вторник, 14 юни 2011 г.

Нов образец на болничен лист от 01.07.2011

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че е утвърден нов образец на болничния лист, който е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път от органите на медицинската експертиза и за бъдеща електронна обработка. На настоящия етап няма промяна в реда и начина на издаването на болничния лист и в реда и начина за представянето му в ТП на НОИ. Старите образци на болничния лист са валидни до изчерпване на количествата им, но не по-късно от 31 декември 2011 г.
Съгласно изменението в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което влиза в сила от 01.07.2011 г., към всеки болничен лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец, съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парично обезщетение, като “гърба” на стария образец на болничния лист не се попълва.
Приложение № 15 е на хартиен носител и се прилага към всички болнични листове – първични и продължения, които се представят в ТП на НОИ след 30.06.2011 г., независимо от датата на издаването и периода, за който са издадени и независимо от това дали се представят за първи път или преди това са връщани от ТП на НОИ за корекции. Новият образец, приложение № 15, по същество е “гърба” на стария образец на болничния лист, разширен с някои реквизити, необходими за определяне на правото и изплащане на паричните обезщетения.
След 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не се придружени от приложение № 15.
Направено е допълнение и в описа на документите, приложение № 9 към чл. 11, ал.1 от наредбата, като в номенклатурата на приложенията към раздел І “Болнични листове ...............................броя; приложения .............броя” се добавя нов код 18 – “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”. В описа на документите в реквизита "в отпуск до..." се вписва последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали бланката на болничния лист е по стария или по новия образец. При връщане от ТП на НОИ на Приложение №15 за корекции винаги ще се връща и болничният лист, поради което Приложение №15 не може да бъде представяно самостоятелно, т.е то не може да се описва в раздел IА., а само в раздел I. на описа.
Образците на приложение № 9 и приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване може да разпечатите от сайта на Националния осигурителен институт:
http://www.nssi.bg/, като избирате последователно:
Нормативни актове
Нормативни актове по социалното осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Или избирате последователно:
Парични обезщетения и помощи
Парични обезщетения при болест, майчинство и трудоустрояване и помощи от ДОО
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
С кликване върху съответното приложение се зарежда макета на приложението, който може да разпечатите.
Подробни указания за попълването на Приложение № 9 и Приложение № 15 са публикувани на сайта на НОИ в рубриките "Парични обезщетения и помощи" и "Указания".

Няма коментари:

Публикуване на коментар