понеделник, 24 септември 2012 г.

ПРОЕКТО - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Проект
!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
§ 1. В чл. 7, ал. 5, т. 8 думите извършване на работаи извършване на работата
се заменят с
извършване на оценка или работаи извършване на оценката или работата”.

§ 2.
В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2, т. 4 думите ремонт и/илисе заличават.
2.
В ал. 3 се създава т. 3:
“3.
безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на
нает или предоставен за ползване актив.”
3.
В ал. 4:
а
) точка 2 се изменя така:

“2.
безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает
или предоставен за ползване актив
;”;
б
) точка 3 се отменя.
§ 3.
В чл. 10, ал. 1 се създава т. 4:
„4.
преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински
предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са
универсални правоприемници на преобразуваните.”
§ 4.
В чл. 13, ал. 4, т. 8 думите извършване на работаи извършване на работата
се заменят с
извършване на оценка или работаи извършване на оценката или
работата”.
§ 5.
В чл. 23 се създават ал. 4 и 5:
„(4)
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или
предоставяне за ползване на превозни средства, които са различни от краткосрочен наем
или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено
лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно
пребиваване.
(5)
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или
предоставяне за ползване на плавателен съд, които са различни от краткосрочен наем или
краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд за развлекателни и за спортни
цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, е мястото, където плавателният
съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по 2
доставката
, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото му на
стопанска дейност или от постоянен обект, разположен на това място.“
§ 6.
В чл. 25, ал. 3 т. 6 се изменя така:
“6.
датата на фактическото връщане на актива от държател/ползвател с
подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на
актива.”
§ 7.
В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2 изречение второ се изменя така:
Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и
лихви с обезщетителен характер.”
2.
В ал. 6 се създават изречения второ и трето:
Левовата равностойност на валутата може да бъде определена по последния
обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който
данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва,
като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото
.”
3.
В ал. 7 думите на която данъкът е станал изискуемсе заменят с на възникване
на данъчното събитие за нея”.
§ 8.
В чл. 27, ал. 3 т. 3 се отменя.
§ 9.
В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения::
1.
Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:
„3.
за които е извършена корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 или чл. 79, ал. 6, с изключение на доставки на стоки, посочени в приложение № 2, по които данъкът е изискуем от получателя.”
2.
Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при упражнено право на данъчен
кредит или извършена корекция по реда на чл. 79, ал. 8.”
§ 10.

В чл. 51 се създава ал. 6:
„(6)
При доставка с непрекъснато изпълнение по чл. 7, ал. 1-4 с продължителност
за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на
всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките,
данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.”
§ 11.
В чл. 52 се създава ал. 4:
„(4) При доставки по чл. 51, ал. 6 данъчната основа за всеки календарен месец се
определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец,
спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните от месеца
на прекратяване на доставките.”
§ 12.
В чл. 58, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. зъбни протези, внасяни от зъболекари или зъботехници, човешки органи,
тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;”
§ 13.
В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;”
б) точка 5 се изменя така:
„5. стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението
и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части,
окомплектовка, горивни и смазочни материали;“
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се
използват и за дейности, различни от посочените в т. 1-4, в случаите когато една или
повече от изброените в т. 1-4 дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи
правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ този,
за който е изпълнено изискването за основна дейност.”
3. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
“3. стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от
държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;”
б) точка 4 се изменя така:
„4. стоките или услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуга от
държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив;”
§ 14.
В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „седем дни” се заменят с „45 дни”.
2. В ал. 3, т. 6 думите „седем дни” се заменят с „45 дни”.
§ 15.
В чл. 75, ал. 3 думите „седмия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 16.
В чл. 76, ал. 2, т. 4 думите „7 дни” се заменят с „45 дни”.
§ 17.
В чл. 77, ал. 3 думите „седмия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 18.
В чл. 79 ал. 8 се изменя така:
„(8) Регистрирано лице, което не е приспаднало или частично е приспаднало
данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или
услуги и впоследствие ги използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69,
може да упражни право на данъчен кредит или да коригира (увеличи) размера на
ползвания частичен данъчен кредит по ред и в размер, определени в правилника за
прилагане на закона.”
§ 19.
В чл. 80, ал. 2 т. 2 се изменя така:
“2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които
лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което
използва стоката;”
§ 20.
В чл. 101, ал. 7 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.
4
§ 21.
В чл. 102, ал. 3 в т. 1 и 2 думите „подаване на заявление за регистрация” се
заменят с „издаване на акт за регистрация”.
§ 22.
В чл. 103, ал. 2 думите „7 дни” се заменят с „45 дни”.
§ 23.
В глава единадесета „Документиране на доставките” се създава чл. 111а:
„Общи положения
Чл. 111а. (1) Документирането на доставките се извършва според мястото на
изпълнение на доставката и установеността на лицето.
(2) Документирането на доставките с място на изпълнение на територията на
страната се извършва по реда на тази глава.
(3) Документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга
държава членка, се извършва по реда на тази глава, когато данъкът за доставката е
изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно
следните условия:
1. установило е независимата си икономическа дейност на територията на страната
или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката или
при липса на такова установяване или такъв обект - има постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната;
2. не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение
на доставката или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в
доставката.
(4) Документирането на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на
територията на трета страна или територия се извършва по реда на тази глава, когато
доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на
страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена
доставката или при липса на такова установяване или такъв обект - има постоянен адрес
или обичайно пребиваване на територията на страната.
(5) В случаите когато фактурата или известието към фактурата се издават от
лицето, на което се доставят стоките или услугите (самофактуриране по чл. 113, ал. 11),
ал. 3 не се прилага.
(6) Доставчикът не прилага ал. 2 за доставки с място на изпълнение на територията
на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което
едновременно са изпълнени следните условия:
1. не е установил независимата си икономическа дейност на територията на
страната, или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в
доставката;
2. установен е в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава
членка, от който е извършена доставката.”
§ 24.
В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 и 9 думата “фактури” се заменя с “фактури и известия към фактури”.
2. Алинея 11 се изменя така:
“(11) Фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно
задълженото лице - доставчик може да издава и получателят по доставката, ако има
предварително споразумение между двете страни и при условие, че е налице процедура за
приемане на всяка фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице,
доставящо стоките или услугите.”
5
3. Създават се ал. 12 и 13:
“(12) Електронни фактури и електронни известия към фактури се считат за
издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име,
предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от
клиента.
(13) За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които
става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна
фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9-
15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура и се издава не по-късно от
последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при
вътреобщностни доставки – в срока по ал. 5.”
§ 25.
В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „посочва изрично, че данъкът е изискуем от
получателя” се заменят с “вписва „обратно начисляване““.
2. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента
на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода,
целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите,
издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия
към фактури, независимо дали са на хартиен носител или в електронна форма.“
3. Създават се ал. 7-11:
“(7) Фактурата може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12, 14 и 15, когато
сумата на данъчната основа и данъка не превишава 100 евро или тяхната равностойност в
лева, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията
на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и дистанционни продажби на
стоки.
(8) В случаите по чл. 111а, ал. 3 издадената от данъчно задълженото лице–
доставчик фактура може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12 и 13.
(9) Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия
към фактури се извършва, при условие че такова документиране се приема от получателя.
Приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или мълчаливо – чрез
обработка или плащане на фактурите и известията към фактурите.
(10) Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на
фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез контрол на стопанската дейност,
при който се установява надеждна одитна следа, свързваща фактурата и известието към
фактурата и доставката на стоки или услуги или чрез друга технология или процедура,
гарантираща автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на
фактурата или известието към фактурата.
(11) Освен чрез контрола на стопанската дейност по ал. 10, автентичността на
произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронна фактура и електронно
известие към фактура се осигуряват чрез следните примерни технологии:
1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис; или
2. електронен обмен на данни.”
§ 26.
В чл. 115 се създава ал. 7:
6
“(7) Известието към фактура може да не съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т.
12, 14 и 15, освен когато се документират доставките с място на изпълнение на
територията на държава членка, вътреобщностните доставки и дистанционните продажби
на стоки.”
§ 27.
В чл. 120 ал. 5 се изменя така:
„(5) Отчетът за извършените през данъчния период покупки по ал. 4 се съставя най-
късно в последния ден на данъчния период.”
§ 28.
В чл. 121, ал. 2 думата “ненарушеността” се заменя с “целостта” и се създава
изречение второ:
“Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по
ал. 1 данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на
произхода и целостта на тяхното съдържание.”
§ 29.
Член 122 се изменя така:
“Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни
средства
Чл. 122. Когато данъчно задълженото лице съхранява с помощта на електронни
средства, гарантиращи онлайн достъп до електронни фактури и електронни известия към
фактури, издадени или получени от него, лицето е длъжно да осигури електронен (онлайн)
достъп до съхраняваните данни на:
1. компетентните органи по приходите - когато лицето е установено на
територията на страната, както и когато лицето не е установено на територията на
страната, но данъкът за доставката е дължим в България;
2. компетентните органи на държавата членка, където данъкът е дължим – когато
лицето е установено на територията на страната, а данъкът за доставката е дължим в друга
държава членка.”
§ 30.
В чл. 125 се създава ал. 13:
„(13) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават и от
нерегистрирано лице за последния данъчен период, през който лицето е било
регистрирано по този закон по реда и в сроковете по предходните алинеи.”
§ 31.
В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регистрирано лице” се добавя “на основание чл. 96”.
2. В ал. 4 думите „14-ия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 32.
В чл. 142 ал.1 се изменя така:
„(1) Данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване на
протокол, а във фактурата и известието към нея се вписва „режим на облагане на маржа –
туристически услуги“.”
§ 33.
Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. (1) Във фактурата и известието към фактурата, дилърът вписва „режим на
облагане на маржа – стоки втора употреба” или „режим на облагане на маржа –
произведения на изкуството”, или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и
антикварни предмети”.
7
(2) Документирането и отчитането на доставката на стоки по специалния ред на
облагане на маржа се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
§ 34.
В чл. 176 се създава т. 6:
„6. не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него
оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако
документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по
приходите.”
§ 35.
В чл. 176а, ал. 1, т. 2 думите „в качеството си на физически лица” се
заличават.
§ 36.
В чл. 177, ал. 1 думите „друго регистрирано лице” се заменят с „друго лице”.
§ 37.
В чл. 179 думите „Регистрирано по този закон” се заличават.
§ 38.
В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 18 изречение трето се заличава.
б) създава се т. 18а:
„18а. „Основна дейност” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на
регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една
или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 дейности представлява повече от 50 на сто
от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца
преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този
закон.”
в) в т. 32 се добавя изречение второ:
„Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за
ползване актив се приравнява на подобрение.”
г) създават се т. 65 и 66
:
“65. “Автентичност на произхода” означава уверение за самоличността на
доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на
доставчика или от страна на получателя по доставката”
66. „Цялост на съдържанието“ означава, че съдържанието на фактурата и
известието към фактурата не е променено. Форматът на електронна фактура и електронно
известие към фактура може да бъде променян.”
2. В §1а се създава т. 6:
“6. Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение
на правилата за фактуриране (ОВ, L 189 от 22 юли 2010).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39.
Правото за подаване на регистрационен опис по образец за наличните активи
към датата на регистрация, което е възникнало към 31 декември 2012 г., но не е
упражнено към датата на влизане в сила на този закон и за упражняването му не са
изтекли сроковете по чл. 103, ал. 2 или чл. 132, ал. 4 от закона, може да се упражни в срок
от 45 дни от датата на регистрация по този закон.
8
§ 40.
(1) При доставки по договори за концесия за строителство, за услуга или за
добив, по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или
услуги, за които концедентите или концесионерите не са издали фактури и данъкът е
станал изискуем през периода 1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., могат да начислят
данъка в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон.
(2) Получателите по доставките по ал. 1 могат да упражнят правото си на
приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е издадена фактурата или в
един от следващите 12 данъчни периода.
(3) Алинея 1 се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този
закон административни и съдебни производства.
(4) Регистрираните лица, спрямо които е налице влязъл в сила индивидуален
административен акт, въз основа на който е начислен данък за доставки по договори за
концесия за строителство, за услуга или за добив, по които възнаграждението (изцяло или
частично) е определено в стоки или услуги, данъкът за които е станал изискуем през
периода 1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., могат да издадат в срока по ал. 1 фактури
по тези доставки за размера на начисления с акта данък, въз основа на които получателят
може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит. Правото на приспадане на
данъчен кредит се упражнява в срока по ал. 2.
(5) Концедентите по договори за концесия за строителство, за услуга или за добив,
по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, могат
да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки
и/или услуги през периода 1 януари 2011 г. - 31 декември 2012 г., които са използвани или
ще бъдат използвани за доставки по тези договори, в 6-месечен срок от влизане в сила на
този закон.
§ 41.
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.;
изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 и 82 от 2006 г., изм. и доп., бр.
86 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 46, 52, 53, 57
и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 69 от 2008 г.; доп., бр. 98
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 77
и 99 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани и/или
събирани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси
едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на
което срокът за плащане изтича по-рано. Ако срокът за плащане на две или повече
публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.”
б) създава се нова ал. 5:
„(5) При съразмерно погасяване съразмерността се определя при съотнасяне на
главниците на задълженията.“
в) създава се ал. 6:
„(6) Алинея 4 не се прилага за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до
образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната
териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става
чрез прихващане.”
г) досегашната ал. 5 става ал. 7.
9
2. В чл. 179 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея

Няма коментари:

Публикуване на коментар