понеделник, 21 февруари 2011 г.

Промени в Търговския закон

§ 18 от ЗР на ЗИД на ДОПК са направени промени в три разпоредби на Търговския закон (ТЗ), ограничаващи възможността да се възлага управлението на търговско предприятие на лица, при управлението на които друго търговско предприятие е обявено в несъстоятелност. Забранява се да бъде:
  • прокурист (ал. 3 - нова на чл.21 от ТЗ);
  • едноличен търговец (т. 4 - нова на чл. 57 от ТЗ);
  • управител на дружество с ограничена отговорност (ал. 8 на чл. 141 от ТЗ),
лице, което е обявено в несъстоятелност или което е участвало в управлението на дружество, обявено в несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.


Промените са в сила от 15.02.2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар