експерт на органа по приходите, възложил експертизата, и на субекта (чл. 65 ал. 4 от ДОПК – доп.);
В Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД ДОПК са направени промени и в:
 • Кодекса за социално осигуряване (КСО) (§ 6 от ПЗР на ЗИД ДОПК). Редактирана е разпоредбата на чл. 159, ал. 4 изречение трето от КСО с цел да се синхронизира с промените в чл. 169 на ДОПК;

 • Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (§ 7 от ПЗР на ЗИД ДОПК).

Направените промени са свързани с въвеждане на механизъм за обратно начисляване на нова категория стоки - зърнени и технически култури, които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС. Както е посочено в Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК основна цел на въвежданата мярка е в краткосрочен план (до края на 2018 г.) да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите. В тази връзка са изменени и допълнени:

Във връзка с промяната са въведени преходни разпоредби (§ 8 и § 9 от ПЗР на ЗИД ДОПК.)

Промените са във връзка с Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (§ 1а, т. 7 – нова от ДР на ЗДДС).


понеделник, 30 септември 2013 г.

Сливане на офис Студентска и офис Младост на НАП от 01.10.2013

От 1 октомври офисът на НАП в Студентски град става част от офис „Младост“

30 Септември 2013
От 1 октомври офисът на НАП в Студентски град се слива с този в район „Младост“. Всички фирми и физически лица, които сега обслужват своите задължения в офис „Студентска“, ще продължат да ползват услугите на приходната агенция на адреса на офис „Младост“: София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 (в сградата на Изпълнителна агенция „Държавна собственост" към Министерство на отбраната). От НАП напомнят, че всеки клиент може да се възползва също и от напълно безплатните електронни услуги на Агенцията. По този начин фирмите и гражданите могат да си спестят средства и време.
След сливането на двата офиса, от 1 октомври 2013 г. клиентите на офис „Студентска“ ще плащат дължимите суми по банковата сметка на офис „Младост“. От НАП, уточняват още, че в обслужването на клиентите на офис „Младост“ няма да има никаква промяна.
В офиса на НАП в Студентски град се обслужват 30500 физически лица и 7590 фирми, от които близо 2000 са регистрирани по ЗДДС. На посочилите електронен адрес за кореспонденция с НАП, вече са изпратени съобщения за предстоящата промяна.
Допълнителна информация за сливането на двата офиса, за банковите сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски, клиентите на НАП могат да получат на телефон 0700 18 700, на цената на стандартен градски разговор.

БСК намери пробойни в новия Закон за ДДС

БСК намери пробойни в новия Закон за ДДС
http://banks.dir.bg/2013/09/30/news15127604.html

От БСК изразиха опасения от готвените промени при отчитането на данък добавена стойност (ДДС). Според камарата ползите от тях могат да бъдат доста по-малки, отколкото административната тежест, която ще донесат.
БСК извежда четири възможни проблема, които ще затруднят работата на компаниите, след като промените бъдат приети от Народното събрание.

В края на миналата седмица Министерският съвет внесе в парламента проект за промяна на Закона за ДДС. В мотивите към текстовете е написано, че въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките компании, които изпитват трудности при плащането на данъка към бюджета, преди да са получили плащане по извършени от тях доставки или услуги.

От БСК обаче коментират, че някои неуточнени момента в концепцията ще доведат до проблеми за компаниите. Работодателската организация например посочва, че не е ясен механизмът за водене на дневниците по ДДС. Съставянето на дневници е задължително според разпоредбите на Закона за ДДС и в него се описват фактурите по направените покупки и съответно продажби през месеца.

С въвеждането на касовата отчетност ще има три вида издадени или получени фактури – с получено пълно плащане, които се отразяват в дневника, с получено частично плащане, които също се отразят в дневника, но с изчислен коефициент на дължимия данък и фактури, които не са платени и които не трябва да се отразят в дневниците.

От БСК коментират, че няма предвидена разпоредба как да се документират фактури при продължително просрочие и докога една фактура може да не бъде отразена в дневниците на компаниите. На практика автоматизираното водене на дневниците за ДДС ще стане почти невъзможно, а бизнесът ще плаща по-големи разходи за счетоводни услуги, смятат от работодателската организация.

Касовата отчетност ще създаде проблеми и при ревизиите на предприятията, посочват още от БСК. Според тях заради необходимостта да бъде установено пълно или частично плащане, срокът за данъчната проверка ще бъде значително по-дълъг.

