понеделник, 21 февруари 2011 г.

Промени в ДОПК

Промени в ДОПК

[15.02.2011]
Със Закона за изменение допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), обнародван ДВ, бр. 14 от 15. 02. 2011 г., са направени отделни изменения и допълнения в ДОПК, по – важните от които са:
  • въвеждане на нова разпоредба (ал. 7 на чл. 37 от ДОПК), свързана с възможност за достъп на органите по приходите до данни и документи, въз основа на които е отпуснат кредит на ревизирано лице;

  • промяна в разпоредбата на чл. 77 от ДОПК, свързана с изискването за уведомяване на Националната агенция за приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по търговски закон - премахва се 7 - дневният срок за уведомяване, но се въвежда 60-дневен срок от постъпване на уведомлението, в който ТД на НАП издава на търговеца удостоверение за уведомяването. Според Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК след премахване на срока за уведомяване всеки, който продава предприятие или смята да преобразува дружество, ще подаде уведомление, когато той прецени, но ще получи удостоверение след два месеца и тогава ще може да предприеме действията за прехвърляне на предприятието или преобразуването в Агенцията по вписванията. Това ще увеличи възможността за предприемането при необходимост от страна на органите по приходите и публичните изпълнители на контролни мерки за ангажиране отговорността на прехвърлителя, съответно за запазване активите на предприятието, които да послужат за удовлетворяване на дължими публични задължения.

  • нова разпоредба на чл. 124а от ДОПК, чрез която се допуска извършването на ревизии за задължения за осигурителни вноски при условията на чл. 122 от ДОПК, т.е. определяне размера на вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност. Според Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК при наличие на условията за прилагане на особения ред за облагане, ако се установи, че лицето се отклонява от стандартите и не може да докаже кои работници и с какво конкретно възнаграждение са полагали труд за съответния период, данъкът върху дохода и осигурителните вноски ще се определят въз основа на анализа на икономическата дейност и на стандартите, без да се индивидуализират по отделни работници да се превеждат в републиканския бюджет и във фонд „Пенсии” на ДОО;

  • промяна в разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ДОПК, свързани с удължаване на срока за произнасяне на решаващия орган по жалба - от 45 на 60 дни от постъпване на жалбата. Според Мотивите към проектозакона на ЗИД ДОПК промяната цели по - задълбочено разглеждане на постъпилите жалби и осигуряване възможност на решаващия орган по чл. 155, ал. 4 от ДОПК да събира нови доказателства.

  • промяна в чл. 142 от ДОПК (изм. ал.1 и 2 и нова ал. 5), с която сумата, под която обстоятелствата, служещи за основание за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се удостоверяват пред платеца на дохода, а не пред органа по приходите,  е увеличена от 100 000 лв. на 500 000 лв. Едновременно с това в този случай вече се изисква платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица да декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения чрез подаване на декларация по образец. Неспазването на изискването с новата редакция на чл. 275 от ДОПК води до санкция в размер от 500 до 5000 лв.;

  • отмяна на изречение трето в чл. 205, ал. 1 от ДОПК, изсикващо вписване на възбрана върху недвижим имот или кораб в Централния регистър на особените залози.

Всички промени в ДОПК, са в сила от 15.02.2011 г., с изключение на промяна в дефиницията на “доходи от спестявания”, която е в сила от 01.01.2011 г. в сила от 01.01.2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар