петък, 24 юни 2011 г.

Удължен е срокът за свързване на касовите апарати с НАП до 31.03.2012

Промяната е в бр. 48/2011 на ДВ в Наредба Н-18 http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135540645

Срокът за всички фирми става 31.03.2012.

Преходни и заключителни разпоредби
„2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи
в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптеки и дрогерии съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона
за съхранение и търговия със зърно – в срок до
30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар