петък, 27 май 2011 г.

До 30.09.2011 всички фирми регистрирани по ЗДДС, които имат касови апарати, трябва да ги свържат с НАП

С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1.01.2007 г , обнародвано в ДВ. бр.95/2009г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП). 
Изискването за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички както новозакупувани така и действащи ФУ и ИАСУТД. Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от задълженото лице мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия. Операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия.
Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по  регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път.  Това води до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ и ИАСУТД както за бизнеса, така и за НАП.
Още едно много голямо облекчение за бизнеса и НАП е регламентираната с това изменение възможност за съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН) за всички ФУ и ИАСУТД. Това води до сериозно съкращаване на разходите за консумативи - хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток.
Отчитайки мащабността на задачата, както и необходимото технологично време за разработка, изпитване, озаконяване, производство и разпространение на пазара на фискални устройства министърът на финансите е определил в § 59, ал.1 от ПЗР на наредбата различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. за три отделни групи лица:
2. регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т.1– в срок до 30 септември 2011 г.;
3.   всички други лица, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.
С оглед предотвратяване масовата смяна на всички действащи към момента фискални устройства се предвижда одобрените към днешна дата модели, към които е възможно свързване на данъчен терминал, да бъдат доработени в сьответствие с изискванията за дистанционна врьзка с НАП.
До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на посочените срокове, задължените лица прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
Актуална информация и отговори на най-често задаваните въпроси

Няма коментари:

Публикуване на коментар