четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Осигуряване на регистриран земеделски производител

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4;
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2;
ДОПК – чл. 128 и чл. 129

          ОТНОСНО:  Осигуряване на регистриран земеделски производител
         
          В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ”…….. от 29.11.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
          В писмото си посочвате, че упражнявате дейност като земеделски производител от 01.01.2005 г., но в Регистъра на земеделските производители сте вписана едва на 11.11.2005г. При регистрацията Ви като самоосигуряващо се лице в РУСО – ….. сте заявили начало на дейност от 01.01.2005 г., което се вижда от издаденото Ви удостоверение от териториалното поделение на НОИ. От тази дата до момента се осигурявате като земеделски производител, но поради очевидното несъответствие между датата на започване на дейността и тази на регистрацията Ви като земеделски производител служителите в РУСО - ….. са отказали да заверят осигурителната Ви книжка за 2005 г.
          Поставяте следните въпроси:
1.      Валидна ли е регистрацията Ви в НОИ с начало на дейност и осигуряване от 01.01.2005 г.
2.      На какво правно основание периодът преди регистрацията Ви като земеделски производител не се признава за осигурителен стаж?
3.      Каква ще е съдбата на внесените за това време осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване?
          Във връзка с гореизложеното, изразявам следното становище:
          На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. „Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО).
          Редът за регистрация на земеделските производители е регламентиран в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител (чл. 3, ал. 4 от Наредба № 3/1999 г.). Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година (чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3/1999 г., изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г.). Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., могат да подават информацията по ал. 3 до края на съответната стопанска година (чл. 5, ал. 4 – нова, изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г от Наредба № 3/1999 г.). При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският производител губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата година (чл. 3, ал. 5 - предишна ал. 4, изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г. от Наредба № 3/1999 г.).
              Съгласно § 13 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3/1999 г., обн. ДВ, бр. 79 от 2011 г., през стопанската 2011 - 2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл. 5, ал. 3 в срок до 25 март 2012 г.
При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция "Земеделие" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция "Земеделие" или чрез общинската служба по земеделие. При отписване от регистъра по предходната алинея земеделският производител може да се регистрира отново през следващата календарна година (чл. 11, ал. 6-7 от Наредба № 3/1999 г.).
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, включително регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
До 31.12.2005 г. на основание действащите дотогава разпоредби на чл. 5, ал. 3, изречение второ от КСО и чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ (Загл. изм.-ДВ, бр. 2 от 2010 г.) регистрираните земеделски производители имаха задължението да се регистрират като самоосигуряващи се лица се в съответното териториално поделение на НОИ чрез подаване на декларация по утвърден образец от управителя на осигурителния институт - в 7-дневен срок от започването на трудовата дейност. През 2005 г. при вписването си в Регистъра на земеделските производители към Областна дирекция “Земеделие и гори” (ОД “ЗГ”) регистрираните земеделски производители също получаваха регистрационни карти, които подлежаха на заверка до 25 март на следващата година.
           От цитираната нормативна уредба следва, че земеделският производител придобива качеството на „регистриран земеделски производител” от датата на вписването му в регистъра по чл. 5 от Наредба № 3/1999 г. и притежава това качество до деня на отписването му, при условие че ежегодно (до 25 март) заверява регистрационната си карта в областна дирекция „Земеделие”. Ако лицето не завери регистрационната си карта до определения срок – до 25 март на съответната година, губи качеството си на регистриран земеделски производител от 26 март, независимо че към този момент то все още не е отписано от регистъра на земеделските производители.
            В тази връзка, моментът на придобиване качеството на “регистриран земеделски производител” може да е  различен от момента на реалното започване на дейност от самоосигуряващото се лице. Относим към общественото осигуряване е именно този по-късен момент на полагане на труд и развиване на дейност като регистриран земеделски производител, от който за лицето възниква задължението да подаде декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП (до 31.12.2005 г. в ТП на НОИ) в 7- дневен срок от  започване или възобновяване на трудовата дейност, с която да заяви началото на трудовата дейност и вида на осигуряването. И обратно, ако земеделският производител упражнява трудова дейност без съответната регистрация в ОД “Земеделие”, той остава извън обхвата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО и за това време не се счита за осигурено лице по смисъла на тази разпоредба.
Внесените осигурителни вноски за времето преди съответното лице да придобие качеството на регистриран земеделски производител, както и след неговото изгубване, са недължимо внесени на това основание и подлежат на прихващане или възстановяване по реда на чл. 128-129 от ДОПК. Прихващането или възстановяването се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето до компетентната териториална дирекция на НАП. Искането се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. Може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение, когато вземането на длъжника е станало изискуемо, преди задължението му да бъде погасено по давност.
В конкретния случай, доколкото вписването Ви в Регистъра на земеделските производители е станало на 11.11.2005 г., за периода от 01.01.2005 г. до 10.11.2005 г. Вие не попадате сред осигурените лица по чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, тъй като не отговаряте на задължителното условие за регистрация по установения ред. Неоснователно внесените осигурителни вноски за този период могат да Ви бъдат възстановени или прихванати за погасяване на други изискуеми вземания, събирани от НАП, по описания по-горе ред на чл. 128-129 от ДОПК. За тези периоди следва да бъдат подадени и декларации за заличаване на подадени вече декларации, съгласно изискванията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Съгласно чл. 3, ал. 5 от цитираната наредба декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.Няма коментари:

Публикуване на коментар