Касовата отчетност би трябвало да намали междуфирмената задлъжнялост, но според БСК има вероятност и някои компании да не търсят вземанията си навреме, тъй като няма да са длъжни да начислят в бюджета дължимия данък. Така е възможно обемът на просрочените задължения и сроковете за тяхното погасяване да се увеличават, предупреждават от камарата.

Четвъртият проблем, който виждат от БСК, е че касовата отчетност на ДДС няма да бъде задължителна за всички. Според тях предприятията, които прилагат „стандартна“ отчетност ще избягват тези с „касова“ отчетност, заради усложненията, задължителното разплащане по банков път и ограниченията във възникването на правото за приспадане по банков път.

вторник, 9 юли 2013 г.

Указание относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за доставки по договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/496

На Интернет страницата на НАП е публикувано Указание № 91-00-88 от 26. 06. 2013 г. относно право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил.


Указание относно ораничаване на правото на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/499

 
Както е посочено в информация за медиите, публикувана на Интернет страницата на Министерство на финансите  (МФ) на 02. 07. 2013 г., указанието е следствие на постъпилото на  21 юни 2013 г. в МФ официално уведомително писмо от Европейската комисия (ЕК) с дата 20 юни 2013 г. по нарушаване на правото за приспадане ДДС.
 
По-конкретно то се отнася до отказване правото на приспадане на данъчен кредит на лице, когато в резултат на извършени проверки на предходни доставчици е установена липса на доставка.
 
В писмото ЕК уведомява българската държава, че при извършване на данъчен контрол са нарушени общите принципи на ДДС заложени в Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност и решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС).
 
В тази връзка 21 юни 2013 г. от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите е издадено цитираното Указание становище до териториалните подразделения на агенцията относно ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка, съобразно постановеното в решенията на СЕС.
 

неделя, 21 април 2013 г.

Всеки, който е удържал данък за доходи извън трудов договор, подава новата декларация за дължими данъци


Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подава новата декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Новата декларация се подава и от фирми и самосигуряващи се лица, които плащат доходи по извънтрудови правоотношения или от наем на физически лица и са длъжни да удържат авансовия данък върху доходите. В тези случаи дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (като например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др. дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
От 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.
Повече информация може да намерите в процедура "Подаване на декларация за дължими данъци"

сряда, 10 април 2013 г.

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Промени в нормативни актове, свързани с осигурителното законодателство

Източник: http://www.tita.bg/news
[05.04.2013]
В ДВ, бр. 33 от 05. 04. 2013 г. са обнародвани промени в шест нормативни акта, свързани с осигурителното законодателство, именно:
 • ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
 • ПМС № 79 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и на морските лица;
 • ПМС № 81 от 29. 03. 2013 г.  за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, както и
 • ПМС № 76 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси;
 • ПМС № 78 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане изплащане на парични обезщетения за безработица;
 • ПМС № 80 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 
 
ПМС № 77 от 29. 03. 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване,
в сила от 01. 01. 2013 г.
 
Промени се разпоредбата на:
 • чл. 10 относно сроковете, в които се представят документите по чл. 3- 5 и 8 в съответните ТП на НОИ, а именно:
-         от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
-         от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4-5;
 • чл. 17, ал. 2 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица, изпълняващи управленски функции, като се конкретизира техният обхват – включват се: "управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества";
 • чл. 17, ал. 3 относно определяне на месечното нетно възнаграждение на лица на изборни длъжности се прецизира (в изречения първо и второ думите "и получаващи доходи" се заличават;
 • чл. 17, ал. 4 относно месечното възнаграждение, от което се определя  нетното възнаграждение е с нова редакция, в сила от 01. 05. 2013 г.:
Направени са промени и в следните образци на документи, в сила от 01. 05. 2013 г.:
 
 • Приложение № 2 към чл. 4 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни);
 • Приложение № 3 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО);
 • Приложение № 4 към чл. 5 (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО);
 • Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 (ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО);
 • Приложение № 13 към чл. 4а (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни);
 • Приложение № 14 към чл. 4б (ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни).
Направена е и промяна, в сила от 01. 05. 2013 г., в указанията за попълване на приложение № 15 към чл. 3, ал. 1 - в т. 4 от указанието за попълване на колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" изречение трето се изменя така: "За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва 8 часа."

вторник, 5 март 2013 г.

