сряда, 29 юни 2011 г.

Минимална заплата 270 лв., вдигат се още 54 плащания

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=945911
Минималната заплата да стане 270 лв. от 1 септември при 240 лв. сега, реши правителството. Така чистият доход от нея ще се увеличи с около 24 лв. и ще е над 211 лв., колкото е официалният праг на бедност.
Повишението автоматично ще вдигне още около 54 плащания, свързани с минималната заплата. Таксата при посещение на личния лекар ще стане 2,70 лв., ден престой в болница ще е 5,40 лв. Месечната добавка за деца с увреждания ще е 189 лв., майчинските за отглеждане на дете до 2 годишна възраст - 270 лв., заплатата на приемните родители - 351 лв. Ще нарасне и държавната субсидия за политическите формации, стипендиите, различни такси и т. н.
До края на октомври ще бъдат готови предложенията за промени в данъчни, акцизни и социални закони, които ще позволят голяма част от обвързаностите с минималната заплата да отпаднат от идната година, каза вицепремиерът Симеон Дянков. Той обаче смята, че около 18 социални плащания, зависими от най-ниската заплата, трябва да останат свързани с нея. А да се "отвържат" парите за личния лекар, средствата за партиите и др.
За увеличението на минималната заплата ще са необходими над 15 млн. лв. допълнително. Половината от тези пари ще бъдат дадени на организации с делегирани бюджети, като повече от средствата ще отидат за средното образование и за Агенцията за социално подпомагане, където имало много работещи с минимални заплати.
Дянков обаче заяви, че общините няма да получат допълнително финансиране, за да изплатят повишението, тъй като не били направили необходимите съкращения.
"Оказа се, че в централната администрация има оптимизация от 13,5% през последните 2 г., докато в общините броят на чиновниците се вдига всяка година средно с 2%. Това означава, че имат пари да плащат повишението", каза вицепремиерът. Той съобщи още, че с бюджета за 2012 г. е възможно да има увеличение на детските добавки, на минималната пенсия и други социални плащания.

вторник, 28 юни 2011 г.

Закрила при уволнение на бременните

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=943020
ВЪПРОС: Сключен е срочен трудов договор за завършване на определена работа. Две седмици след сключването му служителката разбира, че е бременна и представя на работодателя документ, издаден от здравните органи. Не е уговорен срок за изпитване. Може ли при това положение служителката да бъде съкратена, или е защитена от закона? Е. Ц., София
ОТГОВОР: Бременна жена, която работи по трудов договор, не може да бъде уволнена поради съкращаване на щата, защото се ползва със специална закрила на закона. От друга страна, е важно да се има предвид, че закрилата не важи при срочен трудов договор, когато той се прекратява поради изтичане на срока, за който е сключен.
Срочният трудов договор, сключен до завършването на определената в него работа, се прекратява без предизвестие със завършването на работата, за която е сключен на специално основание. Законът приема, че още при сключване на договора страните по него са знаели с каква цел и за какъв срок е и затова в тези случаи закрила няма. Преди да бъде приключена работата, за която е сключен договорът, работодателят може да реши да го прекрати по общия ред. Това може да стане само ако са налице предпоставките на някое от законовите основания за прекратяване на трудовото правоотношение. В този случай, ако работничката (служителката) е бременна, тя се ползва със защита при съкращение. Тя може да бъде уволнена с предизвестие само на основание:
- пълна ликвидация на предприятието;
- при отказ да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
- когато заеманата от нея длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
Без предизвестие бременна жена може да бъде уволнена само когато бъде задържана за изпълнение на присъда и при дисциплинарно уволнение. Но второто може да стане само чрез и след предварително разрешение на инспекцията по труда.
Бременна или майка, която ползва отпуск поради бременност и раждане, може да бъде уволнена само поради закриване на предприятието.
Справка: Чл. 68, ал. 1, т. 2, чл. 325, т. 4 и чл. 333, ал. 5 и ал. 6 от Кодекса на труда.

петък, 24 юни 2011 г.

Удължен е срокът за свързване на касовите апарати с НАП до 31.03.2012

Промяната е в бр. 48/2011 на ДВ в Наредба Н-18 http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135540645

Срокът за всички фирми става 31.03.2012.

Преходни и заключителни разпоредби
„2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи
в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптеки и дрогерии съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона
за съхранение и търговия със зърно – в срок до
30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

събота, 18 юни 2011 г.

Свързването на касовите апарати с НАП се отлага с година

Срокът в наредбата, която задължава всички търговци, регистрирани по ДДС, да свържат касовите си апарати със системата на Националната агенция за приходите (НАП), се отлага с една година. Това е съобщил министърът на финансите Симеон Дянков по време на форум на ГЕРБ с предприемачи, цитиран от пресцентъра на партията и БТА.

Преди няколко дни приходната агенция предупреди, че през октомври ще започне да затваря обектите, ако не осигурят връзката.

По данни на финансовото ведомство близо 300 000 обекта все още не са изпълнили мярката и няма да успеят да го направят до края на септември, както предвижда наредбата. Целта на отлагането е малкия и среден бизнес да бъдат временно разтоварени от тази мярка в условията на финансово-икономическа криза, се казва в съобщението.

Представители на бизнеса от "Предприемачи ГЕРБ" са приветствали намерението на Симеон Дянков за отлагане на изискването.

"Наредбата има своите предимства за изсветляване на бизнеса, определено е положителна и ще окаже влияние върху събираемостта на данъците, но в момента бизнесът е притиснат от кризата и тази стъпка ще ни даде възможност да поемем глътка въздух, да се стабилизираме", коментират предприемачи от различните райони в страната, цитирани от пресцентъра на партията.

Отлагането на връзката между касовите апарати и НАП няма да важи единствено за аптеките. Фармацевтите остават задължени да свържат фискалните си апарати с компютърните системи на приходната администрация в определения срок. Симеон Дянков е обяснил, че задължението остава по изричното настояване на Асоциацията на българските аптеки.

петък, 17 юни 2011 г.

ОТЧИТАНЕ НА ПРИДОБИВАНЕТО И АМОРТИЗИРАНЕТО НА АКТИВИ ОТ ДАРЕНИЕ

Евгени Рангелов – магистър по финанси

    сп. „Експерт”, бр. 9/2010 г.

Как следва да се отчете придобиването и амортизирането на активи, за които като източник на придобиването частично са използвани средства от дарение? Какво изисква ЗКПО в тези случаи?

    Действително в ЗКПО има изрични разпоредби в това отношение. За да ги поясним и да посочим счетоводните записвания, предлагаме следния пример.

    Пример: Търговско дружество придобива дълготраен материален актив за 20 000 лв. За придобиването му са вложени 8000 лева собствени средства и 12 000 лева финансиране от дарение. За актива е приета амортизационна норма 20%.

    Ще се съставят следните счетоводни записвания:

    - за получените суми като дарение с условие за придобиване на конкретния ДМА:

    Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 12 000

     Кт с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи 12 000

    - за придобиването на актива:

    Дт с/ка от група 20 Дълготрайни материални активи 20 000

     Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 20 000

    - ежемесечно се начислява счетоводна амортизация:

    Дт с/ка 603 Разходи за амортизация

     Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА

    За пълния срок на амортизиране ще бъдат начислени счетоводно 20 000 лева амортизации, а годишно – по 4000 лева.

    Ежегодно ще се отчита приход от финансиране в размер на 60% от начислените счетоводно амор¬тизации - 2400 лв. (за целия срок - 12 000 лв.).

    Дт с/ка 753 Финансиране за дълготрайни активи

     Кт с/ка 705 Приходи от финансирания

     (ежегодно и общо се формира приход от финансиране за 60% от начислените счетоводно амортизации - толкова, колкото е процентът на финансиране в общата стойност на придобиването на ДМА 12 000:20 000 - 60%)

    Данъчно третиране по ЗКПО

    Ежегодно и общо се признава данъчна аморти¬зация само за частта от стойността на ДМА,

    придобита със собствени средства - 40% (8000 : 20 000 х 100 = 40%). Това е така, защото придо¬битият данъчен амортизируем актив с обща стой¬ност 20 000 лв. е включен в данъчния амортиза¬ционен план само за 8000 лева, т.е. с частта, при¬добита със собствени средства.

    При тези данни за пълния срок на амортизира¬не счетоводният финансов резултат ще се увелича¬ва при преобразуването му съгласно чл. 54 от ЗКПО със стойността на начислените счетоводно амортизации - 20 000 лева (годишно 4000 лева), а ще се намалява общо с 8000 лева (годишно с 1600 лв.), колкото е признатата данъчна амортизация.

    Ако вземем данните за целия срок, виждаме, че счетоводният финансов резултат се увеличава с начислените счетоводни амортизации 20 000 лв., а се намалява с данъчните 8000 лв., но в същото време се увеличава с финансирането от 12 000 лв. Явно има неравновесие. И за да се възстанови равновесието, трябва да се приложи разпоредбата на чл. 68 от ЗКПО. Тя изисква счетоводните при¬ходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с които е намалена историческата цена при опре¬деляне на данъчната амортизируема стойност, да не се признават за данъчни цели. В случая приходите, с които е намалена историческата цена (20 000 лв.), са 12 000 лв. (финансирането). Те са отчетени чрез сметка 705 в отчета за приходите и разходите. Именно тази сума трябва да се намали при преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 68 от ЗКПО.


вторник, 14 юни 2011 г.

Нов образец на болничен лист от 01.07.2011

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че е утвърден нов образец на болничния лист, който е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път от органите на медицинската експертиза и за бъдеща електронна обработка. На настоящия етап няма промяна в реда и начина на издаването на болничния лист и в реда и начина за представянето му в ТП на НОИ. Старите образци на болничния лист са валидни до изчерпване на количествата им, но не по-късно от 31 декември 2011 г.
Съгласно изменението в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което влиза в сила от 01.07.2011 г., към всеки болничен лист задължително се прилага декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец, съгласно приложение № 15 с попълнени данни относно правото на парично обезщетение, като “гърба” на стария образец на болничния лист не се попълва.
Приложение № 15 е на хартиен носител и се прилага към всички болнични листове – първични и продължения, които се представят в ТП на НОИ след 30.06.2011 г., независимо от датата на издаването и периода, за който са издадени и независимо от това дали се представят за първи път или преди това са връщани от ТП на НОИ за корекции. Новият образец, приложение № 15, по същество е “гърба” на стария образец на болничния лист, разширен с някои реквизити, необходими за определяне на правото и изплащане на паричните обезщетения.
След 30.06.2011 г. в ТП на НОИ няма да бъдат приемани болнични листове, които не се придружени от приложение № 15.
Направено е допълнение и в описа на документите, приложение № 9 към чл. 11, ал.1 от наредбата, като в номенклатурата на приложенията към раздел І “Болнични листове ...............................броя; приложения .............броя” се добавя нов код 18 – “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”. В описа на документите в реквизита "в отпуск до..." се вписва последният календарен ден от отпуска за временна неработоспособност или за бременност и раждане по болничния лист, независимо дали бланката на болничния лист е по стария или по новия образец. При връщане от ТП на НОИ на Приложение №15 за корекции винаги ще се връща и болничният лист, поради което Приложение №15 не може да бъде представяно самостоятелно, т.е то не може да се описва в раздел IА., а само в раздел I. на описа.
Образците на приложение № 9 и приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване може да разпечатите от сайта на Националния осигурителен институт:
http://www.nssi.bg/, като избирате последователно:
Нормативни актове
Нормативни актове по социалното осигуряване
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Или избирате последователно:
Парични обезщетения и помощи
Парични обезщетения при болест, майчинство и трудоустрояване и помощи от ДОО
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
С кликване върху съответното приложение се зарежда макета на приложението, който може да разпечатите.
Подробни указания за попълването на Приложение № 9 и Приложение № 15 са публикувани на сайта на НОИ в рубриките "Парични обезщетения и помощи" и "Указания".

Пускат нов болничен лист от 1 юли

От първи юли влиза в сила нов образец на болничните листове. Става въпрос за допълнително приложение, което задължително трябва да бъде попълнено, съобщи Нова телевизия.
Болничният ще бъде в две части - "лице" с медицинските подробности и "гръб" - списък с причините за временната неработоспособност. Задължителен е за всички осигурители и самоосигуряващи се.

Той е първообраз на бъдещия електронен болничен лист - структурата му е пригодена за получаване на медицинските детайли по интернет и е готов за електронна обработка.

Досегашните образци ще важат до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември т.г., а на този етап редът и начинът на издаване на болничния остават същите. Запазва се и схемата за представянето му в териториалните поделения на НОИ.

От 1 юли към всеки болничен задължително ще се прилага декларация от осигурителя или от самоосигуряващия се по образец с данни за правото на парично обезщетение. Така нареченото приложение 15 ще върви с всички болнични, независимо от датата на издаване и периода, за който важат, без значение дали се представят за първи път, или са връщани от НОИ за корекции. Без това приложение след 1 юли болнични няма да се приемат.

Подробни указания за попълването на приложение №15 са публикувани на сайта на НОИ.

В края на август м.г. от НОИ съобщиха, че до 1 година ще има и електронен болничен лист, който ще стига от личните лекари и болниците директно в института и обезщетенията ще се плащат още по-бързо, а текущият контрол ще е по-ефективен.

четвъртък, 9 юни 2011 г.

Затварят търговски обекти без касови апарати, свързани с НАП

185 000 компании, регистрирани по ДДС имат малко повече от 3 месеца, за да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите. До момента около 15 000 фирми, сред които над 3000 бензиностанции са изпълнили законовото изискване. Всеки  ДДС търговец, който извършва продажби след края на септември и фискалното му устройство няма дистанционна връзка със сървърите на НАП може да бъде глобен с до 10 000 лв. и едновременно с това обектът да бъде запечатан.
          
 От сервизните фирми, които модифицират касовите апарати или заменят старите модели с нови предупреждават, че с наближаване на крайния срок  времето за регистриране на устройствата все повече ще се увеличава поради   струпване на заявките. Сега средното време за инсталиране на едно устройство е само час и половина. Ако всички търговци изчакат крайния срок през септември, заявките им няма да могат да бъдат обработени. По данни на НАП 231 големи корпорации имат общо 49 000 касови апарата.  Останалите около 150 000 фискални устройства, на които предстои свързване принадлежат на близо 185 000 регистрирани по ДДС фирми и еднолични търговци.  До края на август тази година около 4500 фирми от фармацевтичния бранш предстои да изградят дистанционна връзка с приходното ведомство на своите около 10 000 фискални системи, припомнят още от НАП. Всички разходи по закупуване на нови касови апарати или модифициране на вече съществуващи се зачитат за разход за данъчни цели на търговците,  припомнят още от НАП.
        
Допълнителна информация за това кой модел касов апарат може да се преправи и в кои случаи се налага закупуването на ново устройство може да се намери в интернет сайта на приходната агенция в рубриката "Дистанционна връзка" или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.
       
 Според действащото в момента законодателство всички останали фирми, които нямат регистрация по ДДС трябва да изградят дистанционна връзка не по-късно от края на март 2012 г.
    
„Не искам да плаша никого, но ако един търговец реши да направи дистанционната връзка с НАП в края на септември, почти сигурно сервизните фирми няма да могат да се справят навреме и ще се стигне до запечатване на обекти. Това стана с около 400 бензиностанции в началото на годината”, каза по повод свързването на касовите апарати с НАП изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов.