вторник, 15 февруари 2011 г.

Становище относно прилагането на осигурителното законодателство

       НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
               ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
   1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  Телефон: (02) 98591  Факс: (02) 9870827
ДО
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ГР. _____________________________

Изх.№  20-00-45
Дата 11.02.2011г.

КОПИЕ:
ДИРЕКЦИЯ„ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”
ГР. _____________________________

Относно:
Във връзка с постъпилите множество запитвания свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда,  направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби, обнародвани съответно ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2011г. и ДВ. бр. 1 от 4 януари 2011г. на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите се изразява следното становище:
І. По Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:
1. С новата редакция на чл. 3, ал. 5 е изменен реда за подаване на декларации обр. № 1, 3 и 5 за коригиране или заличаване на данни. Задължените по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. лица, могат да коригират или заличават данни,  подадени за 2010г. в срок до 30 април 2011г. Данни, подадени с декларации обр. № 1, 3 и 5 за годините преди 2010г., независимо от датата на подаването им, при необходимост се коригират или заличават след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт.
Запазен е срока, в който може да се коригира декларация обр. № 6 – от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ; от самоосигуряващите се лица – до изтичане на срока за подаването й.
2. С разпоредбите на новосъздадените ал. 10 и ал. 11 в чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. от 01 януари 2011г. e  регламентиран ред, по който Националният осигурителен институт (НОИ) извършва:
·         заличаване на декларациите, които не са заличени от осигурителя в изпълнение на дадено от контролните органи на НОИ и влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал.1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (ал. 10);
·         коригиране или заличаване на декларациите - след проверка  от контролните органи на НОИ, когато е установено несъответствие между:
- данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, подадени преди прекратяване на дейността от осигурители, които  нямат правоприемник и
- предадените в съответното териториално поделение на НОИ разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения от същите осигурители.
3. Направеното изменение на §3в от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. е в съответствие с удължения срок на действие на § 22о, т. 1 от  преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване –  до 31 декември 2011г. За периода 1 януари – 31 декември 2011г. осигурителят продължава да изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
4. Направени са изменения и допълнения в Указанията за попълване на декларацията обр. № 1:
·               От 1 януари 2011г. точки 8, 9, 10 и 11 не се попълват от задължените по смисъла на наредбата лица, попълват се служебно от Националната агенция за приходите;
·               В т. 12, позиция 06 е актуализиран текста в съответствие със Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража;
·               В т 12, позиция 18 е прецизиран текста по отношение на лицата, чието недопускане, отстраняване от работа или уволнение може да бъде определено от компетентните органи, като незаконно. Разширен е обхвата на този код за вид осигурен, като са включени и държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет, военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност, лицата по чл. 69, ал. 5 както и морските лица.
·               От 1 януари 2011г. код за вид осигурен – 25 се попълва само за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица, когато е предвидено в съответната програма. Аналогично, код за вид осигурен – 72 - се попълва само за лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството които не се осигуряват за безработица, когато е предвидено в съответната програма.
В случай, че в програмата е предвидено лицата да се осигуряват и за безработица, се попълва  съответно код 01, 02, 03 или др.  
·               Прецизиран е текста на т. 12, позиция 28, като с този код се подават само данни за здравно осигуряване за лица, на които не се зачита осигурителен стаж. Примерно, за лицата в неплатен отпуск, подлежащи на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б „б” от Закона за здравното осигуряване, когато периода на неплатен отпуск не се зачита за осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи се попълват полетата на точки 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 13, 14, 15, 27 и 28 от декларацията.
·               В съответствие със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване е актуализиран текста в позиции 16А  и 17 и т. 21;
·               Не се попълва от задължените по смисъла на наредбата лица полето на т. 17.2 – Доход от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане.
Съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица – за периода 1 януари - 31 декември 2011г. в декларация обр. № 1 не се попълват т. 12.4 и т. 30. Полетата на тези точки са свързани с вноските по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Разпоредбата е създадена във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г., където е регламентирано, че за  2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
Независимо от разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗБДОО 2011г. Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя не е отменен и през 2011г. не е отпаднало задължението на работодателите да декларират еднократно пред съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1 – 3 от същия закон, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество.

С оглед т. 3 от забележката към приложение №1 към Закона за  бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г. и Заповед № РД-01-03/03.01.2011г. на министъра на труда и социалната политика, в декларация обр. № 1, в полето на т. 12.1 – Пореден номер на квалификационната група професия на осигурения се попълва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010г.

ІІ. По Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда:

Във връзка с чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда  са направени следните изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2002г.:

1.      Създадена е нова ал. 2 на чл. 1 от наредбата, като задължение да уведомява компетентната ТД на НАП за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на 327, ал. 2 от КТ има и Директорът на съответната дирекция „Инспекция по труда”. За тази цел той изпраща уведомление - приложение № 7 към наредбата.
2.      Съгласно новосъздадената ал. 6 на чл. 2 от наредбата - уведомлението (приложение № 7 към наредбата) се изпраща на хартиен носител, без придружително писмо.
3.      С чл. 3, нова ал. 4 е въведен срок за подаване на  уведомлението за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на  327, ал. 2 от КТ (приложение № 7). Срокът е – седемдневен от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор. Седемдневен е и срока за подаване на уведомление приложение № 1 за прекратяване на трудов договор.
4.      Допълнена е разпоредбата на чл. 4, като по този начин е създаден ред за коригиране на уведомлението за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на  327, ал. 2 от КТ в случаите, когато съдържа некоректни данни. Както за уведомленията подадени от работодател, така и за уведомлението приложение № 7 ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им. Съответната дирекция „Инспекция по труда“ следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола.
5.      В съответствие със систематичната последователност на наредбата е създаден нов чл. 5б, с чиято разпоредба са определени конкретно данните, които се подават с уведомлението за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на  327, ал. 2 от КТ:
·               ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция „Инспекция по труда“, която подава уведомлението;
·               ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;
·               данни за работника или служителя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);
·               данни за условията по трудовия договор;
·               основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
·               дата на сключване;
·               дата на прекратяване на договора.
6. На основание чл. 1, ал. 2 от наредбата е създадено уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда – приложение № 7.
         Други изменения и допълнения направени за прецизиране на текстове и избягване на противоречиво тълкуване:
1. В съответствие с  чл. 123 и чл. 123а от Кодекса на труда са изменени и допълнени чл. 3, ал. 2, създадена е нова ал. 3, изменени и допълнени са основанията за подаване на уведомление приложение № 5 към наредбата.
2. Създаден е нов чл. 3а, като с разпоредбата е въведено условие за подаване на уведомление при изменение или прекратяване на трудов договор. Условието е наличие на заверено от ТД на НАП уведомление за сключването на този договор, или уведомление за издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда.
3. Допълнена е разпоредбата на чл. 7, т. 1, като е въведен срок за подаване на уведомление за заличаване на подадено уведомление (приложение № 1), когато трудовото правоотношение не е възникнало.  Работодателят е длъжен да подаде уведомлението в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ.
6.      В чл. 8 ал. 1 е прецизиран текста на разпоредбата, като е регламентирано, че работодателят може да изпрати коригиращо уведомление само на подадено и заверено от ТД на НАП уведомление.
7.      В съответствие с чл. 123, ал. 1 и 123а, ал. 1 и 4  от Кодекса на труда са променени кодовете за основание за промяна на работодател в уведомлението (приложение № 5):  
·               Код 5 се попълва при смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ);
·               Код 6 се попълва при сключване или прекратяване на договор за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ);
·               Код 7 се попълва при промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ);
·               Новосъздаденият код 9 се попълва при преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т. 7).
От 1 януари 2011г. е в сила Национална класификация на професиите и длъжностите 2011г. утвърдена със заповед № РД 01-931 от 27.12.2010г. на министъра на труда и социалната политика. Съгласно т. VІ от същата заповед се отменя заповед № 742/27.12.2005г. за утвърждаване на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. В тази връзка от 01.01.2011г. уведомление (приложение № 1) се изпраща, с попълнен код по Национална класификация на професиите и длъжностите 2011г в полето на т. 14.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА                                                              НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:

           

       КРасимир СТЕФАНОВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар