петък, 17 юни 2011 г.

ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО И АМОРТИЗИРАНЕТО НА АКТИВИ ОТ ДАРЕНИЕ

Евгени Рангелов – магистър по финанси

    сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г.

Как следва да се отчете придобиването и амортизирането на активи, за които като източник на придобиването частично са използвани средства от дарение? Какво изисква ЗКПО в тези случаи?

    Действително в ЗКПО има изрични разпоредби в това отношение. За да ги поясним и да посочим счетоводните записвания, предлагаме следния пример.

    Пример: Търговско дружество придобива дълготраен материален актив за 20 000 лв. За придобиването му са вложени 8000 лева собствени средства и 12 000 лева финансиране от дарение. За актива е приета амортизационна норма 20%.

    Ще се съставят следните счетоводни записвания:

    - за получените суми като дарение с условие за придобиване на конкретния ДМА:

    Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 12 000

     Кт с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи 12 000

    - за придобиването на актива:

    Дт с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи 20 000

     Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 20 000

    - ежемесечно се начислява счетоводна амортизация:

    Дт с/ка 603 Разходи за амортизация

     Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА

    За пълния срок на амортизиране ще бъдат начислени счетоводно 20 000 лева амортизации, а годишно – по 4000 лева.

    Ежегодно ще се отчита приход от финансиране в размер на 60% от начислените счетоводно амор¬тизации - 2400 лв. (за целия срок - 12 000 лв.).

    Дт с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи

     Кт с/ка 705 Приходи от финансирания

     (ежегодно и общо се формира приход от финансиране за 60% от начислените счетоводно амортизации - толкова, колкото е процентът на финансиране в общата стойност на придобиването на ДМА 12 000:20 000 - 60%)

    Данъчно третиране по ЗКПО

    Ежегодно и общо се признава данъчна аморти¬зация само за частта от стойността на ДМА,

    придобита със собствени средства - 40% (8000 : 20 000 х 100 = 40%). Това е така, защото придо¬битият данъчен амортизируем актив с обща стой¬ност 20 000 лв. е включен в данъчния амортиза¬ционен план само за 8000 лева, т.е. с частта, при¬добита със собствени средства.

    При тези данни за пълния срок на амортизира¬не счетоводният финансов резултат ще се увелича¬ва при преобразуването му съгласно чл. 54 от ЗКПО със стойността на начислените счетоводно амортизации - 20 000 лева (годишно 4000 лева), а ще се намалява общо с 8000 лева (годишно с 1600 лв.), колкото е признатата данъчна амортизация.

    Ако вземем данните за целия срок, виждаме, че счетоводният финансов резултат се увеличава с начислените счетоводни амортизации 20 000 лв., а се намалява с данъчните 8000 лв., но в същото време се увеличава с финансирането от 12 000 лв. Явно има неравновесие. И за да се възстанови равновесието, трябва да се приложи разпоредбата на чл. 68 от ЗКПО. Тя изисква счетоводните при¬ходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с които е намалена историческата цена при опре¬деляне на данъчната амортизируема стойност, да не се признават за данъчни цели. В случая приходите, с които е намалена историческата цена (20 000 лв.), са 12 000 лв. (финансирането). Те са отчетени чрез сметка 705 в отчета за приходите и разходите. Именно тази сума трябва да се намали при преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 68 от ЗКПО.


Няма коментари:

Публикуване на коментар