вторник, 20 декември 2011 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ - КРАЙНИЯТ СРОК Е 31.12.2011

http://brra.bg/RegistrationDocumentList.html
1. Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите при окръжните съдилища, в зависимост от правната форма, подават заявление по образец № А1-А9 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството (представляващия дружеството - управител, изпълнителен директор). Към заявлението се прилага:
- Удостоверение за актуално състояние (за пререгистрация) издадено от съда по регистрацията на търговеца, което да съдържа БУЛСТАТ на търговеца и пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Удостоверението трябва да бъде издадено след 01.01.2008 година. За издаване на удостоверението държавна такса не се дължи.


2. Търговските дружества и кооперациите прилагат и допълнително заявление по образец № Г1 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Към заявлението се прилага:
- заверен от управителния орган актуален дружествен договор или устав.


3. При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението за пререгистрация се прилага допълнително заявление по образец № Б1-Б6 от Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (според обстоятелствата, които подлежат на пререгистрация). Заявлението трябва да бъде подписано от управителния орган на дружеството. Заявлението се попълва при наличие на някое от следните обстоятелства:
- обстоятелства относно прокура;
- обстоятелства относно клон;
- обстоятелства относно залог на дружествен дял;
- обстоятелства относно залог на търговско предприятие;
- обстоятелства относно запор върху дружествен дял;
- обстоятелства относно прекратяване и ликвидация.
Прилагат се толкова заявления, колкото е броят на допълнително вписаните обстоятелства, дори и да са от един и същ вид.
Към всяко попълнено заявление Б2 – обстоятелства относно клон - се прилага удостоверение за актуално състояние за съответния клон, издадено от съда по регистрацията на клона.


4. В случай, че управителният орган не подава заявлението лично, подписът му се удостоверява с нотариална заверка върху попълнените и подписани от него заявления. При подаване на заявления по електронен път – заявлението трябва да бъде подписано с електронния подпис, издаден на физическото лице/лица, които представляват търговеца.


5. Съгласно Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, към всяко заявление се прилага декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписано от лицата по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3 от Закона за търговския регистър.


Държавна такса за пререгистрация на търговец не се дължи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар