четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

ОТНОСНО:  Прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица


        Поставяте въпроси по прилагането на чл. 1, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в редакцията след направеното изменение, в сила от 01.01.2010 г. /доп. ДВ., бр. 2 от 2010 г./. Интересувате се, доколко текстът на изречение трето от посочената норма, която гласи, че ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в регламентирания 7-дневен срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, има обратно действие. В случай че разпоредбата е приложима и когато осигуряването възниква преди 01.01.2010 г., желаете да получите отговор на следните въпроси:
1.      Ако самоосигуряващото се лице е декларирало осигуряване и за фонд „Общо заболяване и майчинство”, но не е спазило 7-дневния срок за подаване на декларацията, по какъв начин същата може да бъде коригирана?
2.      Необходимо ли да се коригират и подадените декларации образец № 1?
3.      Подлежат ли на възстановяване внесените от лицето осигурителни вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство”?
        Във връзка с изложеното,  изразяваме следното становище по запитването:
        Правото на самоосигуряващите се лица /лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО/ да избират вида на осигуряването си /осигурените рискове, за които да се осигуряват/ се реализира по ред, определен в чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/.
          Съгласно чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ /Загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./, в редакцията от 01.01.2002 г. до 31.12.2006 г., видът на осигуряването се определя със заявление, което се подава от осигурения в териториалното поделение на НОИ /от 01.01.2006г. - в ТД на НАП/ в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Видът на осигуряването може да се променя със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната.
           Алинея 3 на чл. 1 от НООСЛБГРЧМЛ е изменена, в сила от 01.01.2007 г. /изм. - ДВ, бр. 15 от 2007г./ като изречение второ от същата преминава в новосъздадената ал. 4 със следното съдържание: 
         Ал. 4 /нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г./ - Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година. Специално за 2007 г., с оглед защита интереса на самоосигуряващите се лица, с § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧМЛ /Загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./ този срок бе удължен и самоосигуряващите се лица можеха да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация в срок до 28.02.2007 г.
          В сила от 01.01.2008 г., в текста на чл. 1, ал. 3 /доп. – ДВ, бр. 17 от 2008 г./ е добавено изречението: При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
          В сила от 01.01.2010 г., е внесена още една промяна в чл. 1, ал. 3 /доп. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./ - разпоредбата е допълнена с изречение трето: При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
          От цитираните разпоредби е видно, че е налице пряка връзка между задължението за подаване на декларация в определен срок от самоосигуряващото се лице и правото му да избере да се осигурява за един или за повече осигурени социални рискове. Тъй като разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от наредбата са императивни, ако не бъде упражнено правото по посочените разпоредби в установените в тях срокове, същото се преклудира. Преклудирането погасява правото на съответното лице да избере да се осигурява за по-високия осигурен риск – за общо заболяване и майчинство или да промени вида на осигуряването си /независимо в каква посока/. Минималният осигурен риск – само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт е задължителен за лицата, когато упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, дори и да не е подадена декларация в ТД на НАП /ТП на НОИ/ или ако такава е подадена след определения срок. Въпреки, че изричният текст в чл. 1, ал. 3, изречение трето от НООСЛБГРЧМЛ не съществува преди 1 януари 2010 г., считаме че и преди тази дата правото на самоосигуряващото се лице да заяви осигуряване за общо заболяване и майчинство се погасява с изтичането на 7-дневния срок. Това е така, тъй като предвиденият срок за деклариране вида осигуряване е преклузивен и подаването на декларация от осигуреното лице след този срок не може да породи правни последици за него.
           От изложеното следва, че когато едно самоосигуряващо се лице подаде декларация в компетентната ТД на НАП за започване/възобновяване на трудова дейност след изтичане на законоустановения 7-дневен срок, с която заявява каква осигурителна вноска ще внася - само за фонд Пенсии или и за фонд Общо заболяване и майчинство, по аргумент на противното, че не е упражнено правото на избор по чл. 1, ал. 3 или 4 от наредбата, приемаме, че:
ü  осигуряването ще се осъществява само за минимално определените като задължителни осигурителни рискове при започване на дейността;
ü  осигуряването ще продължи за същите рискове, за които лицето се е осигурявало   преди прекъсването на дейността, при възобновяване на дейността.
          Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица по съответния код за вид плащане в размер по-висок от нормативно регламентирания, без да е подадена декларация за това, по своя характер и само по себе си не представлява правопораждащ факт. Самоосигуряващо се лице, което е заявило, че ще се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и което не е променило вида на осигуряването си по определения ред на чл. 1, ал. 3 или 4 от НООСЛБГРЧМЛ, не следва да се счита за осигурено за по-високия осигурен риск, независимо от обстоятелството, че е внасяло осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" и за фонд "Общо заболяване и майчинство" и е подавало декларация образец № 1 с данни за този вид осигуряване. В този случай осигурителните вноски, които са над размера за фонд "Пенсии", са внесени неоснователно и при поискване от лицето могат да му бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128-129 от ДОПК.
          В обратната хипотеза, ако лицето е избрало да се осигурява и за фонд "Общо заболяване и майчинство", но е внасяло осигурителни вноски само за фонд "Пенсии", то натрупва задължения към държавното обществено осигуряване от невнесените в срок осигурителни вноски за този фонд.
          Във всички случаи след 01 януари 2007 г. самоосигуряващо се лице, което не е заявило посредством декларация желание за осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица в сроковете по чл. 1, ал. 3 и ал. 4 или § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧМЛ, не следва да черпи права от собственото си неправомерно поведение и не може да се счита за осигурено и за риска „Общо заболяване и майчинство”. В този смисъл е и становището на Изпълнителния директор на НАП изх. № 24-31-229/13.11.2007 г. при ЦУ на НАП, изразено във връзка с прилагането на чл.1, ал.3 и 4 от НООСЛБГРЧМЛ /Загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г./, копие от което Ви изпращаме. 
          В отговор на другите поставени въпроси в запитването относно необходимостта от извършване на корекция на декларираните обстоятелства с декларацията по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ, както и на подадените декларации образец № 1 по реда на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. Ви обръщаме внимание за следното: 
         Съгласно чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, като промени в подадена декларация се извършват с нова декларация. С разпоредбата на ал. 3 изрично е посочено; че подадената след изтичането на срока по ал. 1 декларация за промени, се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане. По силата на ал. 4 коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване.
         Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица /НООСЛБГРЧМЛ/ определя реда и сроковете за подаване на декларацията, с която самоосигуряващите се определят рисковете, за които желаят да се осигуряват: за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство. Декларират се и други обстоятелства, свързани със започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност, както и избраната дейност, на чието основание самоосигуряващите се лица внасят авансовите си осигурителни вноски. Разглеждайки тази декларация в хипотезите на цитираните разпоредби, не може да се твърди, че със същата се определят задължителни осигурителни вноски. Тази декларация по-скоро е свързана с деклариране на обстоятелства от страна на лицето, които са от значение за определяне правата на осигуреното лице и съответно в повечето случаи възникват и задължения за Националния осигурителен институт, предвид нормативно определената дейност на института. В Кодекса за социално осигуряване и в НООСЛБГРЧМЛ няма регламентиран ред за подаване на декларация, свързана с промяна на вече декларирани обстоятелства след изтичане на срока за подаване, така че лицата могат да декларират нови обстоятелства в определените с наредбата срокове, което не е в противоречие с разпоредбите на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК.
         Безспорно разпоредбата на чл. 104, ал. 4 от ДОПК визира декларациите по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда заподаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, тъй като в същата има предвиден ред, по който могат да се коригират декларирани данни, свързани включително с осигурителните вноски на осигурените лица.
         С оглед на гореизложеното, доколкото от запитването става ясно, че декларацията на посоченото лице е обработена в информационната система на НАП и за същото въпреки неспазването на определения срок е въведено, че ще се осигурява за по-високия осигурен риск, корекции по така подадената декларация не следва да се правят. За това лице правните последици вече са настъпили, независимо от факта, че в системата за него фигурират данни, че е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство – поради изтичане на преклузивния срок по чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ то е осигурено само за минималния осигурен риск.
        Декларация образец № 1 подлежи на корекция по реда и в сроковете, определени в чл. 3, ал. 5 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
        При установяване на несъответствия между вида на осигуряването, избран от самоосигуряващо се лице, и данните за осигуряването му, на база постъпилите осигурителни вноски и подадени декларации образец № 1 в ТД на НАП, органите по приходите трябва своевременно да уведомяват задължените лица за правните последици, породени от несвоевременно подадените декларации и за сроковете по чл. 1, ал. 3 или 4 от наредбата, в които те могат да упражнят правото си на промяна на заявения вид на осигуряване, с оглед предприемане на съответни действия от тяхна страна във връзка с некоректно подадени декларации образец № 1 и извършените неправилни плащания за осигурителни вноски.Няма коментари:

Публикуване на коментар