четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г., са направени изменения на глава двадесет и седма „а”, регулираща осъществяването на административно сътрудничество между държавите - членки на Европейския съюз, в областта на събирането на вземания от данъци и такси, транспонираща Директива 2008/55/ЕО.
 
Промените са свързани с обостоятелството, че Директива 2008/55/ЕО се отменя и се въвежда нова Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, като нейните разпоредби следва да бъдат въведени в националното законодателство до 31 декември 2011 г. 
 
Със ЗИД ДОПК се транспонират разпоредбите на новата  директива в националното законодателство (§ 2б от ПЗР на ДОПК).
 
Освен посочените промени са променени и две разпоредби:
  • разпоредбата на чл. 114 от ДОПК (ал. 2 - редактирана и   ал. 3 – отменена) относноудължаването на срока за извършване на ревизия. Регламентира се, че ако срокът за извършване на ревизията се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца (а не с един, както бе досега) със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. Отменена ал. 3, според която когато през ревизирания период са извършени по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания или доставки с място на изпълнение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, срокът по чл. 114, ал. 1 от ДОПК е до 6 месеца, а срокът по чл. 114, ал. 2 от ДОПК ал. 2 е до два месеца. С преходна разпоредбла е уточено, че неприключените към датата на влизането в сила на този закон ревизионни производства по чл. 114, ал. 1 – 3, независимо от датата на започването им, се приключват по досегашния ред, но не по-късно от 5 месеца след влизането в сила на този закон (§ 23 от ПЗР на ЗИДДОПК).
 
  • разпоредбата на чл. 178 от ДОПК (ал. 5 редактирана и ал. 6 – нова) относно доброволно изпълнение на публичните задължения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар