неделя, 6 февруари 2011 г.

ВЪПРОС: Трябва ли работодателят да връчва предизвестие за прекратяване на трудов договор поради изтичане на срока, за който е сключен? Подава ли се уведомление в НАП, ако трудовият договор се променя от срочен в безсрочен?

При изтичане на договора няма предизвестие

ВЪПРОС: Трябва ли работодателят да връчва предизвестие за прекратяване на трудов договор поради изтичане на срока, за който е сключен? Подава ли се уведомление в НАП, ако трудовият договор се променя от срочен в безсрочен?
И. П., София
ОТГОВОР: При прекратяване на трудовия договор поради изтичане на уговорения срок никоя от страните не дължи предизвестие - всяка от тях е известена за датата на прекратяване на договора още при сключването му.
Срочен трудов договор може да се сключва за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Още при сключване на срочния трудов договор страните са се уговорили на коя дата, съответно с изтичането на какъв срок, предвиждат той да бъде прекратен. Така че, ако договорът не бъде прекратен, преди да изтече този срок, той следва да се прекрати с изтичане на срока, за който е сключен.
Възможно е обаче някоя от страните на законно основание да поиска прекратяване на трудовия договор за определен срок преди изтичане на уговорения срок, за който е сключен. В такъв случай страната, която е предложила прекратяването, следва да отправи предизвестие до другата страна по трудовото правоотношение. Срокът на предизвестие при прекратяване на срочните договори е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
Друга възможност е страните по трудовото правоотношение да постигнат съгласие договорът да бъде продължен с нов срок или пък той да се превърне в договор за неопределено време. Това може да стане с писмено оформено допълнително споразумение, неразделна част от трудовия договор. При промяна в срока на договора, включително когато от срочен става безсрочен, се уведомява Националната агенция за приходите. Уведомлението се подава в 3-дневен срок от промяната.
Справка: чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 325, т. 3 и чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар