понеделник, 28 май 2012 г.

След майчинство работното време може да се промени

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1377108

Предстои да се върна на работа след майчинство. Мога ли да мина на непълно работно време?
И. Бакалова, София
След отпуск по майчинство или за отглеждане на дете служителят има право да предложи на работодателя изменение на трудовото правоотношение за определен срок. Работодателят е длъжен да вземе под внимание предложението, когато има възможност.
Работникът може да предложи да премине на непълно работно време. Може да иска и да идва, и да си тръгва по-рано или по-късно. Може да бъде свободен от дежурства. Ако се работи на смени, може да предложи да работи известно време само сутрин или следобeд. Когато работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, родителят може да иска да премине на подневно отчитане на работното време с дневна продължителност 8 часа.
Той може да предложи да работи надомно, от разстояние, да бъде преназначен на друга длъжност и т.н. Страните се споразумяват за изменението писмено. След изтичането на уговореното време действат условията по трудовия договор преди изменението.
Справка: чл. 119, чл. 163-167а и чл. 167б от Кодекса на труда

четвъртък, 24 май 2012 г.

Законът пази от уволнение майка на дете до 3-годишна възраст

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1383411
Майка съм на двегодишно дете. Като се върнах на работа, работодателят ми връчи предизвестие за уволнение поради закриване на щата. Мога ли да го съдя?
И. Кукушкова, гр. Варна

Ако работодателят не е получил предварително разрешение от Инспекцията по труда, за да ви съкрати като майка на дете до тригодишна възраст, той е нарушил закона и е добре да оспорите уволнението.
Ако такова съгласие не е искано или не е дадено преди уволнението, съдът ще отмени заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без дори да разглежда трудовия спор по същество.
Срокът за оспорване на уволнението в съответния районен съд е двумесечен и започва да тече от деня на прекратяването на договора. Трудовите дела са безплатни за работниците и служителите.
Справка: чл. 328, чл. 330, чл. 333, чл. 344, ал. 3 и чл. 358, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда.

понеделник, 14 май 2012 г.

Наръчник по ДДС за 2012 година

 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012 година
Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по ДДС за 2011 г, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
В Наръчника са  отразени всички издадени указания на Изпълнителния директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС.
Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (18 на брой)
Рубрика Ръководства, наръчници и др.

понеделник, 7 май 2012 г.

Как да възстановя здравноосигурителните си права

Дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати може да проверите:
…..чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – колцентъра на НАП, на цената на един разговор.
… на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.
Кога губя здравноосигурителни права?
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка /упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица, лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване/ се прекъсват ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през февруари 2012 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни здравноосигурителни вноски от януари 2009 г. до декември 2011 г. /включително/.
Възстановяването на здравноосигурителните права става…
при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца – правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски .
През 2012 г. месечно се дължат по 16.80 лева.
Здравноосигурителните вноски се плащат:
.....по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП. Вижте банковите сметки и кодовете за вид плащане и Примери за преводно нареждане/ вносна бележка за 2012 г.
….по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет
Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор”
Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение….
…. Тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да ви бъде издаден този документ трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.
Ако работодателят ми не е внасял здравноосигурителните вноски, аз трябва ли да ги платя, за да не изгубя здравноосигурителни права?
Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.
ВАЖНО!
Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.
Например: Ако не сте внесли здравноосигурителната си вноска за май 2008 г., Вие следва да я внесете в съответния размер за този месец – 7.20 лв. /6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г./ и съответната лихва към датата на внасяне на вноската.
Вноските за здравно осигуряване за лицата, които се осигуряват за своя сметка се правят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.