сряда, 19 декември 2012 г.

И още едно обобщение на промените в данъчните закони считано от 01.01.2013

Благодарение на www.apis.bg

Промени в данъчното законодателство за 2013 година

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)
ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч)
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Цел
            Измененията и допълненията в данъчното законодателство имат за цел усъвършенстване на данъчната практика, както и отстраняване на несъответствия с правото на ЕС.

Закон за данък върху добавената стойност

 1. Променя се мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги, като от 1 януари 2013 г. (чл. 23, ал. 4 и 5 от ЗДДС).
 2. Във връзка с изискванията на Директива 2010/45/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност се определят условията и правилата за фактуриране на доставките.  Изменят се някои изисквания относно информацията, която да се посочва във фактурите, за да се постигане по-ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на трансграничните и националните доставки, както и относно електронното фактуриране.  Фактурите на хартиен носител и електронните фактури следва да се третират равнопоставено независимо от избора на данъчно задълженото лице.  Предвидено е задължение за гарантиране на автентичност, цялост и четливост на фактурите. Автентичността и целостта на електронните фактури може да бъдат осигурени чрез използване на определени съществуващи технологии, като например електронен обмен на данни и усъвършенствани електронни подписи.
Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез какъвто и да е контрол на стопанската дейност, при който се установява надеждна одитна следа (чл. 114 от ЗДДС).
            В чл. 70 са направени промени по отношение на ограниченията за приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили, като се изключват наетите такива.
 4. Безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка (чл. 9, ал. 3, т. 3 от ЗДДС).
 5. Предвижда се, че не е налице доставка при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия (чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗДДС).
 6. Удължен е срокът от 7 на 45 дни за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация, за които може да се ползва данъчен кредит (чл. 74, ал. 2, т. 3 от ЗДДС).
  Изменението в чл. 79, ал. 8 дава право на регистрираните лица, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата - за облагаеми доставки.
 8. При вътреобщностни доставки с продължително действие в чл. 51, ал. 6 от ЗДДС данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

            Променен е редът на погасяване на публичните задължения в чл. 169 от ДОПК, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения. Въвежда се поредност на погасяването по реда на настъпване на падежа на задължението, без значение на начина на установяването му - чрез декларация или издаден от администрацията акт.  При повече задължения с един и същ падеж те се погасяват съразмерно.
            Промените обхващат само събираните от НАП вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски преди образуване на изпълнително производство.  След образуване на изпълнително дело по отношение на събираните публични вземания, включително и от други взискатели, агенцията ще събира публичните вземания по отделна набирателна сметка.
            Поради възприетия в ДОПК принцип на предварителното изпълнение на актовете, за да бъдат избегнати проблеми в практическото прилагане по отношение на подлежащи на изпълнение, но оспорени актове, е предложено принципът на погасяване на най-старото задължение да не се прилага по невлезли в сила актове.  Предварителното изпълнение на същите следва да се осъществи чрез заплащането им в хода на принудителното изпълнение по особената набирателна сметка.  Ако лицето желае доброволно да изпълни акта, то следва да заяви това преди образуването на изпълнителното дело.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Определяне на авансовите вноски
            От 1.01.2013 г. авансовите вноски за корпоративен данък се определят на базата на прогнозна данъчна печалба, декларирана от данъчно задължените лица, без да се вземат предвид данъчните им печалби от предходни години.
            Прогнозната печалба за 2013 г. се определя от самото данъчно задължено лице и се декларира с декларацията по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г.  В тази връзка отпада и коефициентът за индексация на авансовите вноски.
            Данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., нямат задължение да правят авансови вноски за корпоративен данък.  Съгласно действащата към 31.12.2012 г. разпоредба авансови вноски не правят лицата с нетни приходи от продажби до 200 000 лв.  Предоставена е възможност тези лица да могат по свое желание да правят тримесечни авансови вноски, като в този случай при несъответствие между авансовите вноски и корпоративния данък, на лицата не се начисляват лихви.
            Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона между 300 000 лв. и 3 000 000 лв., правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък, а тези, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв., правят месечни авансови вноски.
 2. Деклариране на авансовите вноски
            Съгласно друга промяна данъчно задължените лица ще декларират авансовите вноски за периода от януари до декември на текущата календарна година заедно с подаване на годишната данъчна декларация за предходната календарна година.  В тази връзка с ГДД за 2012 г. лицата са задължени да декларират авансовите си вноски за 2013 г.
 3. Внасяне на авансови вноски
            Месечните авансови вноски за месеците януари, февруари и март се внасят в срок до 15 април 2013 г., а за месеците от април до декември авансовите вноски ще се внасят в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.
            Тримесечните вноски за първото и второто тримесечие ще се внасят в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за третото тримесечие срокът за внасяне на авансовата вноска е 15 декември.  Запазва се редът за четвъртото тримесечие да не се прави авансова вноска.
 4. Декларация за увеличаване или намаляване на авансовите вноски
      данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.  Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията - чл. 88 от ЗКПО.
 5. Данък върху разходите
            Данъкът върху разходите става годишен данък и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година.  Съгласно сега действащата разпоредба данъкът върху разходите е месечен данък и се внася ежемесечно до 15 число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът.
 6. Данък върху хазартната дейност
            Във връзка с приетия нов Закон за хазарта, в сила от 1 юли 2012 г., са предвидени промени в разпоредбите, уреждащи данъка върху хазартната дейност, включително регламентиране облагането на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри от разстояние.  С промяната се цели съответствие на данъчния закон с новия Закон за хазарта, усъвършенстване на данъчното законодателство, регламентиращо облагането на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри, и улесняване на практическото прилагане както от страна на данъчно задължените лица, така и от страна на приходната администрация.
            За хазартните игри (лотарии, томболи, числови лотарийни игри Бинго и Кено, тото, лото и игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти) се запазва ставката 15 на сто. Въвежда се 15%яставка върху игри, организирани от разстояние (тото, лото игри, залагания върху резултати от спортни състезания), каквато е и ставката за традиционните залагания.  За игрите в игрално казино, за които се събира такса или комисионна за участие, данъкът върху хазартната дейност е в размер 15 на сто върху събраните такси и комисионни за съответното тримесечие.
 7. Данък върху приходите на бюджетните предприятия
            Данъкът върху приходите на бюджетните предприятия става годишен данък и се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година, а не ежемесечно, какъвто е досегашният ред.
 8. Данък върху дейността от опериране на кораби
            Данъкът върху дейността от опериране на кораби става годишен данък и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година.  Данъкът върху дейността от опериране на кораби съгласно сега действащия ред се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец.
 9. Разходи за подкуп
            С новата разпоредба на т. 12 от чл. 26 от ЗКПО, разходите за подкуп изрично се посочват като непризнати за данъчни цели.  Това предложение е свързано със задължение на Република България като държава - страна по Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, да приведе законодателството си в съответствие с разпоредбите на конвенцията и с Препоръките от 2009 г.  за по-нататъшна борба с подкупването чрез въвеждането на изрична забрана за признаване на подкупите като разходи за данъчни цели.
 10. Ваучери за храна
            От 1.01.2013 г. се предвиждат санкции за неспазване на условията и реда за отпечатване на ваучери за храна - необходимите реквизити, срок и др. - чл. 277а от ЗКПО. Предложена е техническа промяна в условията за издаване/отнемане на разрешенията за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна - чл. 209, ал. 3 от ЗКПО.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 1. Предвидени са правила за определяне цената на придобиване при продажба или замяна на недвижимото имущество в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик (чл. 33 от ЗДДФЛ). Във връзка с това е прието понятието "данъчна стойност" на имуществото.
 2. Въвежда се срок за издаване на образците на служебните бележки за придобити доходи по извънтрудови правоотношения във връзка с влязлата в сила от 1 януари 2012 г. глоба за неиздаване на такава бележка от страна на платците на доходи (чл. 45, ал. 8 от ЗДДФЛ).
 3. Предвижда се значително стесняване обема на информацията, която данъчно задължените лица предоставят в НАП, с оглед намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица при декларирането. В справката, която се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, за изплатените от тях през годината доходи на физически лица се въвежда праг от 5000 лв.  по отношение на изплатените доходи от разпореждане с финансови инструменти, от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, доходите от лихви по депозити в чуждестранни банки, лихвите от държавни и общински облигации, от печалби от хазартни игри, изплатените доходи от рента и аренда.  В този смисъл предприятията - платци на дохода, не следва да подават справка към НАП, освен в случаите, когато изплатените доходи надхвърлят 5000 лв. (чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ).
 4. Доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се изключват от обхвата на необлагаемите доходи и от 1 януари 2013 г. тези доходи стават облагаеми (чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ).
            Доходът от лихви по влогове и депозити ще се счита за придобит към датата на начисляване на лихвата.  Брутната сума на доходите от лихви ще се облага с окончателен данък в размер 10 на сто.  Данъкът ще се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на лихвата.
 5. Удължава се срокът за внасяне на окончателните данъци върху доходите на чуждестранни и местни физически лица от източник в България и в чужбина - те ще се внасят на тримесечие (чл. 65 от ЗДДФЛ).
 6. Изравняват се сроковете и механизма за внасяне на авансовия данък за доходите от извънтрудови правоотношения, от наем и друга стопанска дейност, независимо от статута на платеца на дохода.

Закон за акцизите и данъчните складове

 1. Променят се акцизните ставки на някои от горивата (чл. 32 от
ЗАДС).
  Отпада задължението по чл. 33, ал. 3 от ЗАДС при прилагане на намалените акцизни ставки върху природен газ и въглища, използвани за отопление, тези енергийни продукти да се придружават от документа, съгласно приложение № 14а към Правилника за прилагане на ЗАДС.
 3. Отпада задължението за регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона на лицата, които продават природен газ само за моторно гориво.
 4. Допълват се реквизитите на акцизния данъчен документ по чл. 84, ал. 6, и се създава допълнителен реквизит в данъчния документ по чл. 85 от закона, в който се вписват законовите основания за недължимост на акциза.
  Приети са нови разпоредби в чл. 86 във връзка с документирането на вътреобщностните доставки на акцизни стоки с оглед прилагането на реда за освобождаване от облагане с акциз при движение на енергийни продукти до територията на друга държава членка.

Кодекс за социално осигуряване

            Намалява се лихвената тежест по отношение събирането на задължителните осигурителни вноски (чл. 113, ал. 1 от КСО).  Промяната е насочена към уеднаквяване на административните режими в областта на данъчното облагане и задължителното осигуряване.
            Променени са сроковете за внасяне на осигурителните вноски, както и за подаване в НОИ на болнични и декларации (чл. 7 от КСО).
            Осигурителните вноски се внасят в следните срокове:
            - за трудови и приравнени на тях отношения - до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът.
            -  за самоосигуряващи се лица - 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
            -  за извънтрудови правоотношения - 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
            Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното ТП на НОИ от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя.
            Намаляват се банковите сметки на НАП и кодовете за вид плащане, индивидуализиращи вида на данъка или задължителната осигурителна вноска. Отпада задължението банките да отпускат суми за изплащане на възнаграждения, само след удостоверяване на внасянето на дължимите осигурителни вноски.


Закон за счетоводството

            Предвижда се постъпилите на чужд език в предприятията данъчни документи по смисъла на ЗДДС да се изключат от общите изисквания за задължителен превод на български език.  Промяната произтича от въвеждането на Директива 2010/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2010 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране на данък върху добавената стойност (ОВ, L 189/1 от 22 юли 2010 г.).

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

            Фондът за компенсиране на инвеститорите се освобождава от заплащане на корпоративен данък за дейностите по компенсиране на инвеститорите (чл. 77м от ЗППЦК).четвъртък, 13 декември 2012 г.

Промени в ЗДДФЛ, в сила 01.01.2013

Доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат
Доходите от лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на ЕС/ЕИП са изключени от необлагаемите доходи по чл. 13, т. 8. Съгласно чл. 38, ал. 13 с окончателен данък ще се облага брутната сума на придобитите лихви, като ставката на данъка е 10%, съгласно чл. 46, ал. 1.

Доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита или по-ранното му прекратяване, а банката ще има задължението да удържи и внесе окончателния данък до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. При авансово изплащане на лихвата, доходът също ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Нова декларация по чл. 55, ал. 1 за дължими данъци и нови срокове за внасяне на някои данъци
Въвежда се нова процедура за деклариране на данъци с декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1. Измененията са в чл. 55, чл. 56, чл. 57.

От 01.01.2013 г. платците на доходи (предприятия или самоосигуряващи се лица), подават декларация по чл. 55, ал. 1 за всички данъци, които са задължени да удържат при изплащането на доходите, освен за  данъците за доходи от трудови правоотношения.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ще се подава от предприятията в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци (тоест по мястото на регистрация на предприятието, съгласно чл. 66, ал. 1). Уточнено е в чл. 55, ал. 2, че когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията ще се подава от лицето, придобило дохода.

§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

В чл. 65 са удължени някои срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода.

Обобщение на срокове за внасяне на данъка платеца на дохода и подаване на Декларацията по чл. 55, ал. 1.
Освен данъка върху лихвите, който е споменат по-горе данъците, удържани от платеца на дохода (предприятия или самоосигуряващи се лице) се внасят, както следва:

1) На месечна база до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан за доходи от трудови правоотношения или през който са направени само частични плащания. Данък се удържа и внася авансово от работодателя в размер на 10% на базата на месечна данъчна основа, определена по реда на чл. 42. Годишно, в срок до 25-ти февруари на следващата година работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по годишното преизчисление. Работодателят не подава декларация по чл. 55, ал. 1.

2) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода се внася авансово 10% данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 (например граждански договори) на лица, които не са самоосигуряващи се, както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4). За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък.  В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

3) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието:
1.   10% окончателен данък за някои доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9).
2.   10% окончателния данък при продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците (чл. 38, ал. 10).
3.   10% окончателен данък за доходите от наем или предоставяне на имущество от етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, които са начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12).
4.   10% окончателен данък върху брутната сума на доходи в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
В същия срок предприятието ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

4) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти (38, ал. 2) върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
  
5) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба (38, ал. 3) върху брутния размер на начислените суми. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

6) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял - 5% окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове (38, ал. 7) върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

7) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Данъкът се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество.
1.   10% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок под 15 години.
2.   7% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок е 15 или повече години,.
В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

8 ) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит се внася 10% окончателен данък върху придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията. Данъкът се удържа и внася от кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието - това са следните крайни срокове:
-   30 Април - за първо тримесечие
-   31 Юли - за второ тримесечие
-   31 Октомври – за трето тримесечие
-   31 Януари на следващата година – за четвърто тримесечие

Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
На тримесечна база (авансов данък) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода лицето, придобило дохода внася:

-   10% авансов данък, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък по чл. 43 (например предприятие сключва граждански договор със самоосигурявящо се лице), по чл. 44 (в някои случаи, когато договорът за наем е между две физически лица) и чл. 46 (при окончателните данъци по глава шеста).  Като не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

-   10% окончателен данък за доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12). Това са доходи:
Съгласно т. 10. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
Съгласно т. 11. вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
Съгласно т. 12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.

-   10% окончателен данък за облагаемите доходи на местни и чуждестранни лица по чл. 38, ал. 5. Това са доходи от придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане. Окончателния данък по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.

Годишно: Дължимият годишен данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Изменения, свързани със служебните бележки
С изменението в чл. 45, ал. 8 е уточнено, че служебните бележки, за получени доходи от доходи по чл. 29 (например от граждански договори), по чл. 31 (от договори за наеми), както и от други източници по чл. 35 се издават при поискване от получателя на дохода, а когато той не е поискал издаването им - в срок до 15 април на следващата година.

Продажба на недвижимо имущество, придобито при заличаване на ЕТ
В чл. 33, ал. 6 се създава нова т. 10, която дефинира, във връзка с чл. 33, ал. 1, че в случаите на заличаване на ЕТ, когато недвижимо имущество е преминало към физическото лице – собственик, то данъчната основа, върху която ще се начислява данъка при продажбата му е положителната разлика между продажната цена и данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на ЕТ от Търговския Регистър, като получената разлика се намалява с 10 на сто разходи. В допълнителните разпоредби е добавена т. 57. „Данъчна стойност“ за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Деклариране на доходи от източници в чужбина

С изменението на чл. 50, ал. 1, т. 3 вече в годишна данъчна декларация ще се декларират и придобитите през годината от източник в чужбина и следните доходи:
-   Доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества (ново от 2013);
-   Доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (ново от 2013).

Изменения, свързани със справката по чл. 73 за изплатени доходи
По-долу във файла съм прикачила текстове по чл. 73 от 2012 година и 2013 година сравнение.

Детайлизира се съдържанието и правилата за изготвяне на справката по чл. 73 ЗДДФЛ, като в определени случаи в справката ще се включва информация за необлагаеми доходи, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Когато са изплатени доходи през данъчната година на повече от 5 физически лица, справката ще се подава само по електронен път. До сега границата беше 10 физически лица.

Благодарение на: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4454.0.html

сряда, 12 декември 2012 г.

Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн

От днес всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн.  Новата електронна услуга „Справка за задължения” е част от кампанията на агенцията по въвеждане на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 януари 2013 г.
От началото на следващата година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Няма да е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната ще става според датата на възникването им.
Във връзка с въвеждането на единната сметка от 1 януари 2013 г. се намаляват и лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за забавени данъчни дългове. От догодина всеки, който закъснее с превода си за осигурителни вноски, ще плаща лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10%. От 1 януари 2013 г. се уеднаквяват и сроковете, в които се плащат осигурителните вноски.
НАП призовава всички свои клиенти да проверят дали имат непогасени или неуточнени задължения и да ги платят до края на 2012 г. При възникнали въпроси или неуточнени суми, клиентите на администрацията могат да се обръщат към съответния офис по постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват.


вторник, 11 декември 2012 г.

Пресмятаме в интернет каква ще ни е пенсията, ще плащат болничните по-рано

Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията е новата електронна услуга, която от утре ще бъде достъпна чрез сайта на Националния осигурителен институт. От януари болничните ще се изплащат по-рано и преди 15-о число на месеца, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Новата електронна услуга на института е предназначена за лица, на които още не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, заяви директорът на Дирекция "Пенсии" в НОИ Елина Чалъкова, цитирана от БГНЕС.
Чрез тази услуга лицата, на които им предстои да се пенсионират, могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят, продължи обяснението си Чалъкова.

Услугата е лесно достъпна, но изпълнението й изисква попълването на лични данни, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ. Процедурата е подробно разписана в сайта.

Служебно системата проверява коректността на въведените данни. Те са свързани с продължителността на трудовия стаж, категорията труд, доход за избран 3-годишен период от последните 15 години от положения до 31.12.1996 г. стаж. Данните за стажа след 01.01. 1997 г. се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица.
Продуктът не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране.

Промените в КСО предвиждат нови срокове в териториалните поделения на НОИ на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, предаде БТА. Този процес вече не е пряко обвързан с изплащането на трудовите възнаграждения, каза директорът на НОИ Бисер Петков, цитиран от БГНЕС.
За работодателите този срок е до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документи за изплащане на съответното обезщетение - болничен лист или заявление-декларация.

Самоосигуряващите се също могат да подават болничните си листове и исканията за обезщетение за бременност и раждане за разликата между 135 и 410 календарни дни, както и за отглеждане на малко дете, до 15-о число на месеца, следващ този, през който е настъпило събитието.

Промяната се налага заради определянето на нови срокове за внасянето на осигурителни вноски - до 25-о число на месеца и отпадането на обвързаността на подаване на болничните с начисляването и изплащането на трудовите възнаграждения.
При закъснени
е в сроковете ще се налагат административни санкции, предупреди Петков.

С промените в КСО се въвежда задължението осигурените лица да възстановят получените от тях обезщетения за временна неработоспособност за общо заболяване за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване.
Обезщетенията следва да бъдат възстановени, тъй като за един и същ осигурен социален риск - общо заболяване, не могат да се получават две осигурителни плащания, добави Петков.

Заплащането от работодателя на първите три работни дни от временната неработоспособност в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение на осигуреното лице, действащо като временна норма от 1 юли 2010 г., става постоянна разпоредба в КСО.
Промяната е съобразена с действащото законодателство в други страни в Европейския съюз.
 
 

сряда, 5 декември 2012 г.

Промени в КСО, в сила от 01.01.2013

По-важните промени в Кодекса на социалното осигуряване, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски:

1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът.
2. За самоосигуряващи се лица – 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
3. За извънтрудови правоотношения (граждански договори) – 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

За всеки месец осигурителните вноски ще се внасят с отделен платежен документ.

Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя

2. За самоосигуряващите се –  до 15-то число на месеца следващ месеца, през който е издаден документа за временна неработоспособност или трудоустрояване, или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетение за бременност и раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете.

Сроковете няма да зависят от изплащането на заплатите, внасянето на осигуровките и подаването на Декларация Обр. 1.

Банките ще отпускат суми за изплащане на възнаграждения, независимо дали са внесени дължимите осигурителни вноски. В тази връзка отпада декларацията за банките по чл. 7, ал.8 КСО, с която се декларираше, че осигурителните вноски за внесени. Отпада и задължението и отговорността на банките, когато са разрешили теглене на пари за трудови възнаграждения без да е представена тази декларация.
 

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013

По-долу са обобщени по-важните промени в ЗКПО, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения при определянето на авансовите вноски за корпоративен данък
Измененията са направите в глава четиринадесета от чл. 83 до чл. 91. От 01.01.2013 правилата за определяне на авансовите вноски са следните:

Не правят авансови вноски данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби не превишават 300 хил. лева за предходната година и от новоучредени лица, с изключение на новоучредени при преобразуване по ТЗ.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби от над 300 хил. лева до 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Тримесечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/4)*10%

Тримесечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   За първо тримесечие - в срок до 15-ти април
2)   За второ тримесечие - в срок до 15-ти юли
3)   За трето тримесечие - в срок до 15-ти декември
4)   За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължени лица с нетни приходи от продажби над 3 млн. лева за предходната година. При 10% ставка на корпоративния данък, вноските се определят по формулата:
Месечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/12)*10%

Месечните авансови вноски се внасят в следните срокове:
1)   за януари, февруари и март - в срок до 15-ти април
2)   за месеците от април до декември - в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят

Месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък ще се правят на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Те ще се декларират при подаването на годишната данъчна декларация за предходната календарна година. С годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2012 г. ще се декларира определените авансови вноски за корпоративния данък за 2013 г.

Данъчно задължените лица ще могат да подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% ще се дължи лихва.

С отмяната на чл. 94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък няма да може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски. Промяна е свързана с въвеждането на така наречената единна данъчно-осигурителна сметка, по която се превеждат данъчните и осигурителни плащания. С надвнесения корпоративен данък ще се погасяват данъчни или осигурителни задължения, чиито срок изтича най-рано.

Изменения, във връзка с декларирането и внасянето на данъка върху разходитеИзмененята са в от чл. 211 до чл. 215 и чл. 217.

От 01.01.2013 данъците разходите (представителните разходи, социалните разходи, разходите за вноски  за допълнително доброволно осигуряване и застраховане,  разходите за ваучери за храна, разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност) ще се начисляват върху годишна данъчна основа и ще се заплащат еднократно в срок до 31 март на следващата година. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация. Досега данъците върху разходите се начисляваха и внасяха ежемесечно.

Промени, във връзка с декларирането и внасянето на данъците при източника

От 01.01.2013 съгласно промените в чл. 201, ал. 1, лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и чл. 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. До сега декларацията по чл. 201, ал. 1 се подаваше за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.

Съгласно промените на чл. 202, ал. 1 и ал. 2 се уеднаквява срокът за внасяне на данъците при източника. Платците на доходи, удържащи данъка при източника са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или на ликвидационни дялове (за чл. 194) или е начислен на дохода (за чл. 195). До края на 2012 година тези срокове бяха различни. Например, ако за притежателят на дохода е местно лице на държава, с която България няма влязла в сила СИДДО срокът за внасяне беше, в срок до края на месеца, следващ месеца през който през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове или начисляване на дохода.

Направено е уточнение в § 54 и § 55 във връзка с преходния период 2012-2013:
§ 54. Лицата, внесли през четвъртото тримесечие на 2012 г. данък при източника по чл. 194 и 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане, и лицата, начислили през четвъртото тримесечие на 2012 г. доход по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане, подават декларация по образец по действащия към 31 декември 2012 г. ред, предвиден в глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане.
§ 55. По реда на глава двадесет и шеста от Закона за корпоративното подоходно облагане се декларират дължимите данъци след 1 януари 2013 г., включително данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане е 31 юли 2013 г.

Други изменения
Съгласно изменението на ал. 3 на чл. 75 в случаите, когато при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години се коригират данъчните финансови резултати, то данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Според новата т. 12 на чл. 26 не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице.

Регламентирано е облагането на дейността, извършвана от организаторите на хазартни игри от разстояние. Дължимият алтернативен данък за този вид дейност е в размер на 15%.

От 01.01.2013 данъкът върху дейността от опериране на кораби ще се определя и внася на годишна база

Благодарение на http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4408

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2013

По-долу са представени по-важните промени в ЗДДС, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г.

Изменения, във връзка с данъчен кредит на ремонт на нает активОт 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването.

Съгласно изменението в чл. 9, ал. 4, т. 2 безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, няма да се счита за възмездна доставка на услуга, независимо от срока на ползване на наетия актив. Въпреки това, за тази доставка ще възниква право на данъчен кредит, съгласно изменението в чл. 70, ал. 3, т.3. До сега в случай, че регистрирано лице извършеше разходи за ремонт на нает актив, който ще се използва за период по-кратък от три години, то тази доставка се считаше за безвъзмездна и за нея не възникваше право на данъчен кредит.

Изменения, във връзка с подобрение на нает активВъв връзка с третирането на данъчен кредит за подобрения на нает актив са изменени текстовете в
чл. 9, ал. 3, т. 2,   чл. 25, ал. 3, т. 6,   чл. 70, ал. 3, т. 4,   § 1, т. 32.

Както и досега възниква право на данъчен кредит за разходите за подобрение на нает актив. Когато регистрирано лице извърши подобрение на нает актив на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, възниква задължение за начисляване на ДДС (данъчна основа пазарна цена, документиране с протокол по чл. 117(1)). Ако това подобрение е предвидено, като условие и/или задължение по договора, то датата на данъчното събитие се определя, съгласно чл. 130 (като при бартер). Съгласно чл. 53, ал. 3 от ППЗДДС, при извършване на безвъзмездна облагаема доставка на услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика (наемателя), а не на наемодателя, явяващ се получател на въпросната доставка.

От 01.01.2013 г., съгласно § 1, т. 32 създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение.

Изменения, във връзка с данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетитеСъгласно измененията в чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 01.01.2013 г. ще налице право на данъчен кредит за наем на мотоциклети или леки автомобили, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на наетите мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Както и досега няма да е налице право на данъчен кредит за  придобити или внесени мотоциклети или леки автомобили и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им.

Съгласно новата т. 5 на чл. 70, ал. 2 и във връзка с новата т. 18а на § 1 от 01.01.2013 г., ако една или повече от изброените дейности:
1)   транспортни и охранителни услуги
2)   таксиметрови превози
3)   отдаване под наем на леки автомобили и мотоциклети
4)   куриерски услуги
5)   подготовка на водачи на моторни превозни средства
6)   препродажба на леки автомобили и мотоциклети
представлява повече от 50% от общата стойност на всички изпълнени от регистрираното по ЗДДС лице доставки през последните 12 месец, то лицето ще има право на данъчен кредит и за леки автомобили и мотоциклети, които не използва за тези дейности, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

Друго важно изменение е въведено с промяната в § 1, т. 18. Според него при определяне на броя на местата на лекия автомобил отпада изискването седалките да са монтирани от производителя (тоест връща се правилото, което беше преди началото на 2010 г.).

Изменения, във връзка с описа за наличните активиУдължен е от 7 на 45 дни срокът за подаване на опис за наличните активи, придобити преди датата на регистрация, за които може да се ползва данъчен кредит.

Изменения, свързани с определяне на място на изпълнениеВ чл. 23 са добавени нови ал. 4 и ал. 5, които определят място на доставките при отдаване под наем на превозни средства и плавателни съдове на данъчно незадължени лица, които са различни от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне.

Алинея (4) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Алинея (5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на плавателен съд, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд, за развлекателни и за спортни цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, независимо от ал. 4, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по доставката, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото на установяване на стопанската му дейност или от постоянен обект, разположен на това място.

Други измененияСпоред изменението на чл. 26, ал. 6 левовата равностойност на валутата, (когато данъчната основа е във валута) вече ще може да бъде определена и по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото.

Въведена е нова разпоредба за възникване на данъчното събитие при вътреобщностни доставки с продължително действие в чл. 51, ал. 6. В този случай данъчното събитие настъпва в края на всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Изменението в чл. 79, ал. 8 дава право на регистрираните лица, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки.

Допълнен е текста на чл. 80, ал. 2 т. 2, според който корекции по на данъчен кредит не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката.

Новият чл. 111а е създаден във връзка с Директива 2010/45/ЕО на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/12/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране. Целта е ясно да се посочи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. За българските доставчици, най-общо е важно да знаят, че трябва да прилагат правилата на документиране от глава единадесета от ЗДДС, когато извършват:
1)   доставка с място на изпълнение на територията на страната
2)   доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка, ако нямат там обект, които взема участие в доставката или са установени там
3)   доставки с място на изпълнение на територията на трета страна или територия

Облекчават се някои от изискванията за издаване на фактури по електронен път и при самофактуриране (чл. 113 и чл. 114). Също така според новата ал. 6 на чл. 113 всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител, или в електронна форма.

С текста на новата ал. 13 от чл. 113 се дава възможност за две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

Според изменението в чл. 114, ал. 4, когато данъкът е изискуем от получателя във фактурата се вписва „обратно начисляване“. В чл. 142, ал. 1 е въведено изменение, с което се въвежда задължение във фактурата за обща туристическа услуга да се вписва „режим на облагане на маржа - туристически услуги”. В чл. 148, е допълнен с ал. 1, според която във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“ или „режим на облагане на маржа – произведения на изкуството“ или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети”.

От 01.01.2013 г. НАП може да прекрати регистрацията по ЗДДС на лице, което не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (съгласно чл. 176, т. 6).
 
Благодарение на:

сряда, 28 ноември 2012 г.

Отпуски се чистят 2 години

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1643801
Имам да ползвам още 12 дни платен отпуск, но последните седмици сме страшно натоварени и шефът каза, че няма шанс да ги взема преди Нова година. Мога ли да ги прехвърля всичките за догодина, или ще загубя част от тях?
Напоследък в интернет форумите все по-често се срещат подобни въпроси. В това няма нищо изненадващо, тъй като идващата 2013 г. е първата, в която служителите ще губят правото си на платен отпуск, ако не са излизали в почивка навреме. Изненадата е, че въпроси задават не само работещите, а и счетоводителите, които трябва да оформят документите.
С края на 2012 г. “изгарят” само дните от 2010 г.
За да прекрати залежаването на много неползван отпуск, в средата на 2010 г. парламентът промени Кодекса на труда. Въведе се правилото почивката да се взема в годината, през която се полага, а неизползваните дни да “изгарят” 24 месеца след края на същата година. То започна да важи за отпуските от 2010 г. нататък.
Това означава, че ако още не сте взели пълната си почивка за 2010 г., трябва да направите това най-късно до 31 декември. След това ще загубите правото да я ползвате. Целта на промените беше служителите да излизат във ваканция редовно, вместо да трупат неползван отпуск и да затрудняват работодателите с изплащане на големи обезщетения при напускане.
Затова се въведе изискване всяка година до 31 декември работодателят да утвърждава график за ползването на целия платен годишен отпуск за следващата година от всички служители. “Поради важни производствени причини” обаче бизнесът има право да отложи до 10 дни. Решението може да се отнася както за един служител, така и за цял отдел. Работещите също имат възможност да поискат отлагане, ако “имат уважителни причини”. Решението за това обаче се взема от началника им.
Неясноти
Според счетоводителите и специалистите по човешки ресурси един от най-неясните въпроси в новите текстове на закона е какво се случва, ако работодателят е прехвърлил 10 дни по официалния ред, но служителят не е използвал цялата останала част от отпуската си през годината, за която се полага. Според някои залежалите дни “изгарят” автоматично, други твърдят, че остават във ведомостите, но не могат да се ползват, а трети тълкуват, че и за тях важи двугодишната давност.
“За неюристите текстовете са противоречиви и би следвало да се запишат по-ясно в закона или в наредбата за отпуските”, коментира пред “Труд” Таня Стивасарева, мениджър в адвокатското съдружие “Ърнст и Янг”.
Според нея даже и да не са прехвърлени заради важни производствени причини, неизползваните в повече дни също могат да се вземат до 2 години след края на периода, за който се полагат. Същото е тълкуванието на Министерството на труда. Оттам коментираха, че при такива случаи “работникът може да вземе неползвания отпуск не само през следващата календарна година, но и до изтичане на 2-годишния давностен срок”.
За да предотвратят загубата на дни, при подобни казуси е желателно служителите да ползват натрупаната ваканция, като започнат от тази за най-стари периоди, съветват от ведомството на Тотю Младенов. На практика това означава, че за следваща година могат да се прехвърлят и повече от 10 дни, въпреки че в закона това не е описано.
Съществува и следният казус - старите дни за отпуска не се губят в 2-годишния период, но вземането им на практика зависи от съгласието на работодателя. И ако той не подпише молбата, след края на периода изгарят. На практика те се водят само на хартия и единственият шанс служителят да “се облажи” от тях е, ако напусне, защото тогава шефът му е длъжен да ги изплати като обезщетение.
Според Главната инспекция по труда фирмите са се научили да спазват новите правила и досега няма глобен работодател. Оплакванията били рядкост - например за това, че списъкът с почивните дни не е сложен на видно място или шефовете определили графика, без да се съобразят с желанието на хората си. Трудовите полицаи са разкрили и няколко по-сериозни нарушения, при които служители се водят в отпуск, докато работят. Такива се срещат в сезонната заетост, но са единични случаи.
Ползвайте първо старите дни
Експертите съветват: За да не се объркате и да не губите дни, с първите отпуски догодина ползвайте старите дни от 2011 г. и след това от 2012 г. (ако имате такива). Справка за това е длъжен да ви даде мениджъра по човешките ресурси или счетоводителя на фирмата.
Давностният срок не важи за отпуск, натрупан преди 2010 г. Ако все още имате да ползвате почивни дни от 2009 г. или по-рано, не се притеснявайте - няма да ги загубите дори и след 5 или 10 години и можете да ги ползвате по-всяко време, стига да сте се разбрали с шефа си. А ако не успеете, имате право на обезщетение при напускане или пенсиониране.

Отпуск при двама работодатели

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1648444
Имам основен и допълнителен трудов договор. Длъжна ли съм да ползвам платения годишен отпуск едновременно и на двете места, или мога да работя на едното, докато съм в отпуск на другото?
Н. Йочева, София
Няма законова пречка да ползвате отпуска си при двамата работодатели по различно време.
Когато служителят работи по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд, той има право на платен годишен отпуск и по двете трудови правоотношения. Към настоящия момент в закона няма изрична разпоредба, която да задължава работника да използва двата си отпуска едновеременно.
До 2002 г. действаше правилото, че при работа по външно съвместителство служителят има право да ползва отпуск за работата по съвместителство едновременно с този за основната работа. Това ограничение е отменено с решение № 9353 от 21 октомври 2002 г. на Върховния административен съд. Съдът намира, че правилото е в противоречие с правото на работодателя в определени случаи да определи кога и за колко време да пусне служителите си в отпуск.
Препоръчително е годишният отпуск по двете трудови правоотношения да се ползва едновременно, за да може да се изпълни целта му - служителят да си почине и да възстанови работната си сила. А това е трудно постижимо за някого, който трябва да ходи на работа при единия си работодател, докато е в отпуск при другия.
Справка: чл. 23, ал. 1(отм) от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

понеделник, 24 септември 2012 г.

ПРОЕКТО - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Проект
!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
§ 1. В чл. 7, ал. 5, т. 8 думите извършване на работаи извършване на работата
се заменят с
извършване на оценка или работаи извършване на оценката или работата”.

§ 2.
В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2, т. 4 думите ремонт и/илисе заличават.
2.
В ал. 3 се създава т. 3:
“3.
безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на
нает или предоставен за ползване актив.”
3.
В ал. 4:
а
) точка 2 се изменя така:

“2.
безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает
или предоставен за ползване актив
;”;
б
) точка 3 се отменя.
§ 3.
В чл. 10, ал. 1 се създава т. 4:
„4.
преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински
предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са
универсални правоприемници на преобразуваните.”
§ 4.
В чл. 13, ал. 4, т. 8 думите извършване на работаи извършване на работата
се заменят с
извършване на оценка или работаи извършване на оценката или
работата”.
§ 5.
В чл. 23 се създават ал. 4 и 5:
„(4)
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или
предоставяне за ползване на превозни средства, които са различни от краткосрочен наем
или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено
лице, е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно
пребиваване.
(5)
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или
предоставяне за ползване на плавателен съд, които са различни от краткосрочен наем или
краткосрочно предоставяне за ползване на плавателен съд за развлекателни и за спортни
цели или за лични нужди на данъчно незадължено лице, е мястото, където плавателният
съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на получателя по 2
доставката
, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото му на
стопанска дейност или от постоянен обект, разположен на това място.“
§ 6.
В чл. 25, ал. 3 т. 6 се изменя така:
“6.
датата на фактическото връщане на актива от държател/ползвател с
подобрението при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на
актива.”
§ 7.
В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал. 2 изречение второ се изменя така:
Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и
лихви с обезщетителен характер.”
2.
В ал. 6 се създават изречения второ и трето:
Левовата равностойност на валутата може да бъде определена по последния
обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към момента, в който
данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от еврото, се извършва,
като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото
.”
3.
В ал. 7 думите на която данъкът е станал изискуемсе заменят с на възникване
на данъчното събитие за нея”.
§ 8.
В чл. 27, ал. 3 т. 3 се отменя.
§ 9.
В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения::
1.
Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 3:
„3.
за които е извършена корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3 или чл. 79, ал. 6, с изключение на доставки на стоки, посочени в приложение № 2, по които данъкът е изискуем от получателя.”
2.
Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при упражнено право на данъчен
кредит или извършена корекция по реда на чл. 79, ал. 8.”
§ 10.

В чл. 51 се създава ал. 6:
„(6)
При доставка с непрекъснато изпълнение по чл. 7, ал. 1-4 с продължителност
за период, по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие настъпва в края на
всеки календарен месец, като за календарния месец на прекратяване на доставките,
данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.”
§ 11.
В чл. 52 се създава ал. 4:
„(4) При доставки по чл. 51, ал. 6 данъчната основа за всеки календарен месец се
определя пропорционално на броя на дните, включени в съответния календарен месец,
спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката, включително дните от месеца
на прекратяване на доставките.”
§ 12.
В чл. 58, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. зъбни протези, внасяни от зъболекари или зъботехници, човешки органи,
тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;”
§ 13.
В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;”
б) точка 5 се изменя така:
„5. стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението
и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части,
окомплектовка, горивни и смазочни материали;“
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се
използват и за дейности, различни от посочените в т. 1-4, в случаите когато една или
повече от изброените в т. 1-4 дейности са основна дейност за лицето. В тези случаи
правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ този,
за който е изпълнено изискването за основна дейност.”
3. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
“3. стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от
държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив;”
б) точка 4 се изменя така:
„4. стоките или услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуга от
държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив;”
§ 14.
В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „седем дни” се заменят с „45 дни”.
2. В ал. 3, т. 6 думите „седем дни” се заменят с „45 дни”.
§ 15.
В чл. 75, ал. 3 думите „седмия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 16.
В чл. 76, ал. 2, т. 4 думите „7 дни” се заменят с „45 дни”.
§ 17.
В чл. 77, ал. 3 думите „седмия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 18.
В чл. 79 ал. 8 се изменя така:
„(8) Регистрирано лице, което не е приспаднало или частично е приспаднало
данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или
услуги и впоследствие ги използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69,
може да упражни право на данъчен кредит или да коригира (увеличи) размера на
ползвания частичен данъчен кредит по ред и в размер, определени в правилника за
прилагане на закона.”
§ 19.
В чл. 80, ал. 2 т. 2 се изменя така:
“2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които
лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което
използва стоката;”
§ 20.
В чл. 101, ал. 7 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.
4
§ 21.
В чл. 102, ал. 3 в т. 1 и 2 думите „подаване на заявление за регистрация” се
заменят с „издаване на акт за регистрация”.
§ 22.
В чл. 103, ал. 2 думите „7 дни” се заменят с „45 дни”.
§ 23.
В глава единадесета „Документиране на доставките” се създава чл. 111а:
„Общи положения
Чл. 111а. (1) Документирането на доставките се извършва според мястото на
изпълнение на доставката и установеността на лицето.
(2) Документирането на доставките с място на изпълнение на територията на
страната се извършва по реда на тази глава.
(3) Документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга
държава членка, се извършва по реда на тази глава, когато данъкът за доставката е
изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно
следните условия:
1. установило е независимата си икономическа дейност на територията на страната
или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката или
при липса на такова установяване или такъв обект - има постоянен адрес или обичайно
пребиваване на територията на страната;
2. не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение
на доставката или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в
доставката.
(4) Документирането на доставка на стоки или услуги с място на изпълнение на
територията на трета страна или територия се извършва по реда на тази глава, когато
доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на
страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена
доставката или при липса на такова установяване или такъв обект - има постоянен адрес
или обичайно пребиваване на територията на страната.
(5) В случаите когато фактурата или известието към фактурата се издават от
лицето, на което се доставят стоките или услугите (самофактуриране по чл. 113, ал. 11),
ал. 3 не се прилага.
(6) Доставчикът не прилага ал. 2 за доставки с място на изпълнение на територията
на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което
едновременно са изпълнени следните условия:
1. не е установил независимата си икономическа дейност на територията на
страната, или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в
доставката;
2. установен е в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава
членка, от който е извършена доставката.”
§ 24.
В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 и 9 думата “фактури” се заменя с “фактури и известия към фактури”.
2. Алинея 11 се изменя така:
“(11) Фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно
задълженото лице - доставчик може да издава и получателят по доставката, ако има
предварително споразумение между двете страни и при условие, че е налице процедура за
приемане на всяка фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице,
доставящо стоките или услугите.”
5
3. Създават се ал. 12 и 13:
“(12) Електронни фактури и електронни известия към фактури се считат за
издадени на датата, на която доставчикът или друго лице, действащо от негово име,
предостави фактурите и известията към фактурите, така че да могат да бъдат получени от
клиента.
(13) За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които
става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна
фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9-
15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура и се издава не по-късно от
последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при
вътреобщностни доставки – в срока по ал. 5.”
§ 25.
В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „посочва изрично, че данъкът е изискуем от
получателя” се заменят с “вписва „обратно начисляване““.
2. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента
на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода,
целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите,
издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия
към фактури, независимо дали са на хартиен носител или в електронна форма.“
3. Създават се ал. 7-11:
“(7) Фактурата може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12, 14 и 15, когато
сумата на данъчната основа и данъка не превишава 100 евро или тяхната равностойност в
лева, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията
на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и дистанционни продажби на
стоки.
(8) В случаите по чл. 111а, ал. 3 издадената от данъчно задълженото лице–
доставчик фактура може да не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 12 и 13.
(9) Документирането на доставките с електронни фактури и електронни известия
към фактури се извършва, при условие че такова документиране се приема от получателя.
Приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или мълчаливо – чрез
обработка или плащане на фактурите и известията към фактурите.
(10) Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на
фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез контрол на стопанската дейност,
при който се установява надеждна одитна следа, свързваща фактурата и известието към
фактурата и доставката на стоки или услуги или чрез друга технология или процедура,
гарантираща автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на
фактурата или известието към фактурата.
(11) Освен чрез контрола на стопанската дейност по ал. 10, автентичността на
произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронна фактура и електронно
известие към фактура се осигуряват чрез следните примерни технологии:
1. квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис; или
2. електронен обмен на данни.”
§ 26.
В чл. 115 се създава ал. 7:
6
“(7) Известието към фактура може да не съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т.
12, 14 и 15, освен когато се документират доставките с място на изпълнение на
територията на държава членка, вътреобщностните доставки и дистанционните продажби
на стоки.”
§ 27.
В чл. 120 ал. 5 се изменя така:
„(5) Отчетът за извършените през данъчния период покупки по ал. 4 се съставя най-
късно в последния ден на данъчния период.”
§ 28.
В чл. 121, ал. 2 думата “ненарушеността” се заменя с “целостта” и се създава
изречение второ:
“Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по
ал. 1 данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на
произхода и целостта на тяхното съдържание.”
§ 29.
Член 122 се изменя така:
“Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни
средства
Чл. 122. Когато данъчно задълженото лице съхранява с помощта на електронни
средства, гарантиращи онлайн достъп до електронни фактури и електронни известия към
фактури, издадени или получени от него, лицето е длъжно да осигури електронен (онлайн)
достъп до съхраняваните данни на:
1. компетентните органи по приходите - когато лицето е установено на
територията на страната, както и когато лицето не е установено на територията на
страната, но данъкът за доставката е дължим в България;
2. компетентните органи на държавата членка, където данъкът е дължим – когато
лицето е установено на територията на страната, а данъкът за доставката е дължим в друга
държава членка.”
§ 30.
В чл. 125 се създава ал. 13:
„(13) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават и от
нерегистрирано лице за последния данъчен период, през който лицето е било
регистрирано по този закон по реда и в сроковете по предходните алинеи.”
§ 31.
В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регистрирано лице” се добавя “на основание чл. 96”.
2. В ал. 4 думите „14-ия ден” се заменят с „45-ия ден”.
§ 32.
В чл. 142 ал.1 се изменя така:
„(1) Данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване на
протокол, а във фактурата и известието към нея се вписва „режим на облагане на маржа –
туристически услуги“.”
§ 33.
Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. (1) Във фактурата и известието към фактурата, дилърът вписва „режим на
облагане на маржа – стоки втора употреба” или „режим на облагане на маржа –
произведения на изкуството”, или „режим на облагане на маржа – предмети за колекции и
антикварни предмети”.
7
(2) Документирането и отчитането на доставката на стоки по специалния ред на
облагане на маржа се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
§ 34.
В чл. 176 се създава т. 6:
„6. не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него
оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако
документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по
приходите.”
§ 35.
В чл. 176а, ал. 1, т. 2 думите „в качеството си на физически лица” се
заличават.
§ 36.
В чл. 177, ал. 1 думите „друго регистрирано лице” се заменят с „друго лице”.
§ 37.
В чл. 179 думите „Регистрирано по този закон” се заличават.
§ 38.
В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 18 изречение трето се заличава.
б) създава се т. 18а:
„18а. „Основна дейност” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на
регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една
или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 дейности представлява повече от 50 на сто
от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца
преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този
закон.”
в) в т. 32 се добавя изречение второ:
„Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за
ползване актив се приравнява на подобрение.”
г) създават се т. 65 и 66
:
“65. “Автентичност на произхода” означава уверение за самоличността на
доставчика или на издаващия фактурата/известието към фактурата от страна на
доставчика или от страна на получателя по доставката”
66. „Цялост на съдържанието“ означава, че съдържанието на фактурата и
известието към фактурата не е променено. Форматът на електронна фактура и електронно
известие към фактура може да бъде променян.”
2. В §1а се създава т. 6:
“6. Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение
на правилата за фактуриране (ОВ, L 189 от 22 юли 2010).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39.
Правото за подаване на регистрационен опис по образец за наличните активи
към датата на регистрация, което е възникнало към 31 декември 2012 г., но не е
упражнено към датата на влизане в сила на този закон и за упражняването му не са
изтекли сроковете по чл. 103, ал. 2 или чл. 132, ал. 4 от закона, може да се упражни в срок
от 45 дни от датата на регистрация по този закон.
8
§ 40.
(1) При доставки по договори за концесия за строителство, за услуга или за
добив, по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или
услуги, за които концедентите или концесионерите не са издали фактури и данъкът е
станал изискуем през периода 1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., могат да начислят
данъка в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон.
(2) Получателите по доставките по ал. 1 могат да упражнят правото си на
приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е издадена фактурата или в
един от следващите 12 данъчни периода.
(3) Алинея 1 се прилага и за неприключилите към датата на влизане в сила на този
закон административни и съдебни производства.
(4) Регистрираните лица, спрямо които е налице влязъл в сила индивидуален
административен акт, въз основа на който е начислен данък за доставки по договори за
концесия за строителство, за услуга или за добив, по които възнаграждението (изцяло или
частично) е определено в стоки или услуги, данъкът за които е станал изискуем през
периода 1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., могат да издадат в срока по ал. 1 фактури
по тези доставки за размера на начисления с акта данък, въз основа на които получателят
може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит. Правото на приспадане на
данъчен кредит се упражнява в срока по ал. 2.
(5) Концедентите по договори за концесия за строителство, за услуга или за добив,
по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, могат
да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки
и/или услуги през периода 1 януари 2011 г. - 31 декември 2012 г., които са използвани или
ще бъдат използвани за доставки по тези договори, в 6-месечен срок от влизане в сила на
този закон.
§ 41.
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.;
изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 и 82 от 2006 г., изм. и доп., бр.
86 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 46, 52, 53, 57
и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 69 от 2008 г.; доп., бр. 98
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 77
и 99 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани и/или
събирани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси
едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на
което срокът за плащане изтича по-рано. Ако срокът за плащане на две или повече
публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.”
б) създава се нова ал. 5:
„(5) При съразмерно погасяване съразмерността се определя при съотнасяне на
главниците на задълженията.“
в) създава се ал. 6:
„(6) Алинея 4 не се прилага за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до
образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната
териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става
чрез прихващане.”
г) досегашната ал. 5 става ал. 7.
9
2. В чл. 179 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея