петък, 24 февруари 2012 г.

Промени в ППЗДДС, обнародвани в бр.15 на ДВ от 21.02.2012

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга – номер на товарителница.“
§ 2. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:
1. копие от регистъра на настанените туристи;
2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;
3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.
(2) За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:
1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;
2. фактура за доставката.“
§ 3. В чл. 56а, ал. 4 думите „този закон“ се заменят със „закона“.
§ 4. В чл. 73, ал. 4 след думите „ чл. 107, т. 3“ се добавят думите „буква „а“.“
§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. копие от документите за самоличност, ако лицето – акредитиран представител, е физическо лице;“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 6. В чл. 77 ал. 3 се отменя.
§ 7. В чл. 79, ал. 2, т. 1 думите „чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС“ се заменят с „чл. 141 2006/112/ ЕО“.
§ 8. В чл. 85, ал. 1 и 2 думите „или туристическият агент“ и „или туристическия агент“ се заличават, а думата „туристът“ се заменя с „пътуващото лице“.
§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и туристическите агенти“ се заличават.
2. В ал. 2 и 4 думите „или туристическият агент“ се заличават.
§ 10. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.“
§ 11. Създава се чл. 87а:
„Доставки на обща туристическа услуга
Чл. 87а. За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба.“
§ 12. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл.101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем.“
§ 13. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „в Републики“ се заменят с „в Република“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, освобождава:
1. институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;
2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка.“
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Статутът на лицата, посочени в чл. 173, ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите на освобождаване по ал. 5 приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението.“
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 14. В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“.
§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 4, буква „б“ след думите „от закона“ се добавя „включително получените авансови плащания“;
б) в т. 9 след думите „чл. 21, ал. 2“ се добавя „от закона, включително получените авансови плащания“.
2. В ал. 4 след думите „не се включват“ се добавя „издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и“.
3. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:
1. не е извършило вътреобщностни доставки;
2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;
3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;
4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.“
§ 16. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“. Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“
§ 17. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В раздел „Изисквания към съдържанието на полетата във файловете“ думите „Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.)“ се заменят с „Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително.“
2. Във файл „DEKLAR.TXT“ на редове 01-13 и 01-24 в колона 2 думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“.
3. Във файл „PRODAGBI.ТХТ“ на редове 02-13 и 02-24 в колона 2 думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“.
§ 18. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в клетки 13 и 24 думите „7/9 %“ се заменят с „9 %“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.
§ 20. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 16, т. 1, който влиза в сила от  1 март 2012 г., и § 14, § 16, т. 2 и 3 и § 17, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.
Министър: Симеон Дянков
1649


Няма коментари:

Публикуване на коментар