вторник, 7 август 2012 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)

АРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.)
В сила от 17.07.2012 г.
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 4:
"4. фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС)."

§ 2. В чл. 3 се създават ал. 5 и 6:
"(5) Продажбите на услуги с развлекателен характер и продажбите на стоки, извършвани чрез автомати на самообслужване, се регистрират и отчитат от ФУВАС, като се допуска фискалната касова бележка да не се издава на хартиен носител.
(6) Продажбите на други услуги чрез автомати на самообслужване, извън тези по ал. 5, се регистрират и отчитат от фискални устройства по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, които се вграждат в автомата, като задължително се издава фискална касова бележка на хартиен носител."

§ 3. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
"4. фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване, се изпитва в лабораторни условия в БИМ с помощта на симулатори на разплащателен блок и управляващ блок на автомата на самообслужване и специализирано устройство за индикация и отпечатване на данни от фискалната памет и КЛЕН."
2. В ал. 8 се създава т. 2а:
"2а. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ФУВАС съгласно приложение № 20 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 21, в които се вписват типът на разплащателния блок и типовете комуникации, с които е изпитано."

§ 4. В чл. 18, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение трето:
"При ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 4 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието."
2. Досегашното изречение трето става изречение четвърто.

§ 5. В чл. 20, ал. 2 се създава изречение трето:
"При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 4 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството."

§ 6. В чл. 25, ал. 3 се създава изречение трето:
"При продажби по чл. 3, ал. 5 фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС."

§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
"(5) Не се допуска сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване."
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 8. В чл. 33 се създава ал. 3:
"(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване."

§ 9. В чл. 36, ал. 1 се създава изречение второ:
"В тези случаи продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират с касови бележки от кочан, като работата на автомата следва да се блокира."

§ 10. В чл. 38 се създава ал. 3:
"(3) При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 съхранява копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ на адреса за кореспонденция."

§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
"При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 няма задължение да отпечатва дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа)."
2. В ал. 5 се създава изречение четвърто:
"При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети."

§ 12. В чл. 41 се създава ал. 3:
"(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване."

§ 13. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Лице, извършващо продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване, съхранява на адреса за кореспонденция:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 10 и 11:
"10. "автомат на самообслужване" е всяко устройство - електронно, електрическо и/или механично, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер;
11. "специализирано устройство" по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 4 е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването й на хартиен носител."

§ 15. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 "Функционални изисквания" се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІ "Изисквания към фискалната памет", т. 3 се създава изречение второ:
"При ФУВАС да се визуализира съобщение за това на контролния дисплей след всяка касова бележка."
2. В раздел IIIa "Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)", т. 2 в буква "б" накрая се добавя: "при продажби на услуги по чл. 3, ал. 5 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 6 ФУ в автомати на самообслужване съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана или не."
3. В раздел IIIб "Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни", т. 1, буква "е", трета подточка думите "ЕКАФП и ФПр" се заменят с "ЕКАФП, ФПр и ФУВАС".
4. Създава се раздел VІ "Специфични функционални изисквания към вградените фискални устройства в автоматите на самообслужване":
"VІ. Специфични функционални изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да регистрира с фискален бон всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея.
2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки документ с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента.
3. При регистрация на фискален бон ФУВАС да визуализира на контролен дисплей следната информация:
а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице;
б) обща сума на продажбата;
в) номер, дата и час на фискалния бон, под който е регистрирана продажбата;
г) индивидуален номер на ФУВАС;
д) код за верификация на ФУВАС и бона.
Всеки производител на ФУВАС е задължен да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация.
4. При блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване работата на последния да се блокира.
5. ФУВАС трябва да има възможност в режими "Програмиране", "Отчети на ФП" и "Справки КЛЕН" да работи свързано с входно-изходен пулт за управление - специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 4, съдържащо модули клавиатура, индикация и печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране и регистрация/дерегистрация на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите на ФП и документите от КЛЕН.
6. След успешна регистрация на ФУВАС в НАП да преминава автоматично в режим "Регистрация", когато входно-изходният пулт за управление не е свързан към него."

§ 16. В приложение 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 "Технически изисквания към фискалните устройства" се правят следните допълнения:
1. В раздел V "Специфични изисквания към фискалните принтери" се създава т. 3:
"3. Изпитването на фискални принтери, вградени в автомати на самообслужване, се извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата."
2. Създава се раздел VIІ "Специфични изисквания към ФУВАС":
"VIІ. Специфични изисквания към ФУВАС
1. ФУВАС да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.
2. Пломбираният блок да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата:
а) първи - за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 4);
б) втори - за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване;
в) трети - за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване.
3. Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване."

§ 17. В приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І "Данни за обмен с НАП":
1.1. В т. 1 "Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация" на ред "Тип на ФУ" в колона "номенклатура" се добавя "5 - ФУВАС".
1.2. В т. 2 "Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация" на ред "Тип на ФУ" в колона "номенклатура" се добавя "5 - ФУВАС".
1.3. В т. 9 "Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП" поле "АДД номер" и "АДД дата" се изменят така:
"

ПолеXMLТипНоменклатураЗадължителенЗабележка
елемент
Вид и номер наAddNoСимволенВид на документа заДаПопълват се 20
документ задоставка:разряда, където
доставка01 - АДДстаршите два
02 - ЕАДзнака показват
03 - фактуравида на
04 - протоколдокумента за
05 - декларациядоставката.
06 - ПАДСледващите
....................18 знака се попълват за номер на документа. Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват отляво с нули.
Дата на издаване на документаAddDateДатаДаФормат 2010-02-16
"
2. Навсякъде в приложението на ред "Оператор" колона "номенклатура" става: "0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, ...............; N - оператор N".
3. В раздел III "Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП" в т. 2 се правят следните допълнения:
а) преди таблица 1 "Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема" се добавя:
"Всеки оператор подава искане за получаване на номенклатурен код, под който ще се осъществява обмяната на данни с НАП.";
б) в таблица 1 "Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема" се добавят следните редове:
"
127Автомат на самообслужване за обмяна на валута
128Автомат на самообслужване за продажби на стоки
129Автомат на самообслужване за услуги с развлекателен характер
130Автомат на самообслужване за услуги по плащане на комунални сметки
131Автомат на самообслужване за заплащане на паркинг услуги
132Друг вид автомат на самообслужване
"

§ 18. Създават се приложение № 20 и приложение № 21 към чл. 10, ал. 8, т. 2а:
"Приложение № 20 към чл. 10, ал. 8, т. 2а


БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...........
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства
Фискално устройство тип ....................................................................................................................................................................................................................................
(ФУВАС)
модел .................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и означение на модела)
произведен от ...........................................................................................................................................................................................................................................................
(юридическо наименование)
БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................
телефон/факс ............................................................................................................................................................................................................................................................
е-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................
Тип на разплащателния блок: ...............................................................................................................................................................................................................................
Тип комуникация: ......................................................................................................................................................................................................................................................
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ....................................................................................................................................................................................................
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ........................................................................................................................................................................................................
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.
Свидетелството е валидно до ................... г.
Дата ...........................
Председател: .........................................................................
(подпис, печат)
София

Приложение № 21 към чл. 10, ал. 8, т. 2а

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО
№ ................./.................................
Фискално устройство тип .....................................................................................................................................................................................................................................
(ФУВАС)
произведено от: ....................................................................................................................................................................................................................................................
(юридическо наименование)
......................................................................................................................................................................................................................................................................
(адрес на фирмата)
е изпитана и одобрена да работи със следните типове разплащателни блокове и типове комуникация:
1. .................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................................................................................................
Дата ...........................
Председател: .........................................................................
(подпис, печат)
"
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 19. В тридневен срок от влизане в сила на тази наредба мобилните оператори подават заявка за получаване на номенклатурен код.

§ 20. Лицата по чл. 3, извършващи продажби чрез автомати на самообслужване, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 октомври 2012 г.

§ 21. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 17, т. 1.3 от тази наредба в срок до 31 декември 2012 г., като това не се счита за доработка на ФУ и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ.

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Няма коментари:

Публикуване на коментар