вторник, 26 април 2011 г.

До 02.05.2011 подаваме годишните си декларации като физически лица

Как да попълним подоходната си декларация

Декларацията: и през 2011 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.             
Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.
Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна. 
Декларацията за доходите можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български  пощи" ще ви издаде входящ номер.
                      
Срокове: до 2 май  2011 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2010 г.  Данък се дължи върху доходите от:
.....трудови правоотношения;
…..стопанска дейност като едноличен търговец;
…..друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
.....наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
…..прехвърляне на права или имущество;
…..доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са  изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).
За всеки от посочените по-горе видове доход има специално подготвено приложение към данъчната декларация. Доходите, получени през 2010 г. се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през   2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто.
Ново е: Възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.
Освободени от задължението да подават данъчна декларация са само онези лица, които през 2010 г. са придобили само:
      1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;
2.  Необлагаеми доходи, и/или;
3. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
- доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
            
Декларация за 2010 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през годината.
       
Декларацията подават:
.....Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е длъжен да подаде декларация.
.....Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.
        
Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
                
Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация.
           
Плащане на данъка върху доходите: 
Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 2 май 2011 г.
       
При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането – в случая с данъка върху доходите това е 1.01.2010- 31.12.2010 г.; данни за декларацията ви – входящ номер (ако разполагате с него), дата. Важно е в платежното нареждане да впишете код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е  111213, а за данъка върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215. Освен тези данни трябва да впишете името на съответната структура на НАП в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.
     
        
Вижте още:
        
          
     
           
                   
          
    
      

Няма коментари:

Публикуване на коментар