петък, 27 май 2011 г.

До 30.09.2011 всички фирми регистрирани по ЗДДС, които имат касови апарати, трябва да ги свържат с НАП

С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1.01.2007 г , обнародвано в ДВ. бр.95/2009г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП). 
Изискването за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички както новозакупувани така и действащи ФУ и ИАСУТД. Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от задълженото лице мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия. Операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия.
Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по  регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път.  Това води до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ и ИАСУТД както за бизнеса, така и за НАП.
Още едно много голямо облекчение за бизнеса и НАП е регламентираната с това изменение възможност за съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН) за всички ФУ и ИАСУТД. Това води до сериозно съкращаване на разходите за консумативи - хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток.
Отчитайки мащабността на задачата, както и необходимото технологично време за разработка, изпитване, озаконяване, производство и разпространение на пазара на фискални устройства министърът на финансите е определил в § 59, ал.1 от ПЗР на наредбата различни срокове за осъществяване на дистанционна връзка в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. за три отделни групи лица:
2. регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т.1– в срок до 30 септември 2011 г.;
3.   всички други лица, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.
С оглед предотвратяване масовата смяна на всички действащи към момента фискални устройства се предвижда одобрените към днешна дата модели, към които е възможно свързване на данъчен терминал, да бъдат доработени в сьответствие с изискванията за дистанционна врьзка с НАП.
До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на посочените срокове, задължените лица прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
Актуална информация и отговори на най-често задаваните въпроси

четвъртък, 19 май 2011 г.

НАП проверява 240 заемодатели и получатели на заеми

Инспекторите на Националната агенция за приходите са започнали данъчни проверки на 240 граждани в цялата страна заради разминаване на данните за заемите в данъчните им декларации. Инспектираните са разделени на две групи - първата се състои от 120 души, които не са декларирали непогасен заем, а при предходни проверки и ревизии са оправдавали своите доходи с пари назаем от роднини и приятели. Втората категория проверявани се състои от други 120 граждани, които са посочили в данъчните си документи, че са получатели на заеми, но техните заемодатели не са декларирали подобен факт или има разлика между обявеното между далия и получилия заема.
Проверки се правят за да се установи укрит доход, оправдан с обявен в данъчната декларация заем. Освен облагането на недекларирани доходи проверките ще доведат и до глобяването на онези лица, които са пропуснали да посочат в данъчните си декларации получен или предоставен заем. Припомняме, че предвидената от закона санкция е 10% от необявената сума. В хода на проверките е възможно инспекторите да се насочат и към заемодатели на заемодателите, за да проучат произхода на средствата и дали сумите са надлежно декларирани, допълват още от приходното ведомство.
Представен през 2008 г. анализ на НАП показа, че според твърдения на ревизирани физически лица общият размер на отпуснатите заеми в страната за периода от 2001 до 2006 г. възлиза на поне 2,7 млрд. лв. Още тогава стана ясно, че огромна част от тези заеми са фиктивни и имат единствено предназначение да оправдават недекларирани доходи. В резултат на това през 2009 г. бяха приети законови промени, задължаващи физическите лица, които са получили или дали небанков заем, непогасената част от който е над 10 000 лв. да обявяват това в данъчната си декларация. Законът задължи и всички, които са дали или получили заем и остатъкът от него за последните 5 години надвишава 40 000 лв. също да декларират това  в данъчния формуляр. Именно разминаванията между тези данни са причината за проверките, които НАП започва.
 Данните от подадените до 2 май данъчни декларации сочат, че най-голямата отпусната сума от физическо лице под формата на заеми е 21 млн. лв. Най-големият получен заем през 2010 г. е за 13,3 млн. лв. показват данните от обработените данъчни формуляри.

сряда, 18 май 2011 г.

Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040София                                                     тел. 0700 18 700

      бул. “Дондуков” №52                                         факс 9859 3069
web:www.nap.bg; 700 18 700 Информационен център; е-mail: infocenter@nra.bg  

Финансовите отчети на ЕТ, които не подлежат на одит, вече не се публикуват в търговския регистър

5/18/2011,

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Това гласят последните промени в Закона за счетоводството, публикувани в Държавен вестник, бр.34 от 29. 04. 2011 г.
С промените в счетоводния закон за различните търговци се определят и различни срокове за публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Така за тези от тях, които са пререгистрирани преди 2011 г. важат следните срокове:
·        До 31 май 2011 г. – едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. подлежат на задължителен независим финансов одит;
·        До 30 юни 2011 г. - дружества с ограничена отговорност;
·        До 31 юли 2011 г. - всички други търговци по смисъла на Търговския закон.
Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за годините от 2007 г. до 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани през 2011 г., са:
·        До 30 юни 2011 г. – търговците, които са пререгистрирани от 1 януари до 31 май на 2011 г.
·        В тримесечен срок от датата на пререгистрацията – търговците, които са пререгистрирани от 1 юни до 31 декември 2011 г.
По отношение на едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., те трябва да публикуват тези годишни финансови отчети от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

вторник, 17 май 2011 г.

Промени при подаването на финансови отчети в ТР

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (обн. ДВ бр. 34 от 29 април 2011 година) са направени следните изменения относно режима на търговската регистрация и обявяването на годишните финансови отчети на търговците, както следва:
І. С § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър е изменена и допълнена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството. Предвидено е предприятията да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър, както следва:
а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година.
Допълнена е разпоредбата на ал. 8 на чл. 40 от Закона за счетоводството, като е предвидено, че задължения в ал. 1 до 7 не се прилагат за eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.
В тази връзка е и новата алинея 6 на § 9а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно която пререгистрираните през 2011 година еднолични търговци не заявяват и представят за обявяване в търговския регистър годишни финансови отчети за годините, за които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) – 03 май 2011 година.
ІІ. С § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗТР са направени изменения и допълнения в разпоредбите на Търговския закон, отнасящи се до: фирмата на търговеца (чл. 7); дружествения договор на дружествата с ограничена отговорност и устава на акционерните дружества (чл. 115, т. 4, чл. 119, чл. 174); представителната власт на органите на управление на акционерните дружества (чл. 235) и задълженията на ликвидаторите (чл. 268).
Изменението влиза в сила в тридневен срок от обнародването му в Държавен вестник (бр. 34 от 29 април 2011 година) – 03 май 2011 година.
ІІІ. Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър в останалата му част влиза в сила от 01 януари 2012 година, с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква „б”, и посочените по – горе § 13 и § 14, които влизат в сила от 03 май 2011 година.
Актуалните нормативни актове, посочени по-горе може да ползвате и от интернет страницата на Агенцията по вписванията в раздел „За Агенцията”, „Нормативна уредба”.

неделя, 8 май 2011 г.

Търговците на лекарства свързват касовите си апарати с НАП до края на август

10 000 касови апарати на вносители, производители и търговци с лекарства трябва да бъдат свързани с електронните системи на НАП до края на август 2011 г.  Това стана ясно на среща между вицепремиера Симеон Дянков, ръководството на НАП и представители на фармацевтичния бранш днес. По-късият срок от предвидения в действащата наредба е продиктуван от данъчните рискове, които съществуват в бранша, от нелоялната конкуренция и високия дял на сивия сектор в търговията с лекарствени средства. 
По инициатива на браншови организации в търговията с лекарства се обмисля и предложението да се въведе електронна система, която да следи не само отчитаните обороти на търговците, но и физическото движение и складовите наличности на медикаментите в оборот в страната. Идеята ще бъде дискутирана първо на експертно ниво, преди правителството да вземе отношение по реализирането й, стана ясно на среща. 
Към момента има около 8000 касови апарати с изградена дистанционна връзка с НАП, от които 3200 на бензиностанции. Все още обаче  за над 190 000 фискални устройства на регистрирани по ДДС компании предстои да създадат електронна връзка със сървърите на НАП. Представители на правителството и НАП ще провеждат срещи с фармацевтичния бранш на всеки 3 седмици, за да гарантират, че свързването на всички касови апарати в сектора ще се случи не по-късно от края на август.