четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2012

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), въведени със Закона за изменение и допълнение на закона (ЗИД ЗДДФЛ), обнародвани в ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г. са насочени към:
 • прецизиране на действащи разпоредби и
 • попълване на празноти в закона.
Конкретните промени са свързани с:
 
 • въвеждане на санкции за нарушение във връзка с издаването на документите по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7 от ЗДДФЛ, извършение от предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО - платец на доход (чл. 81а от ЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на разпоредбата на чл. 9 от ЗДДФЛ, с цел освобождаване от изискването за издаване на документи физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя (9, ал. 3 от ЗДДФЛ);
 
 • промени в разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за подаване годишна данъчна декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения (чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г.;
 
 • промени в реда на облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12, чл. 46, ал. 1, чл. 65, ал.1   от ЗДДФЛ);
 
 • облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев (чл. 48, ал. 8 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г. (§ 19 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на разпоредби, свързани с правото на ползване на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък при по-ранно подаване на годишната данъчна декларация (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път (53, ал. 4 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г. (§ 19 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • допълване на санкцията за неспазване на задължение за удържане ш внасяне на данък от платец на доход (чл. 81, ал. 2 от ЗДДФЛ);
 
 
 • въвеждане на преходни разпоредби относно третиране на субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), получени през 2011 г. или следващи години (§ 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на законовия реглемент относно правото на ползване на облекчението за лице с увреждане, след придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване (§ 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ);
 
 
Всички промени влизат в сила от 01.01.2012 г., с изключение на допълнението на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ, относно освобождаване от изискването за издаване на документи физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, което влиза в сила от 16. 12. 2012 г. (§ 21 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 99 от 16.12. 2011 г.).
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар