четвъртък, 29 декември 2011 г.

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01. 01. 2012 г.

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/279
Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
В бр. 99 на “Държавен вестник” от 16. 12. 2011 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).
 
Всички извършени с него промени влизат в сила от 01. 01. 2012 г. 
 
По-съществените от тях са свързани с открити несъответствия на разпоредби от ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС.
 
По - важните промени са свързани със:
  • случаите, при които данъчната основа на доставките на стоки не можеше да бъде по-ниска от основата при придобиването им или от тяхната себестойност- премахване на два от тях (чл. 27, ал.1 от ЗДДС);
  • изискването при сделка със стоки или услуги между свързани лица данъчната основа да бъде равна на тяхната пазарна цена – то не винаги следва да е налице (чл. 27, ал. 3 от ЗДДС);
  • облагане на услугите по настаняване със занижената ставка от 9 на сто (чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и § 1, т. 45 от ДР на ЗДДС);
  • доставките на обща туристическа услуга (ОТУ):  
-         доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа, прилаган за доставките на ОТУ (чл. 136, ал. 3 от ЗДДС);
-         понятието „турист” е заменено с „пътуващо лице” (§ 1 т. 37а от ДР на ЗДДС);
 
Със ЗИДЗДДС са направени и някои други промени, от които ще отбележим изричното задължение за подаване на справката-декларация за ДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в някой от тези регистри – дневник за покупките или за продажбите, са повече от пет; като в такива случаи не е нужно подаването на отчетните регистри на магнитен или оптичен носител (чл. 125, ал. 12 от ЗДДС).

Подаването по електронен път следва да става съгласно условията и по реда на ДОПК, т.е. с квалифициран електронен подпис. Досега упоменатото изискване важеше само тогава, когато регистрираното по ЗДДС лице имаше задължението за определен данъчен период да изготви и представи VIES-декларация. Поради липсата в ЗИДЗДДС на нарочно преходно правило, посоченото изискване следва да се приеме за валидно и по отношение подаването през януари 2012 г. на дневниците за покупки и продажби и справката-декларация за ДДС за декември 2011 г.
 
За да не създават затруднения на фирмите обаче от НАП предвиждат гратисен период от един месец за въвеждане на новото изискване. Това означава, че правилото ще важи за ДДС-декларациите за януари 2012 г., които се подават до 14 февруари 2012 г.  (Виж информацията на Интернет страницата на НАП.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар