сряда, 18 май 2011 г.

Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040София                                                     тел. 0700 18 700

      бул. “Дондуков” №52                                         факс 9859 3069
web:www.nap.bg; 700 18 700 Информационен център; е-mail: infocenter@nra.bg  

Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

5/18/2011,

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Това гласят последните промени в Закона за счетоводството, публикувани в Държавен вестник, бр.34 от 29. 04. 2011 г.
С промените в счетоводния закон за различните търговци се определят и различни срокове за публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Така за тези от тях, които са пререгистрирани преди 2011 г. важат следните срокове:
·        До 31 май 2011 г. – едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. подлежат на задължителен независим финансов одит;
·        До 30 юни 2011 г. - дружества с ограничена отговорност;
·        До 31 юли 2011 г. - всички други търговци по смисъла на Търговския закон.
Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за годините от 2007 г. до 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани през 2011 г., са:
·        До 30 юни 2011 г. – търговците, които са пререгистрирани от 1 януари до 31 май на 2011 г.
·        В тримесечен срок от датата на пререгистрацията – търговците, които са пререгистрирани от 1 юни до 31 декември 2011 г.
По отношение на едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., те трябва да публикуват тези годишни финансови отчети от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

Няма коментари:

Публикуване на коментар