Промени в ППЗДДС, ТЗ, КЗ, КСО и ЗЗО. Срок за плащане на задължения.

http://www.tita.bg/news/457

В ДВ, бр. 20 от 28. 02. 2013 г. са обнародвани:
-         Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 28. 02. 2013 г.;
-         Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТЗ);
-         Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (КЗ), с преходни разпоредби на който са направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
 
 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
 
 
Промените целят преди всичко да синхронизират разпоредбите на правилника с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (обн ДВ, бр. 94 от 30. 11. 2012 г. ), в сила от 01. 01. 2013 г. на „Държавен вестник”. Ще посочим следните по - важни промени, породени от: 
 
 • промяната в ЗДДС, съгласно която  лицата, които не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите при придобиването им, могат да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението им и ги използват за облагаеми доставки - в правилника са направени изменения и допълнения, с които се  конкретизира как се определя частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане, редът по който се упражнява и кога се счита, че това право е налице) (чл. 67 от ППЗДДС – изм.)
 • транспониране на нормите на Директива 2010/45/ЕС в закона, свързани с условията и правилата за фактуриране на доставките и приложимото национално законодателство – в правилника:  
-          се регламентира, че гарантирането автентичността, цялостта и четливостта на фактурите според чл. 14, ал. 10 от ЗДДС може да се извършва и посредством друга технология или процедура, както и че приемането на фактурите от получателя може да стане освен в  писмена форма и чрез мълчаливо съгласие (чл. 78, ал. 10 и 11 от ПЗДДДС - нови);
-          направени са изменения по отношение на някои изисквания на информацията посочвана във фактурите (чл. 79, ал. 2, ал. 3, ал . 5 - изм. и ал. 14, 15, 16 и 17 - нови);
-          са разписани правила относно издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - самофактуриране, когато доставчикът и/или получателят са лица, установени на територията на страната (чл. 79а - изм.  и чл. 79б - нов);
 • синхронизиране разпоредбите на правилника с новите срокове, въведени в ЗДДС (например, промяна в срока за подаване на описа на налични активи при регистрация по закона, както и при ползване на право на данъчен кредит в случаите на правоприемство и др.) (чл. 60, ал. 6 и чл. 61, ал. 1 и 2 от ППЗДДС).
С цел уеднаквяване на националното законодателство с практиката на СЕС изрично се регламентира, че доставката на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и доставката на стоки между лице, установено на територията на страната и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка (чл. 3, ал. 6 от ППЗДДС)
 
С ПИДППЗДДС са прецизирани и текстовете на различни разпоредби (например, чл. 60, ал. 2, т. 2, чл. 82 , ал. 1 и 4), с оглед съвместяването им с променени разпоредби в ЗДДС, в сила от 01. 01. 2013 г.
 
Промените са в сила от 28. 02. 2013 г., с изключение на разпоредбите на:
 • чл. 113, ал. 12 - (думите "код "09" се заменят със "съответния код");
 • чл. 117, ал. 4 - (добавено е изречение: "Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.");
 • приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 - (във файла "DEKLAR.ТХТ" на ред *01-16 от колона 1 "Номер" в колона 2 "Описание на полето" запетаята и думите " ал. 1 и 4" се заличават; във файла "PRODAGBI.ТХТ" на ред 02-16 от колона 1 "Код" в колона 2 "Име на полето" запетаята и думите "ал. 1 и 4" се заличават);
 • приложение № 15 към чл. 118, ал. 1 - (в раздел "Общи изисквания" към VIES.TXT файла в абзац втори, изречение първо думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ";,. и др.)." се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително"; в раздел "Общи изисквания" към VIES.CSV файла в абзац първи, изречение първо думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ".,), с изключение на знака точка и запетая (;)." се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително, с изключение на знака точка и запетая (;).”),
които влизат в сила от 15. 03. 2013 г.
 
 
 
 
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ЗИДТЗ)
 
 
Направените със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон промени са в две основни насоки:
-         сроковете за плащане на парично задължение (чл. 303а - нова) – общото правило е, че страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. С § 16 от ПЗР на ЗИД ТЗ е създадена кореспондиращо нова ал. 5 в чл. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), с която срокът от 60 дни се прилага и за лечебните заведения по чл. 5, ал. 1  от ЗЛЗ и държавните лечебни заведения - търговски дружества.
 
-         обезщетяването на кредиторите за понесените разходи при неизпълнение на парично задължение (чл. 309а);
 
 • елиминиране на практика, свързана с манипулиране на началната дата на неплатежоспособността с цел обявяването на относителна недействителност на извършени от длъжника действия и сделки и последващата им отмяна. В тази връзка са направени промени в разпоредбата на чл. 646 (ал. 2 - изм. и ал. 3 и ал. 4 - 7  - нови), чл. 647 - изм. и чл. 649 – изм.). Във връзка с направените промени е и промяната на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, която конкретизира и изяснява понятието неплатежоспособност.
 
Въведени са преходни разпоредби по отношение:
 • заварените производства по несъстоятелност и искови производства за попълване масата на несъстоятелността (§13 - 15 от ПЗР на ЗИД ТЗ).
 
 
Закон за изменение и допълнение в Кодекса за застраховането (ЗИДКЗ)
 
 
Направените със ЗИД на Кодекса на застраховането (КЗ) промени са породени от промени в европейското законодателство, с които се налага пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия. В тази връзка е променена разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 от КЗ.
 
С § 3 от ПЗР на КЗ е направена аналогична промяна и в чл. 246, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като също се въведе пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. С § 5 от ПЗР на КЗ са направни кореспондиращи препратки към чл. 65а от КЗ и в Закона за здравното осигуряване.
 
Доколкото новите правила относно формиране на премиите и плащанията без отчитане на пола следва да се прилагат от 21 декември 2012 г. нататък са въведени преходни разпоредби (§ 11б от ПЗР на КЗ, § 11г от ПЗР на КСО, § 30 и  § 32 от ЗИД ЗЗО, обн. бр. 60 от 2012 г.).
 
 

Отговор на запитване, свързано с осигуряване на собственици на ООД


вторник, 5 февруари 2013 г.

Наемодателите подават нова декларация в НАП

изическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година ще имат едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансови вноски в новата декларация, която се подава от началото на тази година – това е декларацията по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем, като за ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава. Както до сега, годишният данък ще се определи в годишната данъчна декларация, която наемодателите ще представят пред НАП до края на април 2014 г.
Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. В този случай декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се подава от платеца на дохода. Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица е, че през тази година те няма да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица всеки месец, а само веднъж годишно. Фирмите-наематели ще внасят данъка, удържан авансово на хазаите си физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. - ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.
От НАП припомнят, че гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем,  дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

понеделник, 28 януари 2013 г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2013 г.
ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2013 г.

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

ЯНУАРИ                        


До 10-ти януари:
ЗДДФЛ
1.      Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.  
2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец декември за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
3. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември 2012 г.

ЗКПО
1.      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.


До 14-ти януари:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2012 г.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на 2012г.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2012 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за декември 2012 г.

До 15-ти януари:
ЗКПО
1.Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2012 г. от бюджетните предприятия.
2.Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2012 г.: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
3. Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември 2012 г.
4. Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на 2012 г. върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец декември 2012 г.
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември 2012 г.

ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2012 г. от лицето, придобило дохода.

До 20-ти януари:
ЗКПО
1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗДДС
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2012 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти януари:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец декември 2012 г. са направени само частични плащания.

До 30 януари
1.Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година

До 31-ви януари:
ЗКПО
1.Деклариране на внесените през четвъртото тримесечие на 2012 г. данъци при източника по  ЗКПО.
2.Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2012 г.

ЗДДФЛ
1. Деклариране на внесените през четвъртото тримесечие на 2012 г. от платеца на дохода окончателни данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
2.Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2012 г. са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й.

ЗМДТ
  1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък  за 2013 г.
  2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо  тримесечие на 2013 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък,  ползват отстъпка от 5 на сто.
 

 

ФЕВРУАРИ


До 5-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Издаване от работодателите, които към 31 декември 2012 г. са работодатели по основното трудово правоотношение на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари 2013 г.

До 10-ти февруари:
ЗДДФЛ
1.Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.

ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти февруари:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за януари 2013 г.


До 15-ти февруари:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец януари
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари

До 20-ти февруари:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за месец януари 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.


До 25-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец януари са направени само частични плащания.
3. Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2012г. на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.

ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на предходната година.
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
 
МАРТ

До 10-ти март:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за февруари 2013 г.

До 15-ти март:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари

До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.


До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец февруари са направени само частични плащания.

До 31-ви март:
ЗКПО
1.      Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г.
2.      Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.
3.      Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
4.      Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.

 

  ЗДЗП
1.      Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
                        

АПРИЛ


До 10-ти април:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти април:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за месец март 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2013 г.


До 15-ти април:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.      Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
3.      Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1.      Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец март
2.      Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март

ЗДДФЛ
1. Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ за придобити през 2012г. доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им.

До 20-ти април:
ЗДДС
Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец март са направени само частични плащания.

До 30-ти април:
ЗМДТ
 1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ  тримесечие на 2013 г.
 2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2013 г. с отстъпка от 5 на сто.
 3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата 2013 г. с отстъпка от 5 на сто.

ЗКПО
1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за първо тримесечие.

 ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2013 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на 2013 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
3. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2012 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.
4. Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.
5. Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2012 г.
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

МАЙ


До 10-ти май:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти май:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за месец април 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за април 2013 г.

До 15-ти май:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец април
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април

До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец април са направени само частични плащания.

До 31-ви май:
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

ЮНИ


До 10-ти юни:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти юни:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за месец май 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за май 2013 г.

До 15-ти юни:
ЗКПО
1.Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1.Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец май
2.Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.


До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец май са направени само частични плащания.

До 30-ти юни:

ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за 2013 г.
2. Плащане на първа вноска на данъка върху превозните средства за 2013 г.
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

                     

ЮЛИ


До 10-ти юли:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
               
До 14-ти юли:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юни 2013 г.

До 15-ти юли:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.      Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
3.      Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юни
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни
               
До 20-ти юли:
ЗДДС
1.      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юни са направени само частични плащания.

До 31-ви юли:
ЗМДТ
1.      Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие на 2013 г.

ЗКПО
1.Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за второ тримесечие.
2. Деклариране на дължимите, но невнесени към 31 декември 2012 г. данъци при източника..
           
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2013 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второто тримесечие на 2013 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
3. Деклариране на дължимите, но невнесени към 31 декември 2012 г. авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и окончателен данък по глава шеста от ЗДДФЛ.
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

                  

 

АВГУСТ


До 10-ти август:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти август:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли.
 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за юли 2013 г.

До 15-ти август:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юли
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли

До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец юли са направени само частични плащания.

До 31-ви август:
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

    

      

СЕПТЕМВРИ


До 10-ти септември:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти септември:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за август 2013 г.

До 15-ти септември:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец август
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август

До 20-ти септември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец август са направени само частични плащания.

До 30-ти септември:
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
          

 

ОКТОМВРИ


До 10-ти октомври:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти октомври:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период -  месец септември.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.
 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за септември 2013 г.

До 15-ти октомври:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.      Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец септември
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември
        
До 20-ти октомври:
ЗДДС
1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец септември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец септември са направени само частични плащания.

До 30 –ти октомври
ЗМДТ
1.      Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2.      Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.


До 31-ви октомври:
ЗМДТ
1.      Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на 2013 г.
 
ЗКПО
1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето тримесечие.
 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2013 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за третото тримесечие на 2013 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.


 НОЕМВРИ

До 10-ти ноември:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

До 14-ти ноември:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.
 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2013 г.

До 15-ти ноември:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец октомври
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври

До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец октомври са направени само частични плащания.

До 30-ти ноември:
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

 

ДЕКЕМВРИ

           
До 10-ти декември:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
   
До 14-ти декември:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г.
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за ноември 2013 г.

До 15-ти декември:
ЗКПО
1.      Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
2.      Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец ноември
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през месец ноември са направени само частични плащания.

До 31-ви декември:
ЗМДТ
1.      Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през следващата година, при условие, че такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ  на съответния общински съвет.

ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на  правото  на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

ЗДДФЛ
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
2. Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения, когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината, ако такава не е издадена в едномесечен срок от датата на последното плащане.

ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
       

 

II. ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИДо 10-о число:
ЗКПО
1. Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние.
2. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.  (не се отнася за януари)

До 14-о число:
ЗДДС
1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период.
2.      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния данъчен период.
3.      Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
4.      При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации
      

До 15-о число:
ЗМДТ
1. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през предходния месец
2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през предходния месец

До 20-о число:
ЗДДС
1.      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -  пристигания/изпращания за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25-о число:
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходният месец за доходи от трудови правоотношения.  
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходният месец са направени само частични плащания.


До края на всеки месец:
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
2. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.


Забележка: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.