понеделник, 28 ноември 2011 г.

Стажът за клас може да е от различни длъжности във фирмата

Благодарение на : http://www.trud.bg/
Въпрос: Може ли работодателят да ми отнеме правото да получавам допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж, като ме преназначи на друга длъжност в същата фирма?
Г. К., Пловдив
Преназначаването на друга длъжност не води до намаляване на получаваното допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Когато се определя този вид заплащане, работата на различни длъжности в същото предприятие се брои за стаж. За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Правото на получаване на добавката възниква при придобит стаж и професионален опит не по-малък от една година.
Времето, признато за стаж по Кодекса на труда, през което служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т. ч. на различни работни места и длъжности, се зачита за придобит трудов стаж и професионален опит, когато се преценяват класовете. При определяне на размера на допълнителното възнаграждение за придобит стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. В този смисъл за стаж се брои и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени. Стаж и опит за класове се зачитат и в други случаи, посочени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение. При непълно работно време класове се плащат по всеки отделен трудов договор до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
Размерът на допълнителното възнаграждение се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
Справка: чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Няма коментари:

Публикуване на коментар