понеделник, 28 март 2011 г.

И през тази година декларираме заеми над 10 000 лв.

Заемите между физически лица на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2010 г., напомнят от НАП. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от агенцията.
            Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2010 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2010 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по кредити в периода от 2005 г. до 2010 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.
            Пред НАП трябва да се обявят не само получените от физически лица заеми, но и дадените такива. В декларацията за доходите, която се подава до 2 май тази година, се посочват предоставените парични заеми  през 2010 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са остават непогасени.  Кредитите за пет години назад, които сте дали на свои родни и приятели, също трябва да декларирате, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2010 г. е над 40 000 лв.
Според данните на НАП през 2009 г. общо 2 700 човека са декларирали, че са предоставили заеми за общо 290 млн. лв. на свои близки и приятели. В същото време хората, които са декларирали, че през 2009 г. са получили кредити от фирми, близки и роднини са 1330. Заемите, които имат да връщат са за общо 195 млн. лв.
            Задължението за деклариране на получените и предоставени заеми на приятели и роднини влезе в сила през миналата година. Целта беше да се спре порочната практика при ревизии да се оправдават недекларирани доходи с кредити от приятели.

петък, 18 март 2011 г.

Да се помолим....

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1367309/Japan-earthquake-tsunami-Tokyo-ghost-town.html

НАП подхвана Интрастат операторите

НАП започна проверка на декларираните данни от Интрастат операторите за осъществените от тях сделки с фирми от ЕС, съобщиха от приходната агенция.

Направена е първата селекция на над 100 дружества, които вече се проверяват. При тях данните, декларирани по Интрастат, за търговията с фирми от ЕС и информацията, подадена по Закона за данък върху добавената стойност, се разминават с по над 250 хил. лв., посочват от НАП, цитирани от БТА.

Първите резултати от контрола на декларираната информация показват, че некоректни данни към НАП подават над половината от проверяваните дружества. При проверките от НАП са установили, че най-честите нарушения, които Интрастат операторите допускат, са свързани с ненавременното подаване на декларации, както и с попълването на непълни и некоректни данни, които изпращат към агенцията. До момента са приключили 50 проверки, като в резултат от тях са съставени 30 акта за административни нарушения. Наложените санкциите по тях варират от 200 до 1000 лв. в зависимост от нарушението.

НАП ще проверява и обхвата на задължените лица по Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Тази проверка се извършва на фирми, които все още нямат задължение за деклариране по системата Интрастат, но осъществяват търговски сделки с ЕС. Те трябва да поддържат електронни дневници, като за всяка осъществена такава сделка (обект на деклариране по системата Интрастат) текущо въвеждат данни за поток, период, страна-партньор и стойност.

Задължението да се подава Интрастат декларация възниква, когато търговията със стоки с фирми от ЕС надхвърли определена стойност. За тази година тези "прагове" са 200 000 лева за "изпращанията" и 180 000 лева за "пристиганията". Ако фирмата е надхвърлила тези "прагове" тя става "Интрастат оператор" и трябва да започне да подава Интрастат декларации.

За "изпращанията" и "пристиганията" се подават отделни декларации. Веднъж възникнало това задължение, то се отнася за цялата календарна година. Същата фирма ще трябва да подава Интрастат декларации и в месеците, в които може да няма нито една търговска сделка със страна от ЕС. В този случай се подават нулеви декларации, уточняват от НАП.

сряда, 16 март 2011 г.

Предлагат да се плащат болнични само при внесени осигуровки

Управителят на Националния осигурителен институт Христина Митрева ще предложи обезщетенията за временна неработоспособност да се плащат само при платени осигурителни вноски.
По думите на Митрева такава е практиката в държавите членки на ЕС, както и в Сърбия, Тунис и Канада - права се ползват само при внесени осигурителни вноски, предаде БТА.
"Много отдавна съм предлагала това с рисковете да си навлека много негативи върху мен и институцията", допълни Христина Митрева, която присъства на среща с представители на Националната агенция по приходите, Главна инспекция по труда и полицията. Срещата се състоя в сградата на НОИ и бе за съвместни действия за прекратяване на осигурителните измами.

Според управителя на НОИ институциите са се обединили около необходимостта да се създават профили на "рисковите осигурители", на които да се прави постоянен мониторинг. Митрева уточни, че като рисков осигурител се възприема например фирма, в която 2/3 от лицата са осигурени на минималните осигурителни прагове, а на жените, които излизат в отпуск за бременност и раждане, изведнъж им се променя базата на 2000 лева.

Като рисков осигурител се определя и фирма, която има 20 или 50 човека, а не осъществява никаква трудова дейност и съответно няма откъде да има пари за фонд "Работни заплати".

Митрева обобщи няколко популярни осигурителните измами. Едните са от фирми, които вероятно работят съвместно с лекарски комисии и джипита. Те понякога не съществуват, а са фиктивни с адреси като "Факултета", но от тях идват сключени трудови договори за период 6-12 месеца назад на висока осигурителна база, с възнаграждение между 1800 и 2000 лева. Последният регистриран случай е на магазин в пловдиско село, в който има сключени трудови договори за пет човека на висок осигурителен доход, а в селото няма магазин, уточни тя.

Една от често срещаните фалшиви диагнози е свързана с проблеми с вестибуларният апарат. Бе даден пример с фирма, в която от 58 работещи 56 са глухи, без производството и дейността да е за хора с увреждания или да има рискове за оглушавания.

На срещата е било предложено и да се върне практиката на списъци с коректни и некоректни осигурители. Сред предложенията е също към тристранното споразумение между НАП, НОИ и ГИТ от миналата година да бъдат включени полицията, органите на прокуратурата, НЗОК и Изпълнителна агенция "Медицински одит" към Министерството на здравеопазването. Предлага се и създаване на консултативен съвет към министъра на труда и социалната политика за борба с осигурителните измами, каза още Христина Митрева.

Само за десет работни дни  - от 25 февруари до 10 март, са изплатени седем милиона лева забавени заплати в резултат на съвместните проверки на ГИТ и НОИ. Това съобщи по време на срещата изпълнителният директор на ГИТ Румяна Михайлова.

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

ww.tita.bg
С последните промени в КТ, в сила от 01. 03. 2011 г. относно ползване на платен годишен отпуск  и по-конкретно с чл. 173, ал.1 от КТ се регламентира, че данните в графика за ползването на платения годишен отпуск, и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.
 
В тази връзка с ПМС № 56 от 10.03.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн. ДВ, бр. 21 от 15. 03. 2011 г.), се разшири основанието, на което се издава Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като се добави и чл. 173, ал. 1 от КТ (Виж § 6 от ЗР на Наредбата) и се добавиха нови разпоредби свързани с изготвяне на графика за ползването на платения годишен отпуск (чл. 37а - 37д).
 
 
Други промени в Наредбата
 
 
Освен регламент относно графика за ползването на платения годишен отпуск в Наредбата за работното време, почивките и отпуските са направени и други промени, свързани с правото на платен годишен отпуск, а именно:  
  • допълни се чл. 22, като се уточни, че размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие (ал. 1- доп.) и че платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя (ал. 2 - нова);
  • създаде се нова разпоредба относно началния момент, от който започва да тече давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск в случаите по чл. 176, ал. 4 КТ - края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа (чл. 38а);
  • създаде се нова разпоредба, регламентираща, че размерът на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж (чл. 42, ал. 1 от КТ);
  • създаде се нова разпоредба, свързана с изискване за документиране от работодателите на ползване, прекъсване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск, както и за изплатените възнаграждения по чл. 177 КТ и за изплатените обезщетения по чл. 224 КТ (чл. 43а);
 
Редактирани са и следните разпоредби:
 
  • чл. 25, чл. 28, т. 1 и 2 относно правото на удължен отпуск на лицата във висшите училища, с цел актуализирането им във връзка с промените в нормативни актове, регламентиращи длъжностите във висшите училища;
  • чл. 38 относно отлагане на ползуването на платения годишен отпуск, с цел актуализиране на препратка към разпоредба в КТ;
  • чл. 45, ал. 1, т. 1 чл. 46, ал. 2 и ал. 7, т. 2 и 4, както и Приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 във връзка с ползване на право на отпуск за майчинство с цел прецизиране и отпадане на неактуална терминология и препратка към нормативен акт;
  • чл. 45, ал. 4 относно ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се отмени.
 
Промените са в сила от 15. 03. 2011 г.
 
(За 2011 г. срокът за утвърждаване на графика за ползването на платения годишен отпуск е до 31 март 2011 г. (§ 3 от ПЗР на ЗИДКТ)).

вторник, 15 март 2011 г.

Всеки, който към края на 2010 г. е имал повече от един работодател, подава декларация сега

Всеки, който към 31 декември 2010 г. е имал повече от един работодател, е задължен да подаде декларация за облагане на доходите до 2 май 2011 г. Това гласят промените в Закона за данък върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила от началото на 2010 г.
Според закона от задължението да подават декларации за облагане на доходите от предходната година са освободени само тези граждани, които 31 декември 2010 г. имат само един работодател, който е определил и внесъл пълния размер на годишния данък до 31 януари 2011 г. Това на практика означава, че ако през годината сте сменили своя работодател и новият не е изчислил и внесъл дължимия годишен данък, то вие трябва да подадете декларация за доходите. Подаването на декларацията е задължително, независимо от факта, че сте работили само по трудови правоотношения.
Същото важи и за тези физически лица, които към 31. 12. 2010 г. имат двама или повече работодатели, при които работят по трудов договор. Задължени да подават декларация за доходите са и тези, които през годината са имали един работодател, но през годината са напуснали или са били освободени от работа и към 31.12.2010 г. нямат работодател, който да определи годишния данък за доходите от трудови правоотношения.
Тази година срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица от 2010 г. изтича на 2 май 2011 г. Това е така,  тъй като 30 април е събота, а според правилото, когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия  работен ден.
Затова до 2 май трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите. От НАП напомнят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането (1. 01. 2010 - 31. 12. 2010).
Списък на кодовете за видове плащане, образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП може да видите в рубриката Плащане .
Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в една от двете електронни системи за разплащане - еPay или еBg, както и в интернет-страницата на приходната администрация.
5% отстъпка могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимото към бюджета в срок до 10 февруари 2011 г. Отстъпка от 5% имат и тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Ползва се само една от двете отстъпки. 
Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани  във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Можете да изтеглите и декларация за облагане на доходите с баркод, която автоматично изчислява дали дължите или сте надвнесли данък.

петък, 11 март 2011 г.

НАП предупреждава клиентите си за нов опит за измама

Служители на НАП са засекли нов опит за измама. От името на приходната агенция до някои фирми и граждани са изпратени уведомления за промяна в банковите сметки на администрацията, подпечатани с фалшив печат. В писмата се описват „новите” банкови сметки на НАП, като клиентите се призовават да започнат да превеждат дължимите данъци и осигурителни вноски по тях.
Ръководството на НАП вече е сезирало за измамата Прокуратурата, МВР и ръководството на банката, в която е открита невярната сметка.  НАП изпраща и съобщения за измамата до всички електронни адреси на клиенти, налични в информационната й система.
От НАП заявяват, че не са извършвани промени на банковите сметки на агенцията и призовават своите клиенти да внасят дължимите суми по досегашните сметки, публикувани в рубриката Плащане
Коректна информация за банковите сметки на всички териториални структури на НАП, клиентите на администрацията могат да получат от колцентъра на НАП на телефон 0700 18 700 на цената на един  разговор, както и на място в офисите на агенцията.

понеделник, 7 март 2011 г.

Жена

Напразно за това, че си красива,
нарекли са те грях през вековете.
Единствено на тебе ти отива
да бъдеш земно и небесно цвете.

Да носиш най-безумното начало
и в незабравата, да си забрава,-
Осъдено е твойто грешно тяло
да причестява и обожествява

четвъртък, 3 март 2011 г.

Фирми без активи, но с пари - в черен списък на данъчните

http://www.24chasa.bg/
Компании, които нямат офиси, сгради, машини или други активи, но имат солидни пари в брой или банкови сметки, скоро ще влязат в нов черен списък за спешни данъчни проверки. В същия списък ще попаднат и фирми, които държат оборотните си пари в сейфове, а не в банкови сметки. Там може да се озове и всеки, който не е ревизиран в последните 3 години.
Националната агенция за приходите въвежда нов софтуер, който автоматично ще генерира рискови фирми и граждани, съобщиха вчера оттам. Така щели да се елиминират субективните решения и корупцията, смятат експертите на Красимир Стефанов. Проектът е за 2,9 млн.лв. и е с европейско съфинансиране.
“Критериите, по които компютърът ще подбира, са конфиденциални”, казаха от приходната агенция.
От свои източници “24 часа” обаче научи, че оборотните пари в брой ще са един от общо 97 критерия, които ще се заложат в програмата за подбор.
Всеки данъкоплатец ще бъде оценен по всичките 97 критерия. Така компютърът автоматично ще подреди класация по 6-степенна скала - от много нисък до критично висок риск.
С висока оценка ще се окажат компании с финансови отчети, които показват загуби за последните 3-5 години и то в добре работещи браншове.
Съотношение оборот-печалба, при което оборотът е в пъти по-висок, също носи солидни точки за рисковата скала. Рискови данъкоплатци ще станат и тези, които декларират доходи и плащат данъци много под средните за бранша.
Целта на новия проект е от близо 900 000-те компании, които могат да бъдат проверявани, всяка година да се селектират около 3000, в които данъчните да влизат. Така ще се спести време и ще се намали цената на ревизиите.

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!

сряда, 2 март 2011 г.

Направени са изменения в НКПД-2011

От 1 март 2011 г., влизат в сила измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011. Новите длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. са 234. Длъжностите с променени кодове са 19 и длъжностите с променени наименования са 15.
Списъци – НКПД 2011
Национална класификация на професиите и длъжностите
Министерство на труда и социалната политика