понеделник, 19 март 2012 г.

Информация на НАП относно Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

На Интернет страницата на НАП напомнят за крайния срок за подаване на Декларациято по чл. 142, ал. 5 от ДОПК (02. 04. 2012 г.), която за първи път ще се подава тази година.
 
Санкцията за неподадена в срок декларация е в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 10 000 лв. (чл. 275 от ДОПК).
 
Тази декларация се подава от данъчнозадължени лица, приложили преференциални разпоредби на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) при облагане с данък при източника по реда на ЗКПО или окончателния данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като решението за прилагане на данъчната преференция (данъчното облекчение):
  • по-ниска данъчна ставка от приетатта в българското законодателство или
  • освобождаване от облагане в България
е взето от самото данъчно задължено лице-платец на доход без да е било приложена процедура за получаване на разрешение от приходните органи за прилагане на СИДДО (чл. 142, ал. 5 от ДОПК).
 
Законово право данъчнозадълженото лице само да прецени дали има основание за преференциално третиране на доход в полза на чуждестранно лице по реда на СИДДО дава разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ДОПК, според която когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в страната с общ размер до 500 000 лв. годишно, той не следва да подава искане по чл. 137, ал. 1 от ДОПК пред приходните органи по реда нa  чл. 139 от ДОПК за получаване на разрешение за  прилагане на СИДДО.
 
С подаването на Декларациято по чл. 142, ал. 5 от ДОПК данъчнозадължени лица информират вече НАП за взетите от тях решения за прилагане на преференциални разпоредби на СИДДО при доходи до 500 000 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар