събота, 6 август 2011 г.

Уволнението се оспорва в двумесечен срок

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=989226
ВЪПРОС: Уволниха ме под претекст, че е намалял обемът на работа във фирмата, което съвсем не е така. Научих, че на мое място са наети двама по-ниско квалифицирани служители. Искам да заведа дело за неправомерно уволнение. Какво да предприема и колко ще ми струва? К. С., София
ОТГОВОР: Щом преценявате, че обемът на работа в предприятието реално не е намалял и сте уволнени неправилно, следва да подадете искова молба до районния съд. Можете да искате от съда да отмени уволнението като незаконно и да ви възстанови на старата длъжност. Имате право да искате и обезщетение за времето, през което сте останали без работа поради незаконното уволнение за срок до 6 месеца. Важно е да имате предвид, че срокът за обжалване на уволнението е двумесечен и тече от датата на прекратяване на трудовия договор.
Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, т. е. не се заплащат държавни такси и разноски по делото, освен за адвокатско възнаграждение.
Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната работа; поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи, и обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението.
Обезщетението, което плаща работодателят при незаконно уволнение, е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
А когато през това време е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.
Справка: чл. 225, чл. 344, чл. 358, ал. 1, т. 2, чл. 359, чл. 360 от Кодекса на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар