неделя, 6 февруари 2011 г.

Упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми”

Упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми” при изплащане на месечно възнаграждение на специализанти по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, когато през месеца лицето е било и във временна неработоспособност: 
На ред 1 се посочва дохода, подлежащ на данъчно облагане. В сумата не се включва възнаграждението за първия, втория и третия ден от временната неработоспособност по § 22о от ПЗР на КСО, което осигурителят изплаща на  специализанта.
На ред 2 се посочват нормативно признатите разходи, които се изчисляват на база на дохода, подлежащ на облагане, посочен на ред 1.
На ред 3 се посочва облагаемия доход, определен като разлика между сумите, посочени на ред 1 и ред 2.
На ред 4 физическото лице попълва каква част от облагаемия доход по тази сметка подлежи на облагане с авансов данък.
На ред 5 се посочва осигурителния доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, който включва: възнаграждението на специализанта за положения труд през месеца и възнаграждението по § 22о от ПЗР на КСО (ако има такова), но не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и по групи професии, определени със ЗБДОО за съответната година.  
На редове 6.1, 6.2 и 6.3 се посочват дължимите осигурителни вноски за съответните фондове, които следва да се удържат за сметка на специализанта.
Редове 7, 8 и 9 се попълват по указания ред в „Сметката за изплатени суми”.
Рубрика Данъци ---> Документи за физически лица

Няма коментари:

Публикуване на коментар