четвъртък, 29 декември 2011 г.

Сделки с непререгистрирани дружества считано от 01.01.2012

Уважаеми клиенти, на 31.12.2011 изтича срокът за пререгистрация на търговските дружества и едноличните търговци в Търговския Регистър (http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1 ) . Въпреки няколкократно удължавания срок, към момента непререгистрирани са около 500 000 дружества. В тази връзка и след консултация с нашия адвокат, считано от 01.01.2012 НЯМАТЕ ПРАВО да извършвате търговска дейност с непререгистрирани дружества, като :

1.            Фактури получени от такива дружества ще се считат за нищожни;
2.            Няма да се признават за данъчни и счетоводни цели направените към такива дружества разходи;
3.            Няма да се признава правото на ДДС ( данъчен кредит) формиран от фактури, получени от непререгистрирани дружества ( регистрирани към 31.12.2011 по ЗДДС)

 В тази връзка съветвам всички да проверят контрагентите си за направена пререгистрация на следния адрес:

 


Имайте в предвид, че е възможно даден контрагент да е внесъл документи за пререгистрация, но поради натовареността на регистъра заявката все още да не е обработена. Очаква се до 31.01.2012 всички забавени заявки да бъдат обработени!

Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
 
Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. 
 
 
Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ЗДБРБ за 2012 г.) е обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г.  С него се:
 
 • утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 1,1 (§ 5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 180,0 млн.лв. (§ 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава минимален размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за  заемане от държавен служител по Закона за държавния служител - 335 лв.от 1 януари 2012 г. (§ 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" -  376 лв. от 1 януари 2012 г. (§ 9 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
 • утвърждава във връзка със Закона за семейни помощи за деца (§ 10, ал. 1-10 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.);
- средномесечен доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 350лв.
- размер на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от посочения размер.
- размер на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за децаза 2012 г. - 150 лв.
- размер на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.;
- размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. – 100 лв.;
- размер на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 100 лв.;
- размер на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 1200 лв. за всяко дете;
- размер на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. -2880 лв.;
- размер на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. - 189 лв.;
 
С § 19 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. се регламентира, че:
 • държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер на 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет (ал. 1);
 • за имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер на 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие (ал. 2);
 • алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем (ал. 3);
 • държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения. (ал. 4);
 • сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие (ал. 5);
 • сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество (ал. 6).

Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01. 01. 2012 г.

 
Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
С § 10 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2012 г., обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г., са направени промени в Закона за здравното осигуряване. Промените засягат следните разпоредби:
 
 • чл. 40, ал. 1, т. 2а от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което осигурителният доход на морските лица за здравното осигуряване се уеднаквява с дохода, върху който тези лица се осигуряват за ДОО; 
 
 • чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗЗО – разпоредбата се изменя, в резултат на което срокът за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение се уеднаквява със срока за внасяне на осигурителните вноски за ДОО - до 10-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
 
 • чл. 40, ал. 3, т. 10 от ЗЗО – прецизиране на разпоредбата с оглед синхронизиране със съответните разпоредби от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 
 
 • чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО – думите включително тези с двойно гражданство са заличени, тъй като според чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно на територията на Република България са извън кръга на задължително осигурените в НЗОК лица, поради което освобождаването от заплащане на здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40а от закона не е необходимо;
 
 • създаден  е нов § 19п в ПЗР на ЗЗО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба лицата по чл. 40а от закона, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление, могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г.Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната. Подаването на заявлението и декларацията е уредено в ал. 2 от разпоредбата. Заявлението и декларацията се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
 
както и
вече са публикувани на Интернет страницата на НАП.
 
 
Освен посочените промени, в сила от 01. 01. 2012 г. е редактирана и разпоредбата на  § 19о от ПЗР на ЗЗО относно заплащането на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, като промяната влиза в сила от 16. 12. 2011 г.
 
Ще допълним, че с § 10 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., обнародван ДВ, бр. 100 от 20. 12. 2011 г. е редактирана разпоредбата на  § 19к от ПЗР на ЗЗО, като периодът за който здравноосигурителните вноски върху възнагражденията по § 22о, т. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване се дължат по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО се удължава с още една година - до 31 декември 2012 г.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), обнародван ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г., са направени изменения на глава двадесет и седма „а”, регулираща осъществяването на административно сътрудничество между държавите - членки на Европейския съюз, в областта на събирането на вземания от данъци и такси, транспонираща Директива 2008/55/ЕО.
 
Промените са свързани с обостоятелството, че Директива 2008/55/ЕО се отменя и се въвежда нова Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки, като нейните разпоредби следва да бъдат въведени в националното законодателство до 31 декември 2011 г. 
 
Със ЗИД ДОПК се транспонират разпоредбите на новата  директива в националното законодателство (§ 2б от ПЗР на ДОПК).
 
Освен посочените промени са променени и две разпоредби:
 • разпоредбата на чл. 114 от ДОПК (ал. 2 - редактирана и   ал. 3 – отменена) относноудължаването на срока за извършване на ревизия. Регламентира се, че ако срокът за извършване на ревизията се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до два месеца (а не с един, както бе досега) със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията. Отменена ал. 3, според която когато през ревизирания период са извършени по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания или доставки с място на изпълнение на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, срокът по чл. 114, ал. 1 от ДОПК е до 6 месеца, а срокът по чл. 114, ал. 2 от ДОПК ал. 2 е до два месеца. С преходна разпоредбла е уточено, че неприключените към датата на влизането в сила на този закон ревизионни производства по чл. 114, ал. 1 – 3, независимо от датата на започването им, се приключват по досегашния ред, но не по-късно от 5 месеца след влизането в сила на този закон (§ 23 от ПЗР на ЗИДДОПК).
 
 • разпоредбата на чл. 178 от ДОПК (ал. 5 редактирана и ал. 6 – нова) относно доброволно изпълнение на публичните задължения.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2012 г.

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
С § 20 от ПЗР на ЗИД ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г.) са направени и единствените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01. 01. 2012 г.,свързани със синхронизиране на нормите, изискващи подаване на годишeн отчет за дейността, вместо годишен финансов отчет (чл. 158, чл. 160, ал. 3, чл. 162, ал. 6, чл. 276 от ЗКПО).
 
Направена е и редакционна поправка в чл. 31, ал. 2 от ЗКПО, свързан със закриването на Център „Фонд за трансплантация“. 
 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2012

Благодарение на http://www.tita.bg/
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2012 г.
 
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), въведени със Закона за изменение и допълнение на закона (ЗИД ЗДДФЛ), обнародвани в ДВ, бр. 99 от 16. 12. 2011 г. са насочени към:
 • прецизиране на действащи разпоредби и
 • попълване на празноти в закона.
Конкретните промени са свързани с:
 
 • въвеждане на санкции за нарушение във връзка с издаването на документите по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7 от ЗДДФЛ, извършение от предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО - платец на доход (чл. 81а от ЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на разпоредбата на чл. 9 от ЗДДФЛ, с цел освобождаване от изискването за издаване на документи физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя (9, ал. 3 от ЗДДФЛ);
 
 • промени в разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за подаване годишна данъчна декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения (чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г.;
 
 • промени в реда на облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12, чл. 46, ал. 1, чл. 65, ал.1   от ЗДДФЛ);
 
 • облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев (чл. 48, ал. 8 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г. (§ 19 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на разпоредби, свързани с правото на ползване на отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък при по-ранно подаване на годишната данъчна декларация (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път (53, ал. 4 от ЗДДФЛ). Промяната се прилага и при облагане на доходите за 2011 г. (§ 19 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • допълване на санкцията за неспазване на задължение за удържане ш внасяне на данък от платец на доход (чл. 81, ал. 2 от ЗДДФЛ);
 
 
 • въвеждане на преходни разпоредби относно третиране на субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), получени през 2011 г. или следващи години (§ 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ);
 
 • прецизиране на законовия реглемент относно правото на ползване на облекчението за лице с увреждане, след придобиване на право на пенсия по смисъла на чл. 68 от Кодекса за социалното осигуряване (§ 10а, ал. 3 от ПЗР на ЗДДФЛ);
 
 
Всички промени влизат в сила от 01.01.2012 г., с изключение на допълнението на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ, относно освобождаване от изискването за издаване на документи физическите лица, получаващи доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, което влиза в сила от 16. 12. 2012 г. (§ 21 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 99 от 16.12. 2011 г.).