вторник, 2 август 2011 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти

На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на Интернет страницата на Министерство на финансите на 15. 07. 2011 г., предвиждаща по - ранно въвеждане на дистанционна връзка с НАП от сроковете, регламентирани в § 59, ал.1,  т. 1-3 от ПЗР на наредбата за лица, по отношение на които се констатира нарушение наредбата.
 
Има се предвид, нарушение изразяващо се:
  • в неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон),
  • нарушение на реда и начина на регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация на фискалните устройства или реда на отчитане на оборотите от извършените продажби.
За тези лица дистанционна връзка с НАП следва да се въведе в десетдневен срок от съставяне на акта за нарушение.
 
Предложено е наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 да влезе в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар