четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01. 01. 2012 г.

 
Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
С § 10 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2012 г., обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г., са направени промени в Закона за здравното осигуряване. Промените засягат следните разпоредби:
 
  • чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което осигурителният доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 
 
  • чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срокът за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО - до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
 
  • чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 
 
  • чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени, тъй като според чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което освобождаването от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона не е необходимо;
 
  • създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г.Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
 
както и
вече са публикувани на Интернет страницата на НАП.
 
 
Освен посочените промени, в сила от 01. 01. 2012 г. е редактирана и разпоредбата на  § 19о от ПЗР на ЗЗО относно заплащането на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, като промяната влиза в сила от 16. 12. 2011 г.
 
Ще допълним, че с § 10 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., обнародван ДВ, бр. 100 от 20. 12. 2011 г. е редактирана разпоредбата на  § 19к от ПЗР на ЗЗО, като периодът за който здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО се удължава с още една година - до 31 декември 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар