четвъртък, 29 декември 2011 г.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
 
Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. 
 
 
Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ЗДБРБ за 2012 г.) е обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г.  С него се:
 
 • утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 1,1 (§ 5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180,0 млн.лв. (§ 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава минимален размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за  заемане от държавен служител по Закона за държавния служител - 335 лв.от 1 януари 2012 г. (§ 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" -  376 лв. от 1 януари 2012 г. (§ 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава във връзка със Закона за семейни помощи за деца (§ 10, ал. 1-10 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
- средномесечен доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 350лв.
- размер на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от посочения размер.
- размер на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за децаза 2012 г. - 150 лв.
- размер на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.;
- размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. – 100 лв.;
- размер на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.;
- размер на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 1200 лв. за всяко дете;
- размер на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. -2880 лв.;
- размер на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 189 лв.;
 
С § 19 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. се регламентира, че:
 • държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер на 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет (ал. 1);
 • за имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер на 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие (ал. 2);
 • алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем (ал. 3);
 • държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения. (ал. 4);
 • сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие (ал. 5);
 • сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество (ал. 6).

Няма коментари:

Публикуване на коментар