сряда, 16 март 2011 г.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

ww.tita.bg
С последните промени в КТ, в сила от 01. 03. 2011 г. относно ползване на платен годишен отпуск  и по-конкретно с чл. 173, ал.1 от КТ се регламентира, че данните в графика за ползването на платения годишен отпуск, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.
 
В тази връзка с ПМС № 56 от 10.03.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн. ДВ, бр. 21 от 15. 03. 2011 г.), се разшири основанието, на което се издава Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като се добави и чл. 173, ал. 1 от КТ (Виж § 6 от ЗР на Наредбата) и се добавиха нови разпоредби свързани с изготвяне на графика за ползването на платения годишен отпуск (чл. 37а - 37д).
 
 
Други промени в Наредбата
 
 
Освен регламент относно графика за ползването на платения годишен отпуск в Наредбата за работното време, почивките и отпуските са направени и други промени, свързани с правото на платен годишен отпуск, а именно:  
  • допълни се чл. 22, като се уточни, че размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие (ал. 1- доп.) и че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя (ал. 2 - нова);
  • създаде се нова разпоредба относно началния момент, от който започва да тече давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск в случаите по чл. 176, ал. 4 КТ - края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа (чл. 38а);
  • създаде се нова разпоредба, регламентираща, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж (чл. 42, ал. 1 от КТ);
  • създаде се нова разпоредба, свързана с изискване за документиране от работодателите на ползване, прекъсване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск, както и за изплатените възнаграждения по чл. 177 КТ и за изплатените обезщетения по чл. 224 КТ (чл. 43а);
 
Редактирани са и следните разпоредби:
 
  • чл. 25, чл. 28, т. 1 и 2 относно правото на удължен отпуск на лицата във висшите училища, с цел актуализирането им във връзка с промените в нормативни актове, регламентиращи длъжностите във висшите училища;
  • чл. 38 относно отлагане на ползуването на платения годишен отпуск, с цел актуализиране на препратка към разпоредба в КТ;
  • чл. 45, ал. 1, т. 1 чл. 46, ал. 2 и ал. 7, т. 2 и 4, както и Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 във връзка с ползване на право на отпуск за майчинство с цел прецизиране и отпадане на неактуална терминология и препратка към нормативен акт;
  • чл. 45, ал. 4 относно ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се отмени.
 
Промените са в сила от 15. 03. 2011 г.
 
(За 2011 г. срокът за утвърждаване на графика за ползването на платения годишен отпуск е до 31 март 2011 г. (§ 3 от ПЗР на ЗИДКТ)).

Няма коментари:

Публикуване на коментар