петък, 29 април 2011 г.

До 2 май предприятията докладват пред НАП за платени доходи

2 май 2011 фирмите, които са изплатили доходи през 2010 г. на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да декларират пред НАП данни за изплатените суми. НАП сравнява тези данни с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или  данъчна ревизия.
В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване и др. В справката не се включват само:
 • Изплатените доходи от трудови правоотношения;
 • Доходите от задължително социално осигуряване, както и
 • Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи различни от изброените по-горе.
Повече информация за сроковете за подаване, както и помощ при попълване на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на информационния телефон на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор за цялата страна. До края на данъчната кампания колцентъра на приходната агенция ще работи с удължено работно време - всеки делничен ден от 8.00 до 18.30 ч.

сряда, 27 април 2011 г.

Указание относно третирането на доставки на услуги по реда на ЗДДС

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната    

изх.№ 20-00-117
дата:  21.04.2011 год.                       ДО
                                                                       ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” ГР………………

                                                   КОПИЕ:    ТД НА НАП ……………………   

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната    

Във връзка със запитвания относно данъчното третиране на доставка на услуги, извършена от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно лице, което има търговско представителство на територията на страната, на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчното третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникване на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където  получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Целта на разпоредбата е да се извърши данъчното облагане в страната, в която услугите се потребяват в действителност. По отношение на по-голяма част от услугите мястото на потребление е идентично с мястото, в което е установена независимата икономическа дейност на получателите, тъй като същите ползват услугите, които им се предоставят за целите на производство на стоки или предоставянето на услуги и стойността на получените услуги е включена в цената на стоките или услугите, които се предоставят на клиенти на този получател при последващи доставки. Следователно, като общо правило услугите, предоставени на данъчно задължено лице, се облагат с данък на мястото на установяване на независимата икономическа дейност на съответното лице. Независимо от това, ако услугите се предоставят в полза на постоянен обект на данъчно задължено лице, който се намира на място, различно от това, където е установена търговската дейност на това данъчно задължено лице, услугите се облагат на мястото, където се намира постоянният обект.
Предвид горецитираната разпоредба, за да бъде определено къде е мястото на изпълнение на съответните услуги, следва да се установи дали регистрираното на територията на страната търговско представителство на чуждестранно дружество е  “постоянния обект” по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДДС, в полза на който се доставят услугите. Съгласно § 1, т.10 от ДР на ЗДДС “постоянен обект” е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, ….., определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна”. Т.е. постоянният обект е обект, чрез който се извършва независима икономическа дейност.
 За дефинирането на понятието “постоянен обект” следва да се имат предвид конкретните факти за всеки отделен случай, както и практиката на съда на Европейските Общности (С 168/84; С 190/95; С 231/94; С 260/95), съгласно която под “постоянен обект” следва да се разбира “дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”. Аналогично, когато се определя един обект като постоянен от гледна точка на възможността същият да получи предоставените от доставчика услуги, следва се изследва обстоятелството дали обектът отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, като тези ресурси предоставят възможност за ползване на получените услуги. В този аспект, в случаите, при които е налице обект, който има постоянна наличност на човешки и технически ресурси и отговаря на изискванията за минимална степен на постоянност, ако същият реално потребява услугите, следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл. 21, ал.2, изречение второ от ЗДДС - услугите се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност и мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Преценката дали търговското представителство на едно чуждестранно дружество представлява постоянен обект на територията на страната следва да бъде направена въз основа на конкретните факти и обстоятелства.
Търговското представителство обичайно се характеризира с относителна продължителност на присъствие на територията на страната, както и с наличие на човешки и материални ресурси в постоянен план. В случай, че търговското представителство, въпреки законовата забрана (чл.24, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите), осъществява независима икономическа дейност на територията на страната, същото следва да се счита за постоянен обект по смисъла на § 1, т.10 от ДР на ЗДДС, чрез който представляваното от него дружество извършва независима икономическа дейност.
В случай, че търговското представителство не извършва независима икономическа дейност, същото не следва да се третира като намиращ се на територията на страната постоянен обект на чуждестранното дружество.

I. Място на изпълнение на доставките
1. Относно приложението на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, изр. първо
В случай, че търговското представителство не извършва независима икономическа дейност на територията на страната и предвид гореизложеното не представлява постоянен обект на територията на страната, получател на услугите, които не попадат в изрично предвидените от закона изключения, е чуждестранното дружество.

Възможно е също така търговското представителство да е постоянен обект по смисъла на закона, но предоставените услуги да са свързани пряко с независимата икономическа дейност не на търговското представителство, а на представляваното дружество. В тези случаи следва да се приеме, че получател е самото дружество, а не търговското представителство. Такива са например рекламни, маркетингови, правни, консултантски и инженерни  във връзка с цялостната търговска дейност, подготвяне и сключване на договори, и др. подобни – на които реален ползувател на услугата е чуждестранното дружество.
В тези случаи доставките са с място на изпълнение на територията на държавата, в която е установило независимата си икономическа дейност представляваното дружеството – чл. 21, ал. 2, изречение първо от ЗДДС.

2. Относно приложението на чл. 21, ал. 2, от ЗДДС, изр. второ
Ако с оглед изложеното по-горе търговското представителство е “постоянен обект” по смисъла на ЗДДС, същото би могло да бъде реален ползвател на определени видове услуги, като например - мобилни телекомуникационни и интернет услуги, предназначени за дейността на търговското представителство, счетоводни, правни и административни услуги относно персонала, назначен в търговското представителство, куриерските, пощенски, и други подобни услуги, както и услуги, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства, ползвани от търговското представителство, дългосрочно наемане на превозни средства. В тези случаи, горецитираните услуги, предоставени за нуждите на търговското представителство са с място на изпълнение на територията на страната.
Ако услугите, посочени по-горе в т.1 са предназначени за постоянния обект”, тъй като са свързани с независимата икономическа дейност, извършвана от търговското представителство,  мястото им на изпълнение ще бъде на територията на страната.

3. Изключения от общото правило за определяне на мястото на изпълнение на услугите
3.1. Относно  приложението на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС – услуги, свързани с недвижим имот, намиращ се  на територията на страната
Чл. 21, ал.4 от ЗДДС предвижда изключение от горецитираното правило. Съгласно т.1 на същия мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот.
За някои от услугите може да се приеме, че са свързани с недвижим имот, ползван от търговско представителство на територията на страната, независимо от собствеността на същия. Това са услугите по отдаване под наем на имот, ползван от дружеството и/или представителството, топлофикационните, и В и К – услуги, услугите, свързани с експлоатация на климатична система, услугите, свързани със стационарна телекомуникация и интернет на имота, услуги, свързани с  поддръжката и ремонта  на имота, правни, брокерски и други посреднически услуги относно имота. От тази група са и охранителните и хигиенни услуги, относно ползваните от дружеството и/или търговското му представителство имоти на територията на страната. По силата на чл. 21, ал.4, т.1 от ЗДДС, тези услуги са с място на изпълнение на територията на страната.

3.2. Относно  приложението на чл.23, ал.1 от ЗДДС - краткосрочно наемане на превозни средства
Съгласно чл. 23, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.
При доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем/краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства, които фактически се предават на разположение на получателя на  територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната.

3.3. Относно  приложението на чл.21, ал. 4, т.3  от ЗДДС
Съгласно чл. 21, ал.4, т.3 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където фактически се провежда събитието - при доставка на услуга по осигуряване на достъп (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (включително панаири и изложби) и при съпътстващите достъпа услуги, когато услугата се предоставя на данъчно задължено лице.
В случаите, при които събитието се провежда на територията на страната мястото на изпълнение е на територията на страната – например осигуряване на достъп срещу билет или абонамент до панаир или изложба.
В случаите, при които някои от гореизброените събития са организирани по възлагане от страна на дружеството или представителството, мястото на изпълнение на доставката се определя по общото правило на чл. 21, ал.2 от ЗДДС.  Например при възлагане на организиране на обучение на персонала на представителството, ако същото е «постоянен обект» по смисъла на закона, мястото на изпълнение на доставката ще бъде на територията на страната, а ако същото не е  постоянен обект – мястото, където е установено представляваното дружество.

II. Получател на доставките
Получател на съответната услугата е:
1. търговското представителство – ако същото е постоянен обект” и реален ползувател на услугата. В случаите на получаване на услуги, свързани с недвижим имот, намиращ се на територията на страната, получател е винаги постоянният обект. 
2. чуждестранното дружество:
- ако търговското представителство не е постоянен обект; 
- ако търговското представителство е постоянен обект, но не е реален ползувател  на услугите.

III. Лице-платец на данъка
В случаите, при които доставката е с място на изпълнение на територията на страната, лице – платец на данъка на основание чл. 82, ал.1 от ЗДДС е доставчикът.
В случаите, при които доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава – членка, лице – платец на данъка е получателят на услугата, на основание чл. 196 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.
В случаите, при които доставката е с място на изпълнение на територията на трета страна, данъчното третиране, съответно лицето – платец на данъка се определя съгласно законодателството на съответната държава по местоизпълнение на доставката.

IV. Приложение на Наредба № Н-9 и  Наредба № Н-10, в случаите, при които доставките са с място на изпълнение на територията на страната и получател е чуждестранното дружество
Следва да се има предвид, че с оглед приложението на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността и на Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността търговските представителства, в случаите в които не извършват търговска дейност, не представляват постоянен обект, чрез който представляваните от същите дружества извършват независима икономическа дейност и чрез които лицата са установени на територията на страната. Поради това за представляваните от тях лица следва да се приеме, че редът на посочените наредби е приложим за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност за закупени от тях стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната.
В случаите, когато търговското представителство извършва независима икономическа дейност и е постоянен обект, но реален ползвател на доставка на услуга, извършена от лице, установено на територията на страната е чуждестранното данъчно задължено лице, са приложими горецитираните Наредби.                                                               Изпълнителен  Директор на
                                                              НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
                                                              ПРИХОДИТЕ:

                                                                                       /красимир стефанов/

вторник, 26 април 2011 г.

До 02.05.2011 подаваме годишните си декларации като физически лица

Как да попълним подоходната си декларация

Декларацията: и през 2011 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи.             
Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.
Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна. 
Декларацията за доходите можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български  пощи" ще ви издаде входящ номер.
                      
Срокове: до 2 май  2011 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2010 г.  Данък се дължи върху доходите от:
.....трудови правоотношения;
…..стопанска дейност като едноличен търговец;
…..друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
.....наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
…..прехвърляне на права или имущество;
…..доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са  изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).
За всеки от посочените по-горе видове доход има специално подготвено приложение към данъчната декларация. Доходите, получени през 2010 г. се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през   2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто.
Ново е: Възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.
Освободени от задължението да подават данъчна декларация са само онези лица, които през 2010 г. са придобили само:
      1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;
2.  Необлагаеми доходи, и/или;
3. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
- доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
            
Декларация за 2010 г. няма да подават едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през годината.
       
Декларацията подават:
.....Всеки, който е работил по граждански договор през 2010 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е длъжен да подаде декларация.
.....Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2010 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.
        
Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
                
Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация.
           
Плащане на данъка върху доходите: 
Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 2 май 2011 г.
       
При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периодът, за който се отнася плащането – в случая с данъка върху доходите това е 1.01.2010- 31.12.2010 г.; данни за декларацията ви – входящ номер (ако разполагате с него), дата. Важно е в платежното нареждане да впишете код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е  111213, а за данъка върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215. Освен тези данни трябва да впишете името на съответната структура на НАП в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.
     
        
Вижте още:
        
          
     
           
                   
          
    
      

сряда, 20 април 2011 г.

Безплатни съвети: Как да затрудните максимално счетоводителя си – схема в няколко стъпки:

·         Винаги закъснявайте с носенето на документите си, знаете че 14-ти е последният срок, значи на 13-ти следобед  е тъкмо навреме и то ако ви работи факса !
·         Каквото и да ви съветват, не се доверявайте просто така. В крайна сметка нали имате нюх на добър бизнесмен. Когато не се съгласявате с нещо, добавете „ А другите как се оправят и без да спазват това?”
·         Бъдете над нещата, не събирайте разходни фактури, не издавайте приходните си навреме – какво са няколко месеца!  Банкови извлечения? – „Ама не трябваше ли да ги хвърлям???”
·         Не идвайте на срещите,  не внасяйте осигуровките и данъците,  губете написаните Ви платежни.
·         Бъдете горди, за всичко обвинявайте предишната счетоводителка, секретарката, останалите си служители, всички напуснали !
·         Бъдете загадъчни, давайте оскъдна информация по всички въпроси. Особено, когато имате по-сложен казус.
·         Не отговаряйте на позвънявания, проверявайте имейла си 1-2 пъти в месеца.
·         Сменяйте счетоводителите си често, поне 3 пъти в годината, така всичко ще изглежда по- заплетено и безнадеждно.

понеделник, 11 април 2011 г.

11 съвета за това как да намерите подходящата за вас счетоводна къща!

  
 1. Търсете счетоводна къща, която е на пазара поне от 5 години. Опитът е много важен.
 2. В цената за абонаментно счетоводно обслужване трябва да е включено и годишното счетоводно приключване.
 3. Търсете счетоводна къща в близост до вашия офис. Дългото пътуване изморява.
 4. Добре е ако счетоводната къща предлага и събиране на документите от вашия офис. Това спестява много време. Също така попитайте дали може да изпращате документите сканирани на и-мейл адрес.
 5. Търсете счетоводна къща, в която има слабо текучество на персонал.
 6. Търсете счетоводна къща, в която има специалисти ТРЗ и личен състав, отделно от счетоводителите.
 7. Търсете счетоводна къща, която работи в екип и с адвокати и данъчни консултации. Това ще ви създаде чувство на сигурност.
 8. Търсете счетоводна къща, която предлага гъвкавост и бързина при решаването на вашите казуси - особено когато става въпрос за технически услуги, за които се иска бърза реакция.
 9. Не на последно място търсете такава счетоводна къща, в която работата с и-мейл, Интернет и електронен подпис е на почит.
 10. Винаги предпочитайте среща в офиса на счетоводната къща, когато става въпрос за първа опознавателна среща. Обърнете внимание на техническата й обезпеченост и настроението в офиса - дали колегите в съседната стая си говорят и се смеят?
 11. Търсете счетоводна къща, която предлага задължително договор за счетоводни услуги.