четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
С § 20 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г.) са направени и единствените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01. 01. 2012 г.,свързани със синхронизиране на нормите, изискващи подаване на годишeн отчет за дейността, вместо годишен финансов отчет (чл. 158, чл. 160, ал. 3, чл. 162, ал. 6, чл. 276 от ЗКПО).
 
Направена е и редакционна поправка в чл. 31, ал. 2 от ЗКПО, свързан със закриването на Център „Фонд за трансплантация“. 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар