четвъртък, 1 септември 2011 г.

Данъчно-осигурителен календар за м.09-2011

Закон за ДДС

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.14.09.2011
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.14.09.2011

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2010 г.30.09.2011

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания.30.09.2011
 • Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.30.09.2011

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.15.09.2011
 • Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15.09.2011
 • Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.09.2011
 • Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец август.15.09.2011
 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. 20.09.2011
 • Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.30.09.2011
 • Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец август.30.09.2011

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Август 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.30.09.2011
 • Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2011 г.30.09.2011

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2011 г.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август15.09.2011
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август15.09.2011

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 • Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР; - съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат. 10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Подаване от НОИ на: - декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и - декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Август 2011 г. 20.09.2011
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2011 г.20.09.2011
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Август 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).30.09.2011
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.30.09.2011

Закон за данък върху застрахователните премии

 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.30.09.2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар