четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове считано от 01.01.2012

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
 

Промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обнародван в ДВ, бр. 99 от 16.12. 2011 г. , в сила от 01. 01. 2012 г. целят:
  • хармонизация на разпоредбите на закона с изискванията на европейските директиви и решения на Европейската комисия (ЕК) в областта на косвеното облагане;
  • прецизиране на действащи разпоредби.
 
Промените са в сила от 01. 01. 2012 г., с изключение на отделни разпоредби (§ 21 от ПЗР на ЗИДЗАДС).

По-важните промени са свързани с:
  • повишаване на акцизните ставки върху газьола и керосина и въвеждане наположителна акцизна ставка върху природния газ, както следва:
- за газьола и керосина - от 615 на 630 лв. за 1000 литра (чл. 32, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗАДС);
- за природен газ, използван като моторно гориво - 0,85 лв. за 1 гигаджаул (чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗАДС). Промяната е в сила от 01. 06. 2012 г.;
- за природния газ, използван за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката - 0 лв. за гигаджаул (чл. 33, ал. 1, т. 5 от ЗАДС). Промяната е в сила от 01. 06. 2012 г.;
- за природен газ, използван като гориво за отопление - 0,10 лв. за 1 гигаджаул (чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗАДС). Промяната е в сила от 01. 06. 2012 г.
 
 
  • прилагане на намалена акцизна ставка за бира, която се въвежда на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка (чл. 31, ал. 2 от ЗАДС);

  • включване на енергийните продукти с код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00 в обхвата на режим отложено плащане на акциз (чл. 14, ал. 1, т. 9 от ЗАДС). Промяната е в сила от 01. 07. 2012 г. Както е посочено в мотивите към проектозакона за ЗИД ЗАДС тези кодове се отнасят за добавки за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни, предназначени за прибавяне към моторни горива. Извън обхвата на режим отложено плащане на акциз остават добавките към смазочните масла с код по КН 3811 21 00 (добавки към смазочни масла, съдържащи нефтени масла или масла, получени от битумни минерали) и 38 11 29 00 (други добавки към смазочни масла), доколкото този вид смазочни масла се използват за цели различни от моторни горива или горива за отопление.

  • определения за „митнически режим с отложено плащане или митническо направление” и „внасяне на акцизни стоки” (чл. 4, т. 47 и 48 от ЗАДС). Както е посочено в мотивите към проектозакона за ЗИД ЗАДС целта е да се постигне пълно съответствие с понятията, които въвежда Директива 2008/118/ЕС относно общия режим на облагане с акциз. В действащите разпоредби на закона дефиницията за митнически режим, регламентирана и в митническото законодателство с чл. 4, т. 16 на Регламент (ЕИО) 2913/92, не включва временно складираните стоки, както и направление свободна зона или свободен склад.
 
Извършени са и редакционни промени, целящи прецизиране на законови разпоредби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар