понеделник, 26 септември 2011 г.

Предизвестието тече и по време на отпуск

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1044988
ВЪПРОС: Подадох предизвестие за напускане на работа, но междувременно ми разрешиха да ползвам платения си годишен отпуск. Удължава ли се срока на предизвестието с дните на разрешения отпуск?
Мария Герасимова, София
ОТГОВОР: Срокът на предизвестието действително не се удължава, ако по време на отправено предизвестие от работника (служителя) му бъде разрешен отпуск за временна нетрудоспособност или платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът при срочен трудов договор е три месеца, но не повече от остатъка от срока на трудовия договор.
Според КТ срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Със съгласието на работодателя то може да се оттегли и до изтичане на неговия срок.
Законът установява само срока на предизвестието при прекратяване на трудовия договор и откога започва да тече. Законовите разпоредби не предвиждат този срок да спира да тече по време на разрешения платен годишен отпуск. Това важи и за издадените болнични листове за временна неработоспособност по време на предизвестието. Трябва да се има предвид, че ползването на платен годишен отпуск става с писмено разрешение на работодателя. При напускане на работа с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието.
Справка: чл. 173, ал. 1, чл. 326 и чл. 335, ал. 2 от Кодекса на труда

четвъртък, 22 септември 2011 г.

Неплатеният отпуск за гледане на дете е трудов стаж

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=301976
ВЪПРОС: Ползвам неплатен отпуск за детето, което е на 3 години. Отпускът ми изтича в края на месеца и след това ще напусна. Имам ли право на обезщетение за неизползван отпуск за тези 6 месеца неплатен отпуск за гледане на дете? Т. Иванова, гр. Шумен
ОТГОВОР: При напускането ще имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и за времето, през което сте била в неплатен отпуск за гледане на детето.
След използването на отпуска за гледане на дете до навършване на 2-годишната му възраст всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.
Отпускът се ползва след писмено уведомление на работодателя най-малко 10 работни дни предварително. Той може да се вземе наведнъж или на части, но за не по-малко от 5 работни дни.
Времето, през което се ползва отпускът, се зачита за трудов стаж. За това време работникът или служителят има право на платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовото му правоотношение той има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
Времето на неплатения отпуск за отглеждане на дете се признава и за осигурителен стаж.
Справка: чл.167а и чл. 224 от Кодекса на труда и чл. 9, ал. 2 т.1 от Кодекса за социално осигуряване

четвъртък, 15 септември 2011 г.

Продажба на УПИ и определяне на данъчна основа по ЗДДС

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.82

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………….. с вх.№ …….. от 20.01.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 02.10.2007г. На 15.10.2007г. е запупен парцел -УПИ на цена без включен ДДС – 351 732,59 лв. и начислен ДДС в размер на 70 333 лв., която сума е ползвана като данъчен кредит. Имотът е закупен с инвестиционни намерения. Нуждата от парични средства води до продажба на този имот, но цените на имотите са ниски и пазарната цена на този имот е около 100 000 лв. Такава е цената и според лицензиран оценител.
Поставен е въпрос за дължимия ДДС при продажба на този имот при цена 100 000 лв. без включен ДДС.
Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
Следва да се има предвид, че в чл.27 на ЗДДС са разписани особени случаи за определяне на данъчната основа.
Данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 1, т.2 от ЗДДС при доставката урегулиран поземлен имот, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови. По силата на тази норма данъчната основа на тази доставка не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на УПИ.
Предвид гореизложеното, независимо от договорената по-ниска продажна цена за УПИ, предвид специфичните ограничения на чл.27, ал.1, т.2 от ЗДДС, данъчната основа при тази доставка не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването/себестойността на имота - УПИ.
При доставка на имота – УПИ на свързано лице, чл. 27, ал. 3 от ЗДДС следва да се прилага във връзка с ал. 1. Данъчната основа в тези случаи е пазарната цена, но не по-ниска от цената на придобиване или себестойността на стоката, предмет на доставката.

сряда, 14 септември 2011 г.

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на авансово получени суми във връзка с доставка на стоки за трети страни

3_1756/08.04.2008г.

ЗДДС, чл. 37, ал.3
ППЗДДС, чл. 39

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на авансово получени суми във връзка с доставка на стоки за трети страни

Според изложеното в запитването дружеството осъществява доставки на машини и оборудване за Русия и страните от ОНД. Изработката на машините е с времетраене от 7-8 месеца. През този период се получават авансови плащания за тези доставки. На основание чл. 37, ал. 3 от ЗДДС не следва да се начислява ДДС за тези авансови плащания, което е в противоречие на чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДДС. Поставя се въпроса как следва да процедирате при наличието на това противоречие в нормативната уредба?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.16 от 20.02.2007 г./ по зададения въпрос изразяваме следното становище:
С измененията и допълненията на разпоредбата на чл. 37 от ЗДДС, в сила от 19.12.2007г. се променя режима за облагане на авансовите плащания, свързани с доставки, облагаеми с нулева данъчна ставка по реда на глава трета от с.з. Новите разпоредби отменят задължението за начисляване на ДДС при авансови плащания за доставки, облагаеми с нулева данъчна ставка, в случаите, при които до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, доставчикът не се снабди с необходимите документи, изисквани от закона.
Според действащата до 19.12.2007г. разпоредба на чл. 37 от ЗДДС, ако до изтичането на този срок доставчикът не се снабди с документите, посочени в чл. 21 - чл.39 от ППЗДДС, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата, даващи му право да приложи нулева данъчна ставка, той е задължен да начисли данък с протокол и за получени авансови плащания за тази доставка. Редът и начинът за начисляване на данък е уреден в чл.39 от ППЗДДС, която разпоредба не е променена в действащата към настоящия момент редакция на ППЗДДС.
Съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, се прилага по-високия по степен акт.
Принципът за прилагане на нормативния акт от по-висока степен е основен принцип и в Административно процесуалния кодекс, формулиран чрез разпоредбата на чл.5 от същия.
Очевидно в настоящия случай е налице противоречие на разпоредба от ППЗДДС /чл. 39/ и разпоредба на ЗДДС /чл. 37/, касаещи облагането на получени авансови плащания във връзка с доставки, облагаеми с нулева ставка по реда на глава трета от с.з.
Предвид гореизложеното, за получаваните от дружеството авансови плащания във връзка с доставка на машини и оборудване за трети страни ще намери приложение разпоредбата на чл. 37, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г.

неделя, 11 септември 2011 г.

Обсъжда се троен скок на прага за ДДС

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1034846
Прагът за регистрация по ДДС на фирмите в България може да скочи тройно, за да се ограничат злоупотребите.
Финансовият министър Симеон Дянков, шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова и директорът на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов са обсъдили въпроса и ще искат позволение от Европейската комисия да се увеличи оборота, който води до задължителна регистрация по ДДС, от сегашните 50 хил. на 100 000 или дори 150 000 лева. Това съобщи Красимир Стефанов в интервю за “Труд”.
Сегашният праг е твърде нисък, а ако бъде увеличен, ще се отсеят сравнително дребните играчи. По-високият праг означава по-малко дружества в системата, които да се изкушават от злоупотреби и точене на държавната хазна, обясни Стефанов. Почти навсякъде в Европа минималният оборот за регистрация е по-висок, отколкото у нас, каза още шефът на данъчните.
Около 10% от фирмите, регистрирани по ДДС, са “мъртви души”, коментираха пред “Труд” данъчни служители. Те твърдят, че има български предприятия, които в продължение на няколко години поддържат оборот от 45 000-49 000 лева, за да избегнат задължителната регистрация.
По данни на експерти от НАП малко над 200 000 фирми у нас са регистрирани по ДДС.
В началото на тази година за втори път беше отменена и задължителната регистрация на търговците с цигари, която действаше около година. Мотивът на депутатите за отмяната беше, че така ще се спасят от фалит хиляди дребни търговци.
Регистрацията по ДДС е свързана с допълнителни разходи за фирмите заради обработката на документи и двустранното счетоводно обслужване. Те са длъжни да поддържат дневници за продажбите и покупките по ДДС.
От началото на 2003 г. прагът за задължителната регистрация беше намален от 75 000 на 50 000 лева. Тогава мотивите на кабинета “Сакскобургготски” бяха, че така дребните производители ще могат да ползват данъчен кредит от бюджета.
Вдигането на прага за регистрация по ДДС до 150 хил. лева не е единствената законодателна промяна, която се подготвя в момента. Другата идея е да се въведе т. нар. обратно начисляване на ДДС в строителството, в търговията с горива и при сделките със селскостопанска продукция, обяви Красимир Стефанов. Това всъщност означава, че в тези браншове данъкът ще се начислява не от доставчика в сделката, а от купувача. Такава практика е въведена при търговията с метали и скрап и там са решени проблемите с ДДС измамите, трупани в продължение на години, каза Стефанов. Той даде пример с Румъния, където чрез този метод са пресечени много злоупотреби в селското стопанство.

НАП предлага разсрочването на данъчни задължения да се облекчи

http://www.dnevnik.bg/
Националната агенция за приходите предлага да се облекчат процедурите по разсрочване на данъчни и осигурителни задължения. Това е една от идеите за промени в Данъчно осигурителния кодекс, които вече са изпратени в Министерството на финансите за обсъждане и с които "Дневник" разполага. От НАП потвърдиха за такава идея, но отказаха повече коментари.

В момента в законодателството съществуват възможности за разсрочване на данъчни и осигурителни задължения. Според данъчните има много фирми с отлично данъчно досие, които не са нарушавали законите, но днес изпитват финансови затруднения и подобно облекчаване може да подобри ликвидността им.

Експерти от НАП обясниха, че заложените в момента критерии правят невъзможно разсрочването за тези фирми. Условията в момента включват изпълнение на критерии по коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност за две години назад, както и ред други изисквания.

Освен това разсрочване в момента може да се прави само от директорите на териториални дирекции, изпълнителният директор на НАП и финансовия министър в зависимост от размера им. Идеята е именно тези изисквания да бъдат облекчени. Освен за фирми идеята е това да обхваща и самоосигуряващи се лица.

От Министерството на финансите, което има думата дали това да се предложи на Министерския съвет за одобрение и след това да се гласува в парламента, вчера отказаха коментар, но високопоставен източник от ведомството заяви, че подобна идея би минала трудно по няколко причини - това трудно ще бъде одобрено от Брюксел, облекченото разсрочване може да затрудни изпълнението на бюджета и не на последно място може да създаде предпоставки за субективизъм и корупция на кои фирми да се позволи разсрочване и на кои не.

Против идеята и с подобни мотиви се изказаха депутатите от ГЕРБ Менда Стоянова и Димитър Главчев, които са съответно председател и заместник-председател на бюджетната комисия към парламента. "Разсрочването е вид държавна помощ и сега разписаните текстове са максималното, което позволява Европейската комисия.

Дори и да искаме допълнително облекчаване на режима, ще трябва да се разреши от Брюксел. Не е ясно и кое точно ще се разсрочва - ДДС, което само се събира от фирмите, или корпоративният данък, който и без това се разпределя на месечни вноски. Ако се разсрочат осигурителните вноски, не е ясно откъде ще се плащат пенсиите", коментира Стоянова.

петък, 9 септември 2011 г.

При уволнение срещу обезщетение се полагат пари за безработица

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1030847
Приех да ме освободят срещу 4 заплати обезщетение, но се притеснявам дали в такъв случай ще мога да получавам обезщетение за безработица и за какъв период, пита наш читател. Той пояснява, че работи от 8 години в предприятието.
В описания случай е налице прекратяване на трудовото правоотношение срещу обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда. Читателят следва да получава обезщетение за безработица 8 месеца.
Работодателят може да предложи на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение от поне 4 брутни заплати. Работникът има 7-дневен срок, за да реши дали приема.
Срокът за регистрация е 7 работни дни
Обезщетението за безработица се изплаща от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3-месечен срок от тази дата и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок до 7 работни дни от уволнението.
Обезщетенията за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат за определен период, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж.
За 3 години стаж обезщетение се взема 4 месеца
Ако лицето има до 3 години осигурителен стаж като осигурено за безработица, то получава обезщетението в продължение на 4 месеца; при стаж от 3 до 5 години се полага обезщетение за срок от 6 месеца. Когато стажът е от 5 до 10 години, обезщетението се дава 8 месеца.
Стаж от 10 до 15 години дава право на 9 месеца обезщетение за безработица. Ако стажът е от 15 до 20 години, полага се обезщетение за срок от 10 месеца. При стаж от 20 до 25 години се плаща 11 месеца, а ако стажът е над 25 години, обезщетение се получава 12 месеца.
Дневният размер на обезщетението е 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. То не може да бъде по-малко от 7,20 лв. на ден съгласно чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие или поради виновното им поведение на изчерпателно посочени в закона основания, получават минималния размер на обезщетението за безработица за срок 4 месеца.
Прекратяването на трудовия договор срещу обезщетение по чл. 331 от КТ обаче не е сред тези основания, така че парите за безработица в този случай се дължат в пълен размер и за целия срок, за който се полагат според стажа.
В този смисъл са разпоредбите на чл. 54а - чл. 54е от Кодекса за социално осигуряване

вторник, 6 септември 2011 г.

126 години от Съединението на България -Честит празник на всички българи!

България отбелязва 126-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Център на тържествата е Пловдив, където на този ден през 1885-а година войски начело с Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики влизат в града, завземат конака и арестуват губернатора Гаврил Кръстевич. Румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България.

четвъртък, 1 септември 2011 г.

Данъчно-осигурителен календар за м.09-2011

Закон за ДДС

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.14.09.2011
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.14.09.2011

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2010 г.30.09.2011

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания.30.09.2011
 • Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.30.09.2011

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.15.09.2011
 • Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15.09.2011
 • Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.09.2011
 • Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец август.15.09.2011
 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. 20.09.2011
 • Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.30.09.2011
 • Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец август.30.09.2011

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Август 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.30.09.2011
 • Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Август 2011 г.30.09.2011

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2011 г.10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август15.09.2011
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август15.09.2011

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 • Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Внасяне на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР; - съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат. 10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).10.09.2011следващ работен ден: 12.09.2011
 • Подаване от НОИ на: - декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и - декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Август 2011 г. 20.09.2011
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2011 г.20.09.2011
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Август 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).30.09.2011
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2011 г. задължителни осигурителни вноски.30.09.2011

Закон за данък върху застрахователните премии

 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.30.09.2011

Минималната работна заплата от днес 01.09.2011 е 270 лв.

http://www.investor.bg/news/article/122339/332.html
От днес минималната работна заплата се повишава от 240 на 270 лева. Увеличават се и т. нар. вдовишки добавки до 26,5% от пенсията на починалия съпруг(а).
Необходимите законови промени за увеличенията бяха приети от Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите.
Очаква се до края на октомври т. г. да бъдат подготвени изменения в текстовете на няколко закона, с които да се намали броят на обвързаните с минималната работна заплата такси.
Полемиката за увеличаването на минималното възнаграждение в страната се поведе още от края на миналата година. Стигна се и до спор между министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и финансовия министър Симеон Дянков. Първият настояваше за увеличението на минималната заплата от 1 юли т. г., а вторият беше категоричен, че бюджетът не разполага с достатъчно средства за това.

В крайна сметка властта се отказа от плановете си за замразяването на доходите до края на 2011 г. с мотива, че се е увеличила производителността на труда. При 270 лв. заплата, след като бъдат начислени удръжките за данъци, здравни и социални осигуровки, работещите вече ще получават 211 лева, каквато е официалната линия на бедността, приета от Министерския съвет. Известно е, че нейните стойности стоят непроменени на това ниво от 2010 г. Досега хората с минимални заплати получаваха чисто 188 лв.
Работодатели и синдикати за минималната заплата
От работодателските организации само Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) подкрепи едноличното решение на правителството да увеличи минималната работна заплата, след като социалните партньори така и не стигнаха до окончателно споразумение на проведените няколко заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Останалите национално представени работодателски организации настояваха увеличението на минималното възнаграждение да стане съобразно възможностите на бюджета от началото на 2012 г.
Синдикатите пък бяха за увеличение на минималната заплата още от началото на второто полугодие, като искаха размерът й да достигне 290 лева. Те продължават да настояват минималното възнаграждение да стане 290 лева от 1 януари догодина. Аргументът за увеличението е прагът на бедността, който, ако се изчисли коректно, би бил 230 лева, обясни Пламен Димитров от КНСБ.
Димитров настоява, че правителството трябва да промени подоходната си политика по отношение на минималните заплати и възнагражденията в бюджетния сектор. От синдикалната организация искат още минималната заплата да бъде необлагаема.
Социалните плащания
Неизяснен все още остава въпросът как ще растат социалните и други плащания, които са обвързани с минималната работна заплата. Засега е ясно, че обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст остава 240 лева, тъй като няма достатъчно средства в бюджета то да бъде увеличено.
Предстои дискусията за „отвързването“ от минималната заплата на размера за таксата за преглед при личния лекар.
Свързани с минималната заплата са още помощите за майките студентки, възнагражденията на работещите по програми за насърчаване на заетостта, възнагражденията на безработните съпруги на военни, обезщетенията на съпругите на военнослужещи, които са напуснали работа, за да последват съпрузите си в друго населено място, обезщетението за дете с трайни увреждания, стипендиите за даровити деца и други.
Според финансовия министър Симеон Дянков общо 54 плащания са обвързани с размера на минималната заплата. Сред тях е и субсидията за партиите, за чието изчисляване също се дискутира да бъде „отвързано“ от минималното възнаграждение.