вторник, 28 юни 2011 г.

Закрила при уволнение на бременните

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=943020
ВЪПРОС: Сключен е срочен трудов договор за завършване на определена работа. Две седмици след сключването му служителката разбира, че е бременна и представя на работодателя документ, издаден от здравните органи. Не е уговорен срок за изпитване. Може ли при това положение служителката да бъде съкратена, или е защитена от закона? Е. Ц., София
ОТГОВОР: Бременна жена, която работи по трудов договор, не може да бъде уволнена поради съкращаване на щата, защото се ползва със специална закрила на закона. От друга страна, е важно да се има предвид, че закрилата не важи при срочен трудов договор, когато той се прекратява поради изтичане на срока, за който е сключен.
Срочният трудов договор, сключен до завършването на определената в него работа, се прекратява без предизвестие със завършването на работата, за която е сключен на специално основание. Законът приема, че още при сключване на договора страните по него са знаели с каква цел и за какъв срок е и затова в тези случаи закрила няма. Преди да бъде приключена работата, за която е сключен договорът, работодателят може да реши да го прекрати по общия ред. Това може да стане само ако са налице предпоставките на някое от законовите основания за прекратяване на трудовото правоотношение. В този случай, ако работничката (служителката) е бременна, тя се ползва със защита при съкращение. Тя може да бъде уволнена с предизвестие само на основание:
- пълна ликвидация на предприятието;
- при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
- когато заеманата от нея длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
Без предизвестие бременна жена може да бъде уволнена само когато бъде задържана за изпълнение на присъда и при дисциплинарно уволнение. Но второто може да стане само чрез и след предварително разрешение на инспекцията по труда.
Бременна или майка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само поради закриване на предприятието.
Справка: Чл. 68, ал. 1, т. 2, чл. 325, т. 4 и чл. 333, ал. 5 и ал. 6 от Кодекса на